Annons

Dick Harrison:Vad betyder Kungl. Maj:t?

Under strecket
Publicerad

I många gamla texter hänvisas till något som kallas ”Kungl. Maj:t”. Uppenbarligen betyder detta ”Kunglig Majestät”, men när man sätter sig in i sammanhanget framgår det i regel att det omöjligen kan röra sig om kungen själv. Vem eller vilka döljer sig bakom beteckningen?

Uttrycket Kungl. Maj:t, eller K.M:t, förekommer inte längre frekvent i politiskt språkbruk, vilket beror på att termen formellt sett gick i graven med införandet av nuvarande regeringsform 1974. Den användes dock ofta i äldre tid och fick en speciell betydelse 1809, då Sverige erhöll en ny regeringsform efter det gustavianska enväldets fall. Mycket riktigt syftade termen efter 1809 inte på kungens person utan på något annat: de statliga organ som hade att besluta i monarkens namn, oavsett om denne personligen deltog i handläggningen eller inte. I teorin skulle kungens rådgivare förebereda ärenden, vilka därefter föredrogs för kungen (eller dennes tillfällige ersättare, till exempel kronprinsen) i konselj, varefter kungen fattade beslut, men så skedde endast i en mycket liten minoritet av alla de fall som hanterades. Som exempel kan nämnas att Högsta Domstolen var ett statligt organ som ansågs utöva kunglig domsrätt, varför att de domar som utfärdades av HD uppgavs komma från Kungl. Maj:t. När vi vanligtvis möter termen i litteratur och källor syftar den dock på de instanser som idag sammanfattande brukar kallas ”regeringen”.

Annons
Annons
Annons