Annons
X
Annons
X

Systemfel går ut över psykiatriska vården

Nuvarande ersättningssystem med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt. Nu måste ansvariga lyssna till rösterna från psykiatrins vardag, skriver företrädare för psykiatrin i ett upprop med 164 undertecknare.

[object Object]
Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna. Foto: ERIK G SVENSSON / TT

BRÄNNPUNKT | EKONOMISTYRNING

Ekonomistyrningen främjar begränsade, ofta manual­styrda, insatser.

De ekonomiska ersättningssystemen inom sjukvården som rönt stor uppmärksamhet den senaste tiden leder till missförhållanden även inom den psykiatriska vården. Den kris för psykiatrin som ständigt debatteras i medierna förvärras av ekonomistyrningen. Vi som skriver detta och som arbetar eller har arbetat i psykiatrin eller är brukare, forskare, medlemmar i yrkesorganisationer och anställda hos andra vårdenheter som samarbetar med psykiatrin anser att systemet måste ändras. Det finns tecken på att myndigheter och ansvariga politiker också börjat inse det.

Men för att en förändring verkligen ska komma till stånd, och för att undvika att nya modeller leder till nya negativa effekter, är det viktigt att noga lyssna till och dra slutsatser av våra och andras konkreta vittnesbörd om de verkligheter vi lever och verkar i.

Annons
X

Bland exemplen på hur de nuvarande ersättningssystemen med ett detaljerat poängsystem påverkar psykiatrin negativt kan vi nämna följande:

• Ersättningssystemet försvårar den samverkan med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten, som är helt nödvändig inom psykiatrin. Personal i kommunernas socialpsykiatri har vittnat om hur landstingspsykiatrins personal i högre grad uteblir från samverkansmöten, med hänvisning till att de inte hinner på grund av poängjakten.

• Ersättningssystemet ger ingen ersättning för uppsökande arbete som därför måste prioriteras ned. Psykiatrin kan inte uppfylla sitt samhällsansvar att på ett tidigt stadium fånga upp och erbjuda hjälp åt personer med psykisk störning och deras familjer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Stödet till anhöriga försvåras till exempel av att det inte utgår ersättning för att ha telefonkontakt med patientens anhöriga vilket i många fall kan vara enklare än besök på mottagningen.

  • Nybesök premieras ekonomiskt, samtidigt som det är välbekant att psykiatrins patientgrupper behöver kontinuitet och uthållighet över lång tid. Detta leder till orimligt långa väntetider för återbesök.

  • Läkarbesök premieras ekonomiskt på bekostnad av andra professioners insatser. Patienter måste komma på personligt läkarbesök för sådant som tidigare löstes per telefon, till exempel receptförnyelse.

  • Korta slutenvårdstider premieras ekonomiskt, vilket ökar risken för ett system med ”svängdörrspatienter” som skrivs ut för tidigt.

  • Ekonomistyrningen främjar begränsade, ofta manualstyrda, insatser trots att forskning visat att behandlarens kompetens och patientens individuella behov och problematik spelar större roll för behandlingsresultatet. Ett aktuellt exempel i Sverige är den statliga rehabiliteringsgarantin som när det gäller psykisk ohälsa går till enbart kognitiv beteendeterapi, och som dessutom visat sig sakna effekt på sjukskrivningarna.

  • Ekonomistyrningen riskerar att leda till att det individuella bemötandet försämras och att personen reduceras till en diagnos, eftersom diagnossättningen är så högt premierad. Detta har påpekats av bland andra brukarföreningarna. Psykiatrin befinner sig i ett tvärdisciplinärt fält där patienten inte bara kan förstås och mötas från ett snävt naturvetenskapligt perspektiv – med de nya ersättningssystemen hotas den humanistiska aspekten av psykiatrins verksamhet.

  • Förändringarna har blivit stora inom barn- och ungdomspsykiatrin som tidigare haft ett självklart helhetsperspektiv, där barnens problem setts i ljuset av deras totala livssituation och familjeomgivning. Barn med komplexa problembilder som kräver kontinuitet, långsiktighet och samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och skola passar inte in i de nya ersättningssystemen.

  • Systemet är korrumperande. Vårdinsatser anpassas till ersättningssystemet för att verksamheten ska hålla budgeten och överleva som verksamhet, oavsett om det motsvarar patienternas behov eller ej.

