Annons
X
Annons
X

Tillåt surrogatmoderskap i Sverige

Statens medicinsk-etiska råd uttalar sig enigt för att man bör tillåta donation av befruktade ägg. En majoritet av rådets ledamöter anser också att surrogatmoderskap kan vara etiskt godtagbart, skriver tre representanter för rådet.

I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.
I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas. Foto: MALIN BONDE

BRÄNNPUNKT | OFRIVILLIG BARNLÖSHET

Etiska ställningstaganden inom hälso- och sjukvården behöver då och då ses över. Man behöver ta ställning till de nya medicinska metoder som utvecklas, men också till de värdeförskjutningar som sker i samhället. Ny kunskap kan göra att tidigare ställningstaganden kan behöva omprövas.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är rådgivande till regering och riksdag och består av representanter för samtliga riksdagspartier utom SD (som valt att avstå). Experter med bred kompetens inom medicinsk etik är knutna till rådet. 1995 kom Smer med en rapport om behandling av ofrivillig barnlöshet som kom att få stor betydelse för lagstiftningen.

Nu, 18 år senare, presenterar Smer en ny rapport om assisterad befruktning, där rådet tar ställning till hur man etiskt bör bedöma de nya metoder som kommit och tar hänsyn till senare års värdeförskjutningar. Den nya rapporten, ”Assisterad befruktning – etiska aspekter”, publiceras i dag. Rapporten ger underlag inför framtida reglering och praxis. Smer vill också stimulera till samhällelig debatt i dessa viktiga frågor.

Annons
X

Vi presenterar här några av de viktigaste ställningstagandena :

Surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap innebär att en kvinna föder ett barn för någon annans räkning. Det är i dag inte ovanligt att svenskar som inte själva kan få barn betalar kvinnor i länder som Ukraina eller Indien för att vara surrogatmödrar. I andra länder, till exempel Storbritannien, är altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmoderskap tillåtet medan kommersiellt surrogatmoderskap är förbjudet. I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap i Sverige ska utredas.

Smer har ingående diskuterat etiska problem kring olika former av surrogatmoderskap. En majoritet av rådet anser att altruistiskt surrogatmoderskap – under särskilda förutsättningar – kan vara en etiskt godtagbar metod att hjälpa ofrivilligt barnlösa. En viktig utgångspunkt har varit principen om självbestämmande; kvinnor som vill vara surrogatmödrar åt anhöriga bör ha möjlighet att själva råda över sina kroppar. Däremot bör kommersiella former av surrogatmoderskap inte införas i Sverige.

En förutsättning för altruistiskt surrogatmoderskap bör vara att det finns en nära relation oftast nära släktskap mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna.

Surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna bör också genomgå en lämplighetsprövning och få tillgång till rådgivning och stöd. De särskilda villkoren ska skydda surrogatmodern från eventuella påtryckningar och negativa upplevelser.

En minoritet av rådet anser att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i någon form. Man anser att det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål. Man påpekar också att det finns kunskapsluckor när det gäller de psykologiska konsekvenserna för surrogatmödrar och de barn som blivit till genom olika typer av surrogatöverenskommelser. Om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts är risken stor att det i förlängningen glider över i kommersiella former, anser minoriteten.

Donation av befruktade ägg. En fråga där värderingarna i rådet ändrats sedan 1990-talet gäller kravet på ett genetiskt samband mellan åtminstone en av föräldrarna och barnet vid assisterad befruktning. Ett genetiskt samband kan visserligen vara viktigt, men sociala samband mellan föräldrar och barn väger betydligt tyngre. När befruktning sker med donerade befruktade ägg (ibland kallad embryodonation) kommer ett genetiskt samband mellan föräldrar och barn att saknas, liksom vid adoption. Vid IVF (provrörsbefruktning) lagras befruktade ägg för att senare kanske användas om paret önskar fler barn. Smer anser att det är etiskt godtagbart att dessa befruktade ägg, om de förblir oanvända, kan doneras till andra par med ofrivillig barnlöshet och föreslår att metoden tillåts i Sverige – i dag är den förbjuden.

Nedfrysning av ägg av sociala skäl. Med åldern avtar äggens förmåga att befruktas. Om man inte hittat en lämplig partner, ska man då kunna frysa ner ägg att användas senare i livet och på så vis förbättra möjligheterna att bli gravid? I dag är detta möjligt till exempel inför en cancerbehandling. Smer anser att det inte finns några allvarliga etiska invändningar mot att frysa ner ägg för framtida bruk även av sociala skäl. Men det är då rimligt att individen själv står för kostnaderna.

Åldersgränser för assisterad befruktning. Landstingen har övre åldersgränser för assisterad befruktning, varierande mellan 37 och 41 år. Människor åldras individuellt och Smer anser att det ur etisk synpunkt inte är motiverat med exakta åldersgränser vid assisterad befruktning. Utgångspunkten bör i stället vara en individuell bedömning med utgångspunkt i principen om barnets bästa. En av föräldrarna bör vara tillräckligt ung för att kunna ta ansvar för barnet tills det blivit vuxet.

Bedömning inför assisterad befruktning. Mer övergripande anser Smer att en allmän bedömning bör göras vid alla former av assisterad befruktning, detta utifrån principen om barnets bästa. I dag krävs en omfattande särskild prövning vid användning av donerade könsceller men inte vid andra former av assisterad befruktning. Det är ur etisk synpunkt fel att särskilja gruppen med donerade spermier och ägg från övriga. I stället bör det göras en mindre omfattande bedömning vid alla former av assisterad befruktning, där man tar hänsyn till parets/personens individuella förutsättningar att fungera som förälder under barnets hela uppväxt.

KJELL ASPLUND

professor, ordförande Smer

LOTTA ERIKSSON

gruppledare Smers sekretariat

GÖRAN HERMERÉN

professor i medicinsk etik, sakkunnig i Smer

Tidigare debattartiklar om surrogatmammor:

Alla artiklar i Idag-serien Barn utan sex:

Annons
Annons
X

I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.

Foto: MALIN BONDE Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X