Annons
X
Annons
X

Utrikes födda kvinnor ska ha chans till jobb

Menar vi allvar med jämställdhet måste vi förbättra de utrikes födda kvinnornas villkor. Här finns de allra största skillnaderna. Det krävs nya idéer och metoder för att nå fram och förändra situationen för dessa kvinnor, skriver Elisabeth Svantesson (M).

BRÄNNPUNKT | ARBETSMARKNADEN

Pilotprojekt med uppsökande verksamhet har visat sig vara framgångsrikt och jag är övertygad om att mer av detta behövs.
Elisabeth Svantesson

De flesta jämställdhetsdebattörer, oavsett politisk tillhörighet, missar allt som oftast den mest centrala jämställdhetsfrågan; utrikes födda kvinnors situation. Kanske är det lättare att diskutera kvotering i bolagsstyrelser än att lägga sin kraft och energi på det faktum att ungefär 300 000 utrikes födda kvinnor står helt utanför arbetsmarknaden. Den som på allvar vill skapa likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män måste börja i den ände där skillnaderna är som störst, inte där man kan vinna politiska poänger.

Sysselsättningsnivån bland utrikes födda kvinnor är idag ungefär tio procent lägre än bland utrikes födda män. Den genomsnittliga tiden från invandring till arbete är också lång. Orsaken till detta är delvis att kvinnor i många avseenden har sämre förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden än män. Det kan handla om lägre utbildningsnivå, mindre arbetslivserfarenhet och sämre hälsa. Men dessvärre är det stöd som nyanlända kvinnor får för att etablera sig på arbetsmarknaden när de väl kommit hit också sämre.

Annons
X

I en rapport från Riksdagens utredningstjänst framgår att de kvinnor som omfattas av etableringsreformen, det stöd som Arbetsförmedlingen ansvarar för under de första åren i Sverige, generellt får mindre tillgång till insatser än män. Kvinnor deltar i lägre utsträckning än män i förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och praktik. Dubbelt så stor andel av männen hade haft instegs- eller nystartsjobb under de första 12 månaderna, jämfört med kvinnor. Eftersom vi vet att tidiga arbetsmarknadsinsatser är avgörande för ett lyckat arbetsmarknadsinträde är detta en ohållbar situation.

Ett viktigt steg i rätt riktning mot snabbare arbetsmarknadsetablering för kvinnor är regeringens förslag om förändrad föräldrapenning. Med dagens regler kan en förälder som kommer till Sverige få 480 föräldrapenningdagar per barn, retroaktivt. Regeringen avser att återkomma under 2013 med förslag som innebär att högst 20 procent av föräldrapenningdagarna ska kunna sparas till tid efter att barnet fyllt fyra år.

Utvidgningen av etableringsinsatser kommer också att vara viktig. Idag är det endast nyanlända flyktingar och deras anhöriga som kommer inom två år som får del av introduktionen. Alliansen har för avsikt att bredda målgruppen så att fler anhöriga får ta del av insatser, vilket framförallt kommer att gynna kvinnor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men vi måste göra mer. Språkutbildningen Svenska för invandrare måste bli mer flexibel och finna nya former. Även om utvecklingen går åt rätt håll är undervisningen inte tillräckligt målgruppsanpassad och det är svårt att kombinera undervisning med praktik och arbete. Vi måste också möjliggöra för nyanlända att i högre grad får etableringsinsatser även under den tid de är hemma med barn.

  Många utrikes födda kvinnor som befunnit sig i Sverige under en längre tid och som är arbetslösa har idag ingen kontakt med Arbetsförmedlingen. Här krävs mer oortodoxa metoder. Pilotprojekt inom Arbetsförmedlingen med uppsökande verksamhet har visat sig vara framgångsrikt och jag är övertygad om att mer av detta behövs. Men även kommunerna har en stor och viktig uppgift som de inte alltid tar på tillräckligt allvar. Det borde exempelvis vara en självklarhet att ingen kommun betalar ut försörjningsstöd till familjer om inte kvinnan i hushållet deltar till hundra procent i en aktivitet som kan leda henne närmare arbetsmarknaden.

  Mycket kan och måste göras för att den långsamma etableringstakten bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare ska förändras. Idag fastnar många i långtidsarbetslöshet och i en långvarig ekonomiskt utsatt situation. Det är en förlust för både individ och samhälle.

  Menar vi allvar med att vilja nå ett jämställt samhälle måste vi förbättra de utrikes födda kvinnornas villkor. Däri ligger den största jämställdhetsutmaningen. Den är värd att ta på största allvar.

  ELISABETH SVANTESSON (M)

  ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X