Utredningen får inte bli en bisyssla

Under strecket
Publicerad
Annons

Låt inte den kommande utredningen av regeringens tillkortakommanden bli en plattform för politiskt käbbel. Det har vi nog av ändå. Regeringen har föreslagit Anders Milton som kommissionens ordförande. Oppositionen har å andra sidan framfört Carl Bildt och Ingvar Carlsson. Dessa personer är säkert mycket kompetenta men dessvärre är ingen av dem lämpliga för uppdraget.
Anders Milton är i dag ordförande för Röda Korset samtidigt som han är regeringens samordnare av psykiatriresurser. Två arbetsuppgifter som rimligtvis tar all hans tid, eller i vart fall borde göra. Ur ett anhörighetsperspektiv och med respekt för offren ska kommissionens ordförande arbeta koncentrerat och på heltid och inte som en bisyssla bland många andra uppdrag.
För att kommissionens sammansättning ska bli trovärdig får det inte finnas den minsta antydan till ett beroendeförhållande till de man ska granska. Carlsson/Bildt är inte oberoende eftersom de ska granska sin tidigare arbetsgivare, varför risk för jäv är tämligen uppenbar.
Dessutom är det inte trovärdigt att politiker ska granska andra politiker.
Kommissionens uppdrag torde vara att granska händelseförloppet från annandagen samt komma med förslag på vilket sätt Sveriges katastrofberedskap kan förbättras. Krisberedskapsmyndigheten fick i ett tidigt skede regeringens uppdrag att dokumentera händelseförloppet dag för dag. Således borde en del av utredningen redan vara utförd eller är i vart fall pågående. Det är därför förvånansvärt att utredningen ska ge sin slutrapport i december 2005!
I samband med Estonia-katastrofen etablerades ett flertal anhörigsammanslutningar med delvis motstridiga viljor. Det lämpliga vore att avvakta tillsättandet av kommissionens tills dess att de anhöriga har kommit i en sådan situation att de kan påverka kommissions sammansättning. Utredningen borde arbeta ut-ifrån anhörig-/offerperspektivet och inte utifrån politikerperspektivet.
Jag föreslår därför Inga-Britt Ahlenius som kommissionens ordförande. Hon har genom sitt agerande som tidigare
chef för RRV visat prov på självständighet, kurage och mod. Hennes oberoende är vitsordat.
Johan Kjellström
anhörig Estoniakatastrofen,
Skebobruk

Annons
Annons
Annons