Annons
X
Annons
X

Vi importerar bara sorterat avfall

[object Object]
Sopor på Neapels gator. Foto: SALVATORE LAPORTA/AP

REPLIK | MILJÖ

Miljöpartisterna Stefan Nilsson och Raymond Wigg har i ett inlägg på
Brännpunkt 16/4 ifrågasatt Fortum Värmes beslut att importera avfall från Italien. En del frågetecken, faktafel och missförstånd behöver redas ut.

För det första så är det fel att påstå att vi kommer att ta emot osorterade sopor. Det ledande italienska avfallsbolaget a2a som Fortum samarbetar med i den aktuella bränsleimporten har tydliga sorteringskoncept som återvinner metaller och organiskt avfall. För miljön i Stockholm blir det alltså ingen skillnad om vi eldar sorterade svenska eller utländska sopor.

För det andra så är det viktigt att ha ett globalt perspektiv på frågan. Under 2009 deponerades totalt 150 miljoner ton avfall i EU-länderna. En stor del av detta hade kunnat återvinnas antingen som material eller som bränsle. Detta slöseri med resurser fortgår trots kunskapen om soptipparnas negativa miljö- och klimatpåverkan, och trots mål och krav om förändring.

Annons
X

Studier, utförda bland annat av Profu i Göteborg, visar att import av avfall för energiproduktion är fördelaktigt då alternativet är deponier där avfallet orsakar mycket större klimatpåverkan. En modern avfallsförbränningsanläggning kan liknas vid en njure som avgiftar teknosfären. Till exempel kan hushållsavfallet till en anläggning innehålla en årlig kvicksilvermängd på över 200 kg. Av detta avskiljs 98 procent och därmed förhindras att den giftiga metallen når miljön. Halterna i processvattnet ligger under gränsvärdena både för dricksvatten och för fisk- och musselvatten. Att vi med vår världsledande miljöteknik tar hand om utsorterade brännbara avfallsfraktioner och minskar sopberget är därför svårt att se som ett problem.

Importerat avfall från EU-länder kan de närmaste åren uppgå till cirka 2 procent av den totala tillförda energimängden till fjärrvärmen i Stockholm, eller 0,2 procent av det som läggs på deponi inom EU. Det är en kraftig överdrift att påstå att vår avfallsimport kommer att förhindra länder som Italien från att bygga upp en egen återvinningsindustri. Möjligheten att förbränna vissa avfallsmängder kommer inte att bromsa den helt nödvändiga utvecklingen mot totalt sett ökad materialåtervinning. De sorteringskoncept som nu byggs ut flyttar avfallet från deponin och mynnar ofta i flera materialströmmar för såväl återvinning som energiproduktion.

ULF WIKSTRÖM

miljöchef Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Annons
Annons
X

Sopor på Neapels gator.

Foto: SALVATORE LAPORTA/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X