Annons

”Tillitsreform riskerar att mötas med misstro”

Foto: Jessica Gow/TT

När de absurda konsekvenserna av new public management nu ska motas, måste politiker och tjänstemän skrota delar av gammal styrning. Annars tillfogas bara ytterligare styrmekanismer, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Regeringens tillitsreform ska skapa mer effektiva offentliga verksamheter till större nytta för medborgarna. Vi kan se hur diskussionen om tillitsbaserad styrning och ledning tagit ordentlig fart i statliga myndigheter, regioner och kommuner. Ledningsgrupper, ansvariga tjänstpersoner och diverse utbildare och konsulter är i full gång med att omsätta Tillitsdelegationens åtta principer i praktik. I fokus för dessa principer står mötet mellan de offentliga verksamheternas frontlinje och medborgaren.

Genom tillitsbaserad styrning och ledning ska nu de oönskade effekterna av new public management (NPM) motverkas. NPM tillkom för att minska byråkratin och flytta välfärden närmare medborgaren, det blev tvärtom. Trots att kontaktyrkena präglas av arbetsuppgifter som inte låter sig styckas upp, standardiseras och prissättas utgick NPM:s styrsystem från premissen att just detta är möjligt. Tillitsdelegationen menar att överordnade instanser och styrorgan ska släppa en del av sin kontroll och lita på professionalitet och kompetens hos verksamheternas fotfolk. Man talar i sina – enligt vår mening gedigna – betänkanden om att styrning, organisering, och organisationskultur nu måste utvecklas parallellt på ett sätt som främjar tillit. De professionella ska återfå sitt tillbörliga handlingsutrymme och kunna ägna sin tid åt det uppdrag och de arbetsuppgifter som skapar värde på riktigt för medborgarna. Det professionella omdömet ska uppvärderas efter en era då standardisering och administrativt arbete kommit att bli förödande för arbetsglädjen och motivationen bland medarbetare och första linjens chefer.

Annons
Annons
Annons