Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Vibrosense: Ska sätta marknaden i gungning

Bolagets teknologi upptäcker begynnande nervskador i fötter och händer till nytta för bland annat diabetespatienter. Nu pågår en nyemission som ska ge resurser för att få fart på försäljningen. Aktien är intressant.

Uppdaterad
Publicerad
 I juli 2018 lanserade bolaget sin huvudprodukt Vibrosense Meter II – ett mätinstrument som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter.
I juli 2018 lanserade bolaget sin huvudprodukt Vibrosense Meter II – ett mätinstrument som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter.

Vibrosense (7,25 kr) säljer och utvecklar medicintekniska produkter för diagnos av nervskador i händer och fötter. Teknologins fördel är att den kan upptäcka nervskador tidigare och mer träffsäkert än konventionella metoder. Därmed kan förebyggande insatser sättas in tidigare.

Produkten är ett instrument, Vibrosense Meter II, för fötter och händer. Det blev CE-märkt förra året. Primärt fokus är diabetespatienter och cancerpatienter som behandlas med cellgifter.

I en analys i somras fann vi bolaget intressant men slutsatsen blev neutral. Aktien var rimligt värderad och dessutom fanns ett kapitalbehov. Nu är nyemissionen ett faktum då Vibrosense avser ta in cirka 18 Mkr genom företrädesemission av units (se mer om units i faktarutan nedan). I bästa fall kan en teckningsoption som ingår i dessa units inbringa 10–20 Mkr till om ett drygt år.

Emissionslikviden ska användas till marknadsföring, organisationsförstärkning, produktion och förstärkning av IP. Den pågående emissionen är garanterad till cirka 80 procent av ett gäng ofta återkommande garantiaktörer i mindre bolag.

Med en aktiekurs som dalat sedan förra analysen och nyemissionen som ett faktum kan man fråga sig – är det är läge att ta position i Vibrosense?

VibroSense Dynamics April 2019
VD: Toni Speidel
Styrelseordförande: Charlotte Ahlgren Moritz
Antal anställda: 4
Nyckelpersoners ägande: Cirka 34 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 7,20 kr
Antal aktier ink. utspädn: 13,8 miljoner
Börsvärde: 99 Mkr
Nettokassa: 23 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Vibrosense

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse äger efter genomförd företrädesemission cirka 35 procent av Vibrosense. Inga nyckelpersoner har valt att delta med teckningsåtaganden i emissionen. Det hade vi gärna sett för trovärdighetens skull.

2. Track record nyckelpersoner

Laguppställning har förstärkts med ett bra namn. Ny i styrelsen är Axel Sjöblad. Han kommer närmast från vd-posten på BioGaia. Tidigare har han haft ledande positioner inom Getinge och Gambro. Sjöblad tillför främst kompetens och erfarenheter inom marknadsföring och försäljning.

Vd och styrelseledamot Toni Speidel är medgrundare till Vibrosense. Styrelseordförande Charlotte Ahlgren Moritz är vice rektor på Malmö universitet. Metoden bakom produkterna, multifrekvens vibrametri, är utvecklad av professor Göran Lundborg som är styrelsesuppleant och en av huvudägarna i bolaget.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Sedan vi analyserade Vibrosense för drygt ett halvår sedan har bland annat följande hänt:

  • En poster-presentation på EASD som är världens största diabeteskongress visade att det sannolikt går att reversera diabetes-neuropati genom att sänka nivån på långtidsblodsocker. Det är första gången det kunnat påvisas och en viktig anledning var att forskarna använde sig av Vibrosense Meter som kan upptäcka tidiga förändringar. Studien presenterades av överläkare vid Skånes universitetssjukhus Dr Eero Lindholm som är en samarbetspartner till bolaget.
  • Bolaget uppger att initiala kontakter tagits med Medtronic men kan inte säga mer än så i nuläget. Medtronic är en gigant inom medicinteknik.
  • Forskningsresultat inom onkologi visar att instrumentet upptäcker tidiga nervskador orsakade av cellgifter. Det är ett första steg mot att Vibrosense Meter skulle kunna användas för individanpassad behandling av cancer med cellgifter.
  • Vibrosense fick nyligen en order på två instrument från Företagshälsan Runstenen. I samband med detta har ett samarbete ingåtts för att ta fram en screening-modell inom området vibrationsskador. Studien kommer att baseras på klinisk data som Runstenen samlat in med Vibrosense instrument under 11 års tid. Det blir världens största sammanställning av klinisk data inom området med uppgifter från 2750 patienter.

Vibrosense tidiga fokus var vibrationsskador orsakade av till exempel användning av handhållna verktyg. Inom den nischen är bolaget till viss del etablerad men marknaden är liten. Ny forskning och ett bättre instrument har öppnat upp marknaden för diabetespatienter och cancerpatienter som behandlas med cellgifter. Fler än hälften av cellgiftspatienter drabbas av nervskador. Problemet är stort också för diabetiker. Sammantaget är dessa marknader av betydande storlek.

