Varning för USA:s arbetsmarknad

Under strecket
Publicerad
Annons

Man vet inte om man ska skratta eller gråta, när man läser Johan Norbergs/Mauricio Rojas artikel ”Invandring skapar jobb” (20/8) . Enligt dem finns det bara två orsaker till positiv ekonomisk tillväxt, nämligen frihandel och invandring.
Låt oss börja med den senare orsaken. Norberg/Rojas säger att jobb ger jobb. ”När hundra vietnameser kommer hit tar de inte bar med sig arbetskraft, de tar också med sig efterfrågan på en rad områden.” Gäller detta samband generellt? I så fall skulle detta vara en utväg för till exempel Argentina ut ur dess nuvarande kris.
Norberg/Rojas påstår att det inte är någon slump att ”det land som har ökat sysselsättningen med 50 procent under de senaste 25 åren är invandrarlandet USA!”. Det stämmer i och för sig att den amerikanska arbetsstyrkan ökade från drygt 96 miljoner till drygt 141 miljoner mellan 1975 och 2001, eller omkring 50 procent. Vad som är resultat av eget födelseöverskott och vad som beror på invandring, framgår inte.
Det intressanta är att denna
sysselsättningsökning i tiden sammanfaller med att arbetarklassen i USA relativ sett har fått det sämre. Sedan 1975 har den halva av den amerikanska befolkningen, som har de lägsta inkomsterna, fått uppleva att dess andel av nationalinkomsten kontinuerligt har fallit och detta kraftigare än i något annat industrialiserat land. Man kan i så fall lika gärna hävda att detta också är ett resultat av invandringen till USA.
Detta ligger dessutom i linje med det amerikanska borgerskapets och olika regeringars klassiska politik att uppmuntra en invandring, som leder till etnisk, kulturell och etnisk splittring av den amerikanska arbetarklassen.
Norberg/Rojas påstår att Sveriges tidigare snabba ekonomiska utveckling (de måste avse perioden 1870 - 1970, trots att de inte säger det) berodde på att Sverige var ett ”frihandelsland”.
Orsakerna till ett lands ekonomiska tillväxt är komplexa och kan inte reduceras till en enda faktor. I Sveriges fall kan man ange en rad faktorer, som hade betydelse för denna snabba
ekonomiska tillväxt: en hög läskunnighet, som går tillbaka till 1600-talet; en vetenskaplig blomstring, som inleddes på 1700-talet; att en ”överskottsbefolkning på 1,5 miljoner kunde emigrera 1850 - 1914; strategiska naturtillgångar, som skog och malm; frihandel (med vissa bestämda restriktioner); statsinterventionism; att den svenska industrin i uppbyggnadsskedet kunde tillgodogöra sig den senaste teknologin och inhemska uppfinningar (som i många fall var bearbetningar av redan förefintlig utländska teknologi); inte minst det faktum att Sverige stod utanför två världskrig, framför allt det andra; en relativt fredlig arbetsmarknad sedan 1900-talets början.
Frihandeln hade vissa bestämda restriktioner: Den svenska staten och storföretagen släppte aldrig kontrollen över de strategiska naturtillgångarna; aktiebolagslagen utformades så att utlänningar inte skulle kunna ta kontroll över storföretagen genom uppdelningen av A- och B-aktier; utlänningar fick inte äga banker eller jord i Sverige. För många
svenska storföretag har stödbeställningar från staten svarat för en stor del en omsättningen.
Om jämför Sveriges BNP, ekonomiska tillväxt och andelen invandrare med våra nordiska grannländer, hittar man heller inget samband, i varje fall inget positivt. Sverige, som har den högsta andelen invandrare, har förmodligen den lägsta BNP:n , medan Norge, som har den högsta BNP:n, har den näst lägsta andelen invandrare. Finland, som har den lägsta andelen invandrare, har passerats Sveriges BNP.
Norbergs/Rojas förordar en generell arbetskraftsinvandring, därför att de hoppas på en amerikansk utveckling med en etniskt och religiöst splittrad arbetskraft, en försvagad arbetarrörelse och ökade inkomst- och klasskillnader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons