X
Annons
X

Yppandeförbud rubbar jämvikten i rättsstaten

Av

Sarnecki och du Rées konstaterar 7/10 att mediebilden av det uppmärksammade helikopterrånet förvrängs genom medias sätt att fungera. Mediebilden blir än mer förvrängd till följd av att samtliga försvarsadvokater har belagts med så kallat yppandeförbud av tingsrätten. Detta innebär att för- svararna saknar möjlighet att tillrättalägga felaktiga uppgifter som sprids om deras klienter i media. Advokaterna saknar således medel att påverka vilken mediebild det är som målas upp. Den allvarligaste följden av detta är risken för att media genom sin genomslagskraft påverkar våra domstolar. Yppandeförbud kan vara befogat under extraordinära omständigheter, men jag vet tyvärr av egen erfarenhet att försvarare tystas även då sådana omständigheter inte är för handen. Undertecknad har vid några tillfällen blivit belagd med yppandeförbud i mål där jag starkt ifrågasätter grunderna för att ett sådant förbud har varit nödvändigt.

Yppandeförbudet rör enbart de aktörer som befinner sig i rätts
-
salen och gäller således inte
polismyndigheten. Advokaten kommer in i ett sent skede av förundersökningen, oftast strax
innan häktningsförhandlingen.
I och med att yppandeförbud
oftast meddelas just vid häkt
-
ningsförhandlingen får advo
-
katen därigenom ingen möjlighet alls att tala med media.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X