Annons
X
Annons
X

”Vi behöver göra mer för de ensamkommande”

Sverige måste klara att ge ensamkommande barn och unga ett gott mottagande. Det är avgörande inte bara för de enskilda barnens skull, utan för samhället som helhet. Det skriver Maria Ferm (MP) och listar vad som redan nu görs eller är på gång.

Debatten om åldersbestämning
Maria Ferm
Maria Ferm Foto: Pressbild

DEBATT | ENSAMKOMMANDE BARN

2015 tog Sverige emot ungefär 35 000 ensamkommande barn, varav många kom från Afghanistan. Mycket görs redan för att ge dessa barn få en bra start och trygg tillvaro i Sverige, samtidigt finns många utmaningar som behöver lösas framöver.

Sverige gjorde en enorm insats när så många asylsökande kom under kort tid 2015. Många ställde upp och blev gode män åt ensamkommande barn. Andra engagerade sig i idrottsföreningar som anordnade aktiviteter på boenden. Boendepersonal, socialsekreterare och lärare har gjort sitt yttersta för att välkomna de ensamkommande barnen in i samhället.

Nu ser vi dock hur oron sprids både bland ensamkommande barn och bland de som arbetar med dem. Åldersuppskrivningar sker enligt många på en rättsosäker grund, avslagen kommer löpande eftersom många som kom under 2015 får sina beslut först nu, omplaceringar mellan skolor och kommuner gör att situationen är svår för många. De senaste veckorna har det kommit alarmerande rapporter om psykisk ohälsa och suicid bland ensamkommande barn.

Annons
X

Även om det är mycket som oroar är det viktigt att klargöra ett antal saker:

  1. En möjlighet införs för ensamkommande barn att få stanna och gå klart gymnasiet och därefter ha möjlighet att ansöka om att stanna permanent. I somras kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande som försvårade situationen för ensamkommande barn som saknar ordnat mottagande. Istället för att som tidigare få permanent uppehållstillstånd fick många avslag med uppskjuten verkställighet eller tillfälliga uppehållstillstånd som innebar att de avvisas efter 18-årsdagen. Genom en ny lagstiftning som snart behandlas i riksdagen, och som Miljöpartiet varit starkt pådrivande för i regering, kommer dessa ungdomar istället kunna gå klart gymnasiet och därefter få stanna för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller ansöka om uppehållstillstånd på annan grund.
  2. Åldersbedömningarna kommer att bli mer rättssäkra. Nu införs säkrare åldersbedömningar som görs tidigt i asylprocessen. De kommer att vara frivilliga och utföras av medicinskt utbildad personal, vilket kommer bidra till att den asylsökande kan medverka till att klarlägga sin identitet. Åldersbedömningarna kommer vara möjliga att överklaga. Migrationsverket har stoppat genomförandet av åldersbedömningar till dess att de nya reglerna är på plats. Migrationsverket har själva i en rapport pekat på stora brister i hur åldersbedömningarna gjorts hittills, och därför är det viktigt att de som drabbats av det får en mer rättssäker bedömning.
  3. Ensamkommande barn ska få en bättre skolgång. Tre myndigheter (Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Socialstyrelsen) har fått i uppdrag att utarbeta en modell där socialtjänsten i hemkommunen och ansvariga för barnets boende, exempelvis ett familje- eller hvb-hem, ska upprätta en plan för barnets skolgång. Regeringen kommer också inom kort att lägga fram ett förslag som tydliggör att elever på introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning även när de flyttar till en annan kommun.
  4. Fler kommer troligen få uppehållstillstånd i och med att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. Ensamkommande barn som saknar ordnat mottagande utvisas inte till Afghanistan. Det är framförallt personer som bedöms vara vuxna som fått sådana beslut. Troligtvis kommer fler att få skydd i Sverige eftersom Migrationsverket i ett nytt rättsligt ställningstagande meddelat att säkerhetsläget försämrats. I en tid när rätten till asyl ifrågasätts är det viktigt att vi behåller systemet med en individuell prövning, där myndigheter och oberoende domstolar avgör om någon har ett skyddsbehov, inte politiker.
  5. Det återtagandeavtal som Sverige och Afghanistan har slutit innebär inte att vare sig Sveriges eller Afghanistans lagstiftning förändras. Det innebär att Afghanistan åtar sig att ta emot de som fått avslag på sina ansökningar i Sverige. Det innebär inte att fler personer kommer att få avslag på sina ansökningar än idag. Tvärtom, med tanke på säkerhetsläget, kommer troligtvis fler få stanna i Sverige.

Utöver redan nämnda åtgärder arbetar Miljöpartiet ständigt för att förbättra situationen. Vi har höjt skolschablonen för asylsökande elever, håller på att inrätta ett kunskapscenter för ensamkommande och tillfört resurser till civilsamhället som fortsätter göra otroliga insatser som är avgörande för de ungas livssituation, hälsa och tillit till vuxenvärlden.

Vi vill också se över hur de barn som tvingas flytta när de fyller 18 eller blir uppskrivna i ålder i högre utsträckning ska kunna bo kvar i samma kommun och fortsätta på sin skola. Det skulle minska oron hos många asylsökande.

Att vi klarar att ge ensamkommande barn och unga ett gott mottagande och motverkar de uppkomna problemen är viktigt inte bara för de enskilda barnens skull, utan för samhället som helhet. Barnen förtjänar trygghet, och det kräver mer av oss.

Maria Ferm

gruppledare och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Fotnot: I en tidigare version inleddes texten med ”förra året” vilket nu är rättat till 2015, efter ett påpekande från Migrationsverket.

Annons
Annons
X

Maria Ferm

Foto: Pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X