  • Arbetsmiljön påverkas negativt när personal tvingas avstå från professionellt motiverade åtgärder av ekonomiska skäl. Personalen drabbas också av att den administrativa bördan kraftigt ökat och stjäl tid från patientarbetet. Till det bidrar också att it-systemen ofta krånglar eller är tungrodda.

  Vi som skrivit det här uppropet har inte någon färdig gemensam modell för hur vården ska styras. Oavsett det anser vi att vi har en skyldighet att säga ifrån om missförhållanden. Och vi har tre tydliga krav:

  • Det nuvarande ersättningssystemet måste förändras innan det ställer till mer skada.

  • Även om det sker nödvändiga förändringar i de ekonomiska ersättningssystemen måste deras effekter på vårdens kvalitet kontinuerligt följas. Det framhålls i forskningen om ersättningssystem och det är minst lika viktigt som uppföljningen av vårdpersonalens insatser.

  • Personal-, patient- och anhörigföreträdare måste bjudas in att ge sina erfarenheter och bli verkligt delaktiga i arbetet att utveckla den psykiatriska vården. Det är dags att lyssna på erfarenheterna från psykiatrins vardag!

  HÅKAN GÖTMARK

  specialistläkare psykiatri

  AMI ROHNITZ

  f d patient, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH Stockholms län

  ERIKA MELLQVIST

  skötare, styrelsemedlem Kommunal Stockholms län, sektion SLSO Sjukvård Norr

  KARIN ROSENQVIST

  chef för kommunal socialpsykiatri, Skärholmens stadsdel

  ULLA BERTLING

  specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, fil dr

  TORSTEN KINDSTRÖM

  f d ordf Föreningen Balans, anhörig, samhällsdebattör

  MARIANNE ENGELSE FRICK

  barn- och ungdomspsykoterapeut, konsult BUP

  GUNNAR BOHMAN

  leg psykolog/leg psykoterapeut, lektor vid Stockholms universitet

  SIGMUND SOBACK

  specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, ordförande i PsykoterapiStiftelsen

  LANCE CEDERSTRÖM

  psykoterapeut

  MARIA SUNDVALL

  specialistläkare psykiatri

  MARGARETA FALK HOGSTEDT

  specialistläkare psykiatri

  ANNE STEFENSON

  specialistläkare psykiatri

  ULLA ELFVING EKSTRÖM

  ordförande i Intresseföreningen för schizofreni, IFS, i centrala Stockholm

  EVA LUND

  mentalsköterska/journalist

  KAJSA M NORDSTRÖM

  läkare

  CARLOS F ARCE

  leg sjuksköterska psykiatri

  FILIPE COSTA

  f d verksamhetschef psykiatri, RSMH Stockholm

  ANITA HÄGGMARK

  psykiater, psykoanalytiker

  ANDERS HÄGGMARK

  specialistläkare allmänmedicin, klinisk adjunkt

  SEPPO MÄLKKI

  RSMH Stockholm

  GUNILLA ROOS

  socionom, leg psykoterapeut/handledare

  SAMIA BOUKTER

  specialistläkare psykiatri

  BEROZ STENSTRÖM

  ST-läkare psykiatri

  ANN-MARIE STRÖMBERG

  socionom

  ANNA LILJEROT

  ST-läkare psykiatri

  MARIE-LOUISE SÖDERBERG

  projektledare/samordnare Mind (Psykisk Hälsa)

  LEIF ÖJESJÖ

  docent i psykiatri

  PER WÄNDELL

  professor i allmänmedicin

  ULF BRINCK

  f d enhetschef psykiatri

  ANITA SUNDIN

  f d SKL, expert i 90-talets psykiatriutredning

  MONIKA KÖNIG

  specialistläkare psykiatri och onkologi

  MONICA LÖFVANDER

  distriktsläkare, docent

  BOSSE SÖDERLUND

  sjuksköterska i psykiatri

  MAGNUS SUNDGREN

  f d stabschef socialförvaltning,

  EMILIO QUINTANA

  socionom, familjeterapeut

  LARS TAUVON

  specialistläkare barn- och ungdoms- och allmän psykiatri, leg psykoterapeut

  LARS BERG

  leg psykolog, leg psykoterapeut

  BARRY KARLSSON

  psykolog, specialist i neuropsykologi

  MAJLIS FRIDÉN

  psykolog, psykoterapeut

  BRITTA NORDSTRÖM

  barnläkare, skolläkare

  PIA SANDQVIST

  socionom, anhörig, medlem i IFS

  JONAS STÅLHEIM

  leg psykolog, doktorand

  BJÖRN WRANGSJÖ

  docent barn- och ungdomspsykiatri och psykoterapi

  INGA-LILL ERIKSSON ORRE

  leg arbetsterapeut

  LARS LUNDSTRÖM

  leg psykolog, fil dr, ämneslärare psykologi/pedagogik

  IMRE SZECSÖDY

  docent, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  KARIN LUNDEN-O'NILS

