Annons
X
Annons
X

T-banan i tunnel under Slussen säkraste lösningen

Nuvarande detaljplan till nya Slussen kan leda till katastrofala följder. Risken är stor att delar av t-banan kan bli översvämmad. Den långsiktiga och säkra lösningen är att lägga tunnelbanan i en tunnel under Slussen, skriver Klas Cederwall, Bo Göran Hellers, Svante Forsström och Finn Löfquist.

[object Object]
Vy över Slussen i Stockholm. Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

BRÄNNPUNKT | SLUSSEN

Vi kommer att få räkna med högre vattenstånd i havet, kraftigare och mer ihållande regn samt fler perioder med starka vindar. Den som följt nyheterna den senaste tiden om väderkatastrofer i världen, och även i Sverige, borde nog inse att dessa förändringar redan är påtagliga.
**Klas Cederwall, Bo Göran Hellers, Svante Forsström och Finn Löfquist **

I förslaget till Nya Slussen har risken för stigande vattennivå i Mälaren inte tagits på fullt allvar. Den gällande detaljplanen har uppenbarligen felbedömt problemen. Därmed är staden på väg att bygga en konstruktion som medför uppenbar risk för att djupt liggande delar av tunnelbanan kan bli översvämmade med katastrofala konsekvenser.

Att man i den gällande detaljplanen uppenbarligen har felbedömt översvämningsrisken gör att det måste bli den första och viktigaste frågan för den expertgrupp som nu ska se över den kritiserade detaljplanen.

Annons
X

**Det man felbedömt **är den framtida klimatberoende höjningen av havsnivån och hur det påverkar avbördningen och den tillhörande regleringsstrategin. Det handlar alltså om olika översvämningsrisker i tunnelbanan, mest påtagligt vid t-banestationen Gamla stan, där en låg spärrdamm håller Mälarvattnet ute. Tröskeln för översvämning ligger här mer än en meter under Länsstyrelsens rekommenderade lägsta nivå och en halv meter under den lägsta nivå som Stockholms stad vill hålla sig till. Hur man löser detta kritiska säkerhetsproblem påverkar hela Slussenprojektet fundamentalt. En höjning av spärrdammen kräver torrläggning, rivning och ombyggnad av betongtråget mot grunden, vilket skulle stoppa tunnelbanan under hela byggtiden. Detta är inte acceptabelt.

**I det alternativa projektet **Ny syn på Slussen har vi redovisat att ett genomförande av den gällande detaljplanen innebär en klar risk för att den djupt liggande delen av tunnelbanan kan bli översvämmad. Den skyddsutrustning som finns på platsen är klart otillräcklig. Den långsiktiga och säkra lösningen är att lägga tunnelbanan i en tunnel under Slussen, det vill säga den lösning som planerarna tänkte sig redan när tunnelbanan skissades på 1930-talet. Då var det en stadsplanemässigt önskvärd lösning som fick överges därför att tunnelbanetågen inte skulle klara lutningen – i dag är det en nödvändig lösning på grund av översvämningsrisken, fullt tekniskt möjlig att genomföra och inte dyrare än nuvarande antagna förslag.

Två förhållanden bestämmer risken för översvämning i tunnelbanan, dels den förväntade ökningen av kraftiga regn och de därmed vanligare extrema tillfällena med högt vattenstånd i Mälaren, dels den kommande höjningen av havsnivån. Riskerna måste tas på största allvar! MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har i en färsk rapport utpekat just tunnelbanan i Stockholm som ett olöst problem. Grunden för myndighetens ställningstagande är rapporter från IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). Dessa rapporter, som inte har beaktats i tillräcklig utsträckning vid planeringen av Nya Slussen, visar att vi kommer att få räkna med högre vattenstånd i havet, kraftigare och mer ihållande regn samt fler perioder med starka vindar. Den som följt nyheterna den senaste tiden om väderkatastrofer i världen, och även i Sverige, borde nog inse att dessa förändringar redan är påtagliga.