Innevarande år ska Vibrosense Meter II lanseras i nordvästra Europa. Ett distributörsnätverk ska täcka Norden, Benelux, Tyskland och Storbritannien. Förhoppningen är att få ett samarbete med en större medicinteknisk aktör eller ett läkemedelsbolag. Medtronic-kontakten är en möjlig förhoppning.

Ytterligare kliniska prövningar står också högt på agendan. Det ska ske genom samarbeten med välrenommerade forskare och kliniker. Strategin känns igen och är den enda rimliga vägen att ta. Förhoppningen är att tillräckligt många bekräftande studier ska leda till kliniska riktlinjer som förespråkar teknologin vid diagnos. Det skulle självklart vara en enorm framgång för Vibrosense. Dock är det rimligt att räkna med att det kommer att ta lång tid innan det sker. Om det någonsin blir aktuellt.

Tillverkningen av den första serien av Vibrosense Meter II är klar och består av 15 instrument. Dessa uppges vara bokade och gå till betalande kunder. Det borde innebära intäkter på över 2 Mkr. Det skulle vara ett kliv framåt då omsättningen för de tre första kvartalen det brutna räkenskapsåret 2018/2019 var strax över 200 000 kronor. Bolaget har också beslutat att starta produktion av ytterligare instrument.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Försäljningsframgångar
  • En större samarbetspartner

Baserat på bolagets kommunikation förväntar vi oss att försäljningen tar fart i år. För en positiv aktieutveckling kommer det att krävas. Vi räknar också med att Vibrosense allierar sig med en större partner för distribution och försäljning. Det kanske inte sker i år men i ett optimistiskt scenario borde det inte ligga många år fram i tiden.

Vibrosense i ett optimistiskt scenario

VibroSense Dynamics Idag Tänkbart 2022
Avklarad milstolpe Ce-märkning, försäljning Försäljning 50 Mkr
Kommande värdedrivare (i) Marknadsgenombrott Större samarbetsavtal
Värderingsmodell (ii) e.m P/S-tal på 5-10
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 99 Mkr 375 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 270%

Optimistiskt scenario

I samband med vår förra analys värderades Vibrosense till 125 Mkr. I högsta laget tyckte vi. Efter genomförd nyemission hamnar börsvärdet nu på cirka 100 Mkr (inklusive optionerna) givet att den blir fulltecknad. Då är kassan dessutom rejält stärkt. Det är en tilltalande värdering.  

I ett optimistiskt scenario får Vibrosense ett marknadsgenombrott kommande år. Om bolaget lyckas sälja in sin produkt till 10 procent av vårdenheterna i Danmark och Sverige som är aktuella inom affärsområdena diabetes och företagshälsovård skulle omsättningen kunna nå 50 Mkr som ett exempel. Bruttomarginalen är hög och även med en större organisation borde det kunna innebära att Vibrosense är lönsamt.

Kanske är det en väl optimistisk tro men om det bara blir tydligt att bolaget är på väg mot det kommer småbolagsaktörernas intresse att vakna. Vi ser också en reell möjlighet att bolaget når ut bredare tillsammans med en större partner.

Pessimistiskt scenario

Det kommer att ta tid för Vibrosense att nå ett marknadsgenombrott. Det är sannolikt att den sista kapitalanskaffningen inte är genomförd. Frågan är om nästa är defensiv, på grund av svag försäljning, eller offensiv, på grund av hög efterfrågan. Är den defensiv kommer aktieutvecklingen sannolikt varit svag och utspädningen blir stor.

Ett mer omedelbart problem är att aktien just nu handlas på teckningskursen 7 kronor. Det indikerar att intresset för emissionen är lågt. Om emissionen inte blir fulltecknad tillgodoses inte bolagets kapitalbehov. Det leder till omprioriteringar och förseningar. Det andra problemet är att garanterna då träder in. Historiskt har emissioner som behövt utnyttja garanter lett till en svag aktieutveckling när garanterna sålt aktier. Garanterna får betalt och därmed kommer de in i aktien med rabatt. Ju mindre del av garantin de behöver stå för desto större blir rabatten relativt sätt. Det leder ofta till kurspress på aktien i det korta perspektivet.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Vibrosense är ett seriöst bolag och nyttan med produkten är tydlig. Vi ser många potentiella värdedrivare de kommande åren. Värderingen efter genomförd nyemission är tilltalande. Den som är rädd för en svag utveckling i det korta perspektivet ska kanske avvakta in i det sista för att se hur emissionen kan tänkas falla ut.

Betyg: 4 av 6
Annons
X

I juli 2018 lanserade bolaget sin huvudprodukt Vibrosense Meter II – ett mätinstrument som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X