  leg psykoterapeut

  ANN-CHARLOTTE REDMAN

  sjuksköterska, medlem RSMH

  GÖRAN KARLSTRÖM

  specialistläkare psykiatri, legitimerad psykoterapeut

  BENGT JÄRHULT

  distriktsläkare

  KENT BLOMBERG

  skötare psykiatri

  ANDERS ROMELSJÖ

  specialistläkare allmän- och socialmedicin

  ANNA BÅNG

  sjuksköterska psykiatri, psykoterapeut

  GÖRAN AHLIN

  docent i psykiatri och psykoterapi

  BODIL GULDBERG

  läkare, psykoanalytiker

  EVA NYBORG

  anhörig, medlem Föreningen Balans

  SUSANNE BEJEROT

  docent, specialistläkare psykiatri

  CHRISTER PETTERSSON

  med dr, distriktsläkare

  DAN STIWNE

  leg psykoterapeut, docent

  BODIL EKHOLM

  leg arbetsterapeut

  SIGNE STRYJAN

  leg sjukgymnast

  ANNELI MARK ORBINSKI

  psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  MALIN KAN

  specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

  CECILIA HECTOR

  leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  ANNIKA HIRDMAN KÜNSTLCHER

  leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  STEN ESPMARK

  docent, specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

  MARIE LILJA

  skötare psykiatri, arbetsplatsombud

  KATARINA MÅRTENSON BLOM

  psykolog, psykoterapeut

  KARIN SANDÉN

  specialistläkare psykiatri

  JURGEN REEDER

  docent

  ELIZABETH KILANDER

  skötare psykiatri

  ULLA PETTERSSON

  specialistläkare psykiatri, docent

  KARIN ENZELL

  specialistläkare psykiatri, docent

  LENNART RAMBERG

  psykiater, leg psykoterapeut

  ANDERS PLOGFELDT

  skötare psykiatri, skyddsombud/ facklig företrädare

  GUNILLA BERGLUND

  psykolog, psykoterapeut, docent

  BERTIL ASK

  f d skötare psykiatri

  AGNES MESTERTON

  specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

  ANDRZEJ WERBART

  professor, psykoanalytiker

  EVA ÖHRNER

  specialistläkare psykiatri, leg psykoterapeut

  ODD GREITZ

  specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

  URBAN CARLSTEDT

  Stockholm

  KARIN STENSTEDT

  specialistläkare psykiatri, f d klinikchef

  EVALOTTA ENEKVIST

  leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  GUNNAR BERGGREN

  leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, lärare klinisk psykologi