För Mälarens avbördning gäller emellertid att denna inte främst behöver ske genom Slussen. I projektbeskrivningen till den antagna detaljplanen påstår man emellertid att det förhåller sig just så och att det dessutom är bråttom att vidta åtgärder. Men detta är helt felaktigt! Man verkar inte ha förstått att den säkraste och billigaste lösningen är att öka kapaciteten för avbördning vid Södertälje. Redan i dag pågår en ombyggnad av kanalen och det kommer att ge kraftigt ökad möjlighet till avtappning vid extrema tillflöden. Den ökade kapaciteten i Södertälje sluss kompletteras med avtappningstunnlar vid sidan av kanalen. Detta är helt enkelt den bäst klimatanpassade och långsiktigt utvecklingsbara lösningen av Mälarens utlopp.

Avgörande för översvämningsrisken är i stället den kommande höjningen av havsnivån eftersom denna medför att Mälarens nivå måste kunna höjas lika mycket. Världshaven stiger och om något decennium förväntas takten i havshöjningen gå förbi landhöjningen i Stockholm. Vi vet alltså vad som kommer att hända, men då gäller det också att redan i dag bygga med beaktande av kommande förändringar. I nya planprojekt i Rotterdam arbetar man med en säkerhetsmarginal mot högre havsnivåer på 10 m – i Hamburg är marginalen 9 m och i Norra Djurgårdsstaden 2 m. I den nu gällande detaljplanen för Slussenområdet klarar man knappt 0,5 m!

Med stöd i den gällande detaljplanen påstår man dessutom, att problem uppstår först efter år 2100 – så långt sträcker sig projektets ansvar. Det finns dock ingen entydig vetenskaplig grund för påståendet att det skulle dröja minst ett hundra år innan problem uppstår. Det kan mycket väl inträffa tidigare! Sanningen är att ingen vet med säkerhet, men i dag talar experter om att höjningen av havsnivån kommer att ske snabbare än vad man nyligen antagit. Vi kan egentligen inte planera för ett scenario: ”Mälaren om 100 år”. Snarare handlar det om: ”Mälaren om 50 cm”. När Saltsjön har stigit med 50 cm bromsas dessutom Mälarens avbördningskapacitet. Då blir det översvämningar vid varje högvattenstånd. När Saltsjön stiger ytterligare måste också Mälarens nivå höjas för att undvika att saltvatten tränger in i Mälaren och förstör dricksvattnet för två miljoner människor. Innan dess måste en ny lösning finnas på plats.

**Det finns bara ett radikalt grepp **som för all framtid säkrar tunnelbanan mot översvämning och det är att lägga tunnelbanan i tunnel under Slussen. Projektet Ny syn på Slussen (video och overheadbilder på YouTube) är det enda förslag som utgår från tunnellösningen. Det är tekniskt genomförbart och innebär inte alls de stora störningar i tunnelbanans trafik som stadens planerare påstått. Bygget av tunneln kan utföras som en bypassoperation vid sidan av befintligt system och utan inverkan på trafiken i tunnelbanan. Inkoppling av tunnlar och en gemensam station för Slussen och Gamla stan under Söderström kan sedan ske under sommartid (två på varandra följande somrar) under lågtrafik. Man slipper också kostnaden för en ny tunnelbanebro – den nuvarande har SL dömt ut som förbrukad. Ny syn på Slussen är för övrigt inte dyrare att förverkliga än det antagna projektet. Men tunneln är bara möjlig att bygga när Slussens gamla konstruktioner är rivna. Endast då kan tunneln byggas på schaktbotten genom Slussenområdet. Tunnellösningen innebär dessutom en historisk chans att återställa området till det ursprungliga och låga läge som medger att vackra historiska byggnader på nytt lyfts fram i stadsbilden. Om däremot den kritiserade detaljplanen genomförs väljer man bort den möjligheten för åtminstone hundra år.

KLAS CEDERWALL

professor emeritus, KTH, vattenbyggnad

BO GÖRAN HELLERS

professor emeritus, KTH, konstruktionslära

SVANTE FORSSTRÖM

arkitekt, SAR MSA

FINN LÖFQUIST

fd statlig och kommunal utredare inom miljö- och hälsoskydd

Fler debattartiklar om Slussen:

Annons
Annons
X

Vy över Slussen i Stockholm.

Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X