Annons
X
Annons
X

”Sverige bör satsa 8 miljarder per år på innovationer”

Sverige behöver en innovations­politik som skapar fler växande och nya företag med kvalifi­cerade arbetstillfällen, genom ett ökat statligt stöd till idé­utveckling och tidig såddfinansiering. Det skriver konsulten Åke Modée med anledning av att det under våren kommer en forsknings- och innovations­politisk proposition.

[object Object]
I Sverige är stödet till idéutveckling och tidig sådd­finansiering av företag cirka 1 miljard kronor. Ett innovationsstöd på 8–10 miljarder kronor per år skulle vara i paritet, befolknings­mässigt, med vad våra grannländer satsar, skriver Åke Modée. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | INNOVATIONER

Det finns politiker som tror att högskolornas forskning föder idéer och att efterföljande utvecklings­arbete skapar våra nya företag och jobb.

Snabbväxande företag, framför allt unga och små, utgör den enskilt viktigaste källan till nya jobb. De skapar omkring 50 000 nya arbetstillfällen per år, samtidigt som jobbskapandet är negativt i de stora företagen.

Med en utvecklad innovations­politik kan nya och växande företag troligen bidra med både två och tre gånger fler nya jobb varje år. Detta genom att bättre tillvarata den sysselsättningspotential som finns i de tiotusentals oprövade idéer som årligen formas i före­tag och av enskilda innovatörer och entreprenörer. Idéer som ofta är inter­nationellt konkurrenskraftiga då vi har fördelar av en tidig och kvalificerad marknadsefterfrågan, kunniga personer med internationella relationer, förmåga att bygga effektiva nätverk/organisationer och en utvecklad infrastruktur. För att citera uppfinnaren Håkan Lans: ”En bra idé som förblir en bra idé är en värdelös idé. En halvbra idé som realiseras blir en värdefull idé.”

Annons
X

**Det finns politiker **som tror att högskolornas forskning föder idéer och att efterföljande utvecklings­arbete skapar våra nya företag och jobb. Tyvärr! Detta är en missuppfattning som varit känd i många decennier. Sanningen är att de flesta idéer som skapar nya företag och arbetsplatser har sitt ursprung i ­behov och efterfrågan på marknaden. Forskning och teknikutveckling kan vara ett sätt att förverkliga idéer. Andra sätt kan vara att hitta nya marknader, förbättra kända produkter och tjänster, nya organisations- och affärsmodeller, design, digitalisering med mera.

I många länder finns en stark politisk styrning av forsknings- och innovationspolitiken i form av mål, resursfördelning och prioriteringar, exempelvis i Kina och Sydkorea. I andra länder finns politiska dokument, såsom Forsk 2020 i Danmark eller Högteknologistrategin i Tyskland, som fastställer forskningens prioriteringar. När inriktningen på den forskning som det offentliga avser att stödja till stor del bestäms av forskarna själva beskrivs processen som ”bottom-up”. Så är det i Sverige. Det vill säga att forskarna i princip styr politikerna! Deras inflytande på innovationspolitiken verkar vara betydande. Begreppet innovation har närmast reducerats till hur några av högskolornas tiotusentals forskare bättre ska kunna samarbete med industrin.

I våra grannländer är situationen helt annorlunda. Norge har sedan decennier i princip skilt innovationspolitiken från forskningen genom ”Innovasjon ­Norge”, som bland annat har resurser från idéutveckling till exportstöd. Norges offentliga stöd till projekt i tidiga faser är cirka 4 miljarder norska kronor per år. I Finland är stödet också cirka 4 miljarder kronor. I Sverige är stödet till idéutveckling och tidig sådd­finansiering av företag cirka 1 miljard kronor, varav de mesta är kopplat till högskolorna.

Det finns många som förespråkar ett ökat stöd till idéutveckling och tidig såddfinansiering av företag. Men verkligheten har varit att högskolorna fått nya miljarder till forskning under en följd av år, medan innovationstödet närmast varit oförändrat. Nu är tid att återta förlorad mark. Ett innovationsstöd på 8–10 miljarder kronor per år är i paritet, befolknings­mässigt, med vad våra grannländer satsar. Det ­måste vi också ha råd med för att trygga vår välfärd, genom fler växande och nya företag med kvalificerade arbets­tillfällen.

Åke Modée

affärsutvecklingskonsult, har arbetat med strategisk forskningsplanering på STU, numera Vinnova

Åke Modée. Foto: Privat
Annons
Annons
X

I Sverige är stödet till idéutveckling och tidig sådd­finansiering av företag cirka 1 miljard kronor. Ett innovationsstöd på 8–10 miljarder kronor per år skulle vara i paritet, befolknings­mässigt, med vad våra grannländer satsar, skriver Åke Modée.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Åke Modée.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X