  NILS GUSTAFSSON

  leg psykolog/psykoterapeut

  LENNART SVEDHEM

  psykiater

  ANDERS BENGTSSON

  psykoanalytiker

  RITA SCHWARZ

  leg arbetsterapeut

  BO EKBERG

  f d resultatenhetschef kommunal socialpsykiatri

  LOVE GRAHN

  leg psykolog

  EVA FLODSTRÖM

  leg psykolog

  JONAS ISAKSSON

  specialistläkare psykiatri

  NIKLAS OLSSON

  skötare psykiatri

  PETER AFRAM

  specialistläkare psykiatri

  MARTIN KORNFELD

  skötare psykiatri

  ANDERS BERGE

  psykoanalytiker, specialist i psykiatri

  ANNE GRÄSBECK

  leg läk, fil dr

  ULLABRITT BODLUND

  leg psykoterapeut, leg psykolog

  CHRISTINA YLIVAINIO

  sjuksköterska psykiatri

  DAVID BERGMAN

  barnpsykiater, forskare

  BINNIE KRISTAL-ANDERSSON

  fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

  ULRIKA HYLÉN

  arbetsterapeut inom socialpsykiatrin

  ALVA THELANDER

  socionom/socialsekreterare

  INGVAR LUNDBERG

  professor arbets- och miljömedicin

  BIRGITTA ERIKSSON

  specialistläkare psykiatri

  EMMY LINDEDAL

  psykolog BUP

  ANNA SYLVÉN BJÖRNÖR

  leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  ANDREA ELOFSSON

  specialistläkare psykiatri

  JERKER HANSON

  pensionerad psykiater

  ALEXANDRA BARJAKOB

  medicinsk sekreterare psykiatri

  HANNA HAMRÉN

  leg sjukgymnast psykiatri

  KARIN MICHAL

  leg psykoterapeut, psykoanalytiker

  BERTIL HELGESSON

  psykiater

  STEFANO SELVANI

  specialistläkare barn-och ungdomspsykiatri

  NOTTA SOURLANTZIS BJÖRK

  PTP-psykolog BUP

  ALICE ANDERSEN

  psykolog, BUP

  ATUSA SEIDIN

  sjuksköterska psykiatri

  TRYGVE NYLUND

  resultatenhetschef kommunal socialpsykiatri

  PETER ROSÉN

  skötare psykiatri, uppdrag för Kommunal

  JOHANNA CABRERA

  psykolog BUP

  VICTORIA CORBO

  leg psykolog

  KENT OLOFSSON

  leg psykolog, leg psykoterapeut

  ANNCHARLOTTE CARLBERG

  leg psykolog, medlem i FUB (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning)

  LARS ALBINSSON

  med dr, specialistläkare psykiatri

  ANN-SOFIE EDLUND

  arbetsterapeut i socialpsykiatrin

  SIRPA LAITINEN

  leg psykolog BUP

  EVA BENGTSSON

  kommunal studie- och yrkesvägledare

  LOVISA KASSTRÖM

  leg läkare

  TOBA WEMMEL

  leg psykolog BUP

  JOACHIM KRAMER

  specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri samt allmän psykiatri

  ANNMARI HULTGREN

  leg psykolog BUP

  SIMON BARUCH

  kurator BUP

  KARIN HASSELBERG

  leg psykolog

  LENA NYBLOM MALMBERG

  kurator, leg psykoterapeut

  IRÉNE MATTHIS

  psykiater, professor i psykoanalys, docent i klinisk neurovetenskap

  HAMPUS MÖRNER

  psykolog BUP

  YVONNE ANDERSSON

  kurator BUP

  THOMAS EKLUNDH

  specialistläkare psykiatri

  SHAHVALI MASUMI

  ST-läkare allmänpsykiatri

  JENNI ANDERSSON

  specialistläkare psykiatri

  HANNELE KARLSSON

  sjuksköterska, KPT-terapeut

  KLARA HAMMARLUND

  psykolog

  VILMA KERÄNEN

  sjuksköterska psykiatri

  MARY BLACHA

  skötare, leg psykoterapeut

  MAHBUB HAQUE

  sjuksköterska psykiatri

  MONICA TÖNNESEN

  sjuksköterska psykiatri

  LEIF ÖLUND

  sjuksköterska psykiatri

  GLORIA ZELIGMAN

  barn-och ungdomspsykoterapeut, psykoanalytiker

  HELENA BYSTRÖM

  socionom, leg psykoterapeut BUP

  HELÉNE WESTERBERG

  skötare psykiatri, dipl kognitiv-beteendeterapeut

  LISA BEIJNOFF

  psykolog BUP

  BIRGITTA ÖHLÉN

  psykolog BUP

  BATJA HÅKANSSON HUGHES

  specialistläkare psykiatri

  MAGNUS VON CAMPENHAUSEN

  psykolog

  JOAKIM LINDQVIST

  distriktsläkare

  ANN-MARI APPELBERG

  specialistläkare psykiatri

  GUNNAR FORSBERG

  socionom leg psykoterapeut

  KERSTIN RHODIN

  socionom leg psykoterapeut

  JAN HALLDIN

  specialistläkare allmän psykiatri och socialmedicin

  PETRA HOHN

  enhetschef psykiatri

  HEIDI JALAMO

  leg psykolog, psykoterapeut

  ANNIKA OHLSTRÖM

  leg psykolog BUP

  ANNA EDENIUS EKBÄCK

  leg psykolog BUP

  HELÉNE KARLSSON EKLUNDH

  leg sjuksköterska/leg psykoterapeut

  Annons
  Annons
  X

  Läkarbesök premieras på bekostnad av andra professioners insatser, skriver artikelförfattarna.

  Foto: ERIK G SVENSSON / TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X