Annons
X
Annons
X

Vi underlättar för en generationsväxling

REPLIK | GENERATIONSVÄXLINGEN

Lars Stjernkvist (S) med flera har frågat mig om generationsväxlingen och statens roll (
Brännpunkt 7/10). Låt mig börja med att konstatera att generationsväxlingen är en utmaning som påverkar samhället och dess olika delar under flera år framöver, men den innebär samtidigt stora möjligheter. Den är dels ett tillfälle för jobb, inte minst för unga och andra grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, dels en möjlighet för arbetsgivare genom att nya medarbetare kommer in med aktuell utbildning, nya kunskaper och andra förväntningar.

På kort sikt har regeringens sänkta arbetsgivaravgifter för unga och en rad andra stöd som underlättar för arbetsgivare att anställa personer som varit arbetslösa en längre tid sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden. Genom att satsa på stärkta lärlingsutbildningar och studiemotiverade insatser kan övergången från skola till arbetsliv bli smidigare. Men fler unga måste också få chansen att lära sig arbetet på en arbetsplats. Därför arbetar regeringen tillsammans med fack och arbetsgivare för att inom ramen för en jobbpakt verka för fler yrkesintroduktionsanställningar. Betydelsen av att vi gemensamt tar ansvar för att våra ungdomar kommer in på arbetsmarknaden är stor.

För att på lång sikt säkra tillgången till kompetent arbetskraft i hela landet har bland annat regionala kompetensplattformar skapats. Demografi, kompetens och behov ser olika ut i olika delar av landet. Därmed ser de långsiktiga strukturerna, och behoven av gemensamma insatser, olika ut. Det pågår även ett arbete med att se på hur nationella myndigheter kan samverka kring långsiktig kompetensförsörjning på regional och nationell nivå. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen, utifrån sin kunskap om arbetsmarknaden och sitt matchningsuppdrag, samverkar med andra aktörer, inte minst med arbetsmarknadens parter och kommunerna. Arbetsmarknadsråden där samtliga kommuner kan delta är ett bra exempel.

Annons
X

Ingen enskild aktör kan själv lösa kompetensförsörjningen, utan det krävs samverkan. Nu fortsätter vi arbetet med att stärka kompetensen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för nästa generations arbetstagare. Det är att investera i framtiden.

HILLEVI ENGSTRÖM (M)

arbetsmarknadsminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X