Annons
X
Annons
X

Vi har mycket att vinna på sammanslagning

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland går i dagarna in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Detta innebär att det äldsta lärosätet i landet går samman med det yngsta. När verksamheten på Gotland införlivas med Uppsala universitet är det stor som möter liten, gammal som möter ung. Mötet ger unika möjligheter. Det skriver rektorerna för de båda lärosätena.

BRÄNNPUNKT | HÖGSKOLAN

Genom samgåendet skapas miljöer där vissa små ämnen kan bli nationellt och internationellt ledande.
Eva Åkesson och Jörgen Tholin

Vi vill tillsammans skapa en arena för gränsöverskridande utbildning och forskning där naturvetare, humanister, samhällsvetare, jurister och medicinare möts för att bredda sina perspektiv. En akademisk miljö som också möter det omgivande samhället som en självklar del av kunskapsutvecklingen. Kvalitet och passion ska leda vårt framtidsinriktade arbete.

Uppsala universitet med ”Campus Gotland” ska bli ett nationellt centrum för en internationell
liberal arts education – en klassisk utbildningsmodell som finns vid ledande anglosaxiska lärosäten och nu väcker allt större intresse runt om i Europa. Inom detta område vill vi vara en föregångare inom svensk högre utbildning med ambitionen att ge studenterna de bästa förutsättningar att möta framtida samhällsutmaningar. Studiemiljön ska präglas av närhet, flexibelt lärande och mångvetenskap och kombinera djupa ämneskunskaper med bred bildning. Liberal arts education kännetecknas av en stark förankring i akademiska ideal kombinerat med en lyhördhet inför och engagemang i aktuella samhällsfrågor såväl lokalt som globalt. Läraren har en viktig roll både som kunskapsförmedlare och mentor. Uppsala universitet kan med sin bredd och sitt djup erbjuda en väl avvägd och intressant uppsättning kurser och Campus Gotland kommer att kunna erbjuda en miljö som stimulerar dialog och diskussion mellan studenter och lärare.

Annons
X

Vi tar också en tätposition när det gäller flexibla undervisningsformer inom högre utbildning. Högskolan på Gotland har gedigen erfarenhet av nätbaserad utbildning och har utvecklat miljöer som präglas av integration över ämnesgränserna. Uppsala universitet har erkänt hög kompetens när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete. Tillsammans kan vi kombinera praktisk erfarenhet med vetenskapliga teorier och metoder om nyskapande högskolepedagogik och didaktik. Vi ser stora möjligheter att låta detta blomma ut i utbildningar som innehåller vissa moment på Gotland, andra i Uppsala i kombination med nätbaserade inslag.

Uppsala universitet har en ledande ställning i
Baltic University Programme, ett samarbete med lärosäten i östersjöregionen där också den akademiska miljön på Gotland ingår. Vi skapar nu förutsättningar för att utveckla Campus Gotland till ett nav för samverkan runt Östersjön med frågor kring hållbar utveckling och regional utveckling som tänkbara utvecklingsområden för utbildning och forskning av högsta kvalitet. Kulturvård är ett annat område med stor potential.

I Sverige finns ett generellt problem att behålla livskraftiga miljöer för små ämnen. Genom samgåendet skapas miljöer där vissa små ämnen kan bli nationellt och internationellt ledande. Vi kommer bland annat att kunna skapa Nordeuropas starkaste utbildnings- och forskningsmiljö i arkeologi. Andra exempel på ämnen med särskild potential är historia, etnologi, speldesign och energiteknik.

Det planerade samgåendet är ett sätt att långsiktigt bygga vidare på ett samarbete vi redan har inom vissa ämnen och utbildningar sedan flera år tillbaka. Att vi väljer att ta detta initiativ just nu har flera orsaker. Framför allt finns de två viktigaste förutsättningarna för att lyckas: Båda lärosätena vinner på sammanslagningen och det finns entusiasm bland medarbetarna. För Gotland betyder samgåendet en säkrad framtid för högre utbildning och forskning på ön. För Uppsala universitet är det en av flera strategier för att utveckla verksamheten. Det finns många samordningsvinster att göra i detta spännande projekt.

Nu påbörjar vi nu ett inspirerande planeringsarbete tillsammans där Campus Gotland ingår i Uppsala universitets forsknings- och utbildningsstrategier. Om regering och riksdag ger klartecken är målet är att ha utbildningsutbudet klart och kunna lansera ett liberal arts-program i samband med ett formellt samgående och en invigning av Campus Gotland den 1 juli 2013.

En framgångsrik integration bygger på en ömsesidig vilja och gemensam idé. När båda lärosätena ser tydliga fördelar kan ett samgående leda till förnyelse av bästa slag.

Nu tar vi steget och skapar tillsammans något nytt i det svenska högskolelandskapet.

EVA ÅKESSON

rektor Uppsala universitet

JÖRGEN THOLIN

rektor Högskolan på Gotland

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X