Annons
X
Annons
X

Sveriges export ska fördubblas

Jag sätter nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya jobb. Det är avgörande för Sverige att ha en regering med en tydlig vision, skriver handelsminister Ewa Björling.

Mer export leder till fler jobb i Sverige. Därför sätter jag nu upp målet att Sverige ska fördubbla sin export på fem år. Detta kan skapa uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen. President Barack Obama presenterade nyligen sitt exportinitiativ med just målet att fördubbla USA:s export på fem år. Det är viktigt att Sverige är med på banan. Jag antar denna utmaning.

Tack vare regeringens resoluta åtgärder under krisen står vi bättre rustade än andra jämförbara länder som nu tampas med undermåliga statsfinanser. Nya tillväxtsiffror visar att Sveriges ekonomi växer nästintill snabbast i hela EU. Vi har nu den unika möjligheten att bli ett ledande framtidsland – ett föregångsland. Alliansens vision av Sverige kräver mycket av politiken. Vår framtidssyn är beroende av att vi gör landet mer dynamiskt, öppet och konkurrenskraftigt. Detta kan inte uppnås med de rödgrönas verklighetsfrämmande utgifts- och bidragspolitik.

För att företagen ska lyckas expandera, växa och anställa fler måste de erbjudas bra förutsättningar att sälja sina varor och tjänster till andra länder. Handeln är en hörnsten för landets välstånd, vår export motsvarar över 50 procent av vår BNP. Handelspolitiken är därför en viktig nyckel till att göra Sverige framgångsrikt i den nya globala ekonomin.

Annons
X

Att fördubbla Sveriges export till 2015 är ett ambitiöst mål, men ett nödvändigt sådant. Raset i exporten föranlett av finanskrisen måste snabbt bli en del av det förgångna.

Ifjol uppgick vår export till 998 miljarder kronor. Om vi ska lyckas fördubbla exporten fram till 2015 krävs att exporten ökar med i snitt närmare 15 procent per år. Förvisso en hög siffra, men med en tydlig och ambitiös handels- och främjandepolitik är jag övertygad att Sverige ska lyckas.

•Mer frihandel globalt. Ett avslut i Doharundan skulle världsekonomin vinna 1100 miljarder årligen på genom sänkta handelshinder. EU måste tala med en enad röst i förhandlingarna och min ambition är att under den kommande tiden slå vakt om frihandeln genom att driva på andra medlemsländer att agera konstruktivt i förhandlingarna, så att ett avtal blir verklighet så snart som möjligt.

•Mer frihandel med viktiga handelspartners. Den svenska regeringen var en nyckelspelare bakom det nu färdigförhandlade frihandelsavtalet med Sydkorea, som i princip kommer att rasera alla tullar mellan EU och Sydkorea.

Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska sluta fler frihandelsavtal med olika länder och med USA i synnerhet, eftersom en tredjedel av hela världens handel sker mellan EU och USA.

•Mer frihandel på EU:s inre marknad. EU står för drygt två tredjedelar av vår totala export. Med 500 miljoner konsumenter och 20 miljoner företag är EU:s inre marknad utan tvekan en av världens viktigaste. Regeringen spelade en nyckelroll i arbetet med att få till stånd de så kallade tjänste- och varupaketsdirektiven, varav det senare beräknas leda till vinster motsvarande närmare 1500 miljarder kronor.

Jag kommer att verka för att utsträcka den fria rörligheten inom EU till nya sektorer där Sverige har tydliga konkurrensfördelar.

•En tydligare och mer positiv bild av Sverige i världen. När vi raserar tullar och andra handelshinder är det viktigt att Sverige har en strategi för att marknadsföra svenska varor och tjänster utomlands. Därför är det offentliga främjandet så viktigt. Regeringen har därför öppnat nya ambassader i länder med stor framtida tillväxtpotential, till exempel i Irak.

Delegationsresor är också viktiga, och jag kommer att fortsätta jobba hårt för att öppna dörrar för våra företag utomlands och sprida en positiv Sverigebild, precis som vi gör i samband med den största världsutställningen någonsin – Shanghai Expo 2010.

•Tillvaratagande av alla exportresurser. Vart femte nyetablerat företag i Sverige startas av en utlandsfödd person. Regeringen har initierat projekt Kosmopolit som syftar till att öka utrikeshandeln genom utlandsföddas kunskaper om sina tidigare hemländer. Jag kommer att fortsätta verka för att alla svenska företag ser potentialen i kosmopoliterna som en betydande exportresurs.

Globaliseringen innebär otroliga möjligheter för länder att utvecklas ekonomiskt. Därför är det viktigt att Sverige har en regering med en tydlig vision för hur Sverige ska stärka sin roll som en ledande exportnation.

Den enskilt viktigaste åtgärden för ökad export är givetvis ett bättre klimat för arbete och företagande i Sverige. Detta tillsammans med regeringens planer för en ambitiös handelspolitik maximerar möjligheterna att fördubbla vår export till 2015.

EWA BJÖRLING

handelsminister (M)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X