Annons
X
Annons
X

Sverige bör blockera EU:s nya momsdirektiv

Det har funnits en bred enighet i Sverige om att gå emot EU-kommissionens grönboksförslag om borttagen föreningsmoms. Både ansvarig kommissionär och kommissionen som helhet har visat sig ovilliga till en dialog. Frågan är nu om regeringen är beredd att gå vidare och blockera momsdirektivet, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Jennie Nilsson och Berit Högman.

BRÄNNPUNKT | MOMSDIREKTIVET

Sveriges föreningar och folkrörelser måste kunna lita på att riksdag och regering orkar driva frågan ända in i kaklet.
Jennie Nilsson och Berit Högman

Vi har cirka 200000 ideella föreningar i Sverige och dessa är idag momsbefriade. De bygger i huvudsak sin verksamhet på att människor frivilligt och utan större ersättningar tar på sig styrelse- och ledaruppdrag. Vi vill värna om dessa föreningar och om att det ska vara relativt enkelt att ta på sig och sköta uppdragen.

EU-kommissionen har reagerat mot att Sveriges föreningsliv är mervärdesskattebefriat. Det som i dag är enkelt ska krånglas till för föreningskassörerna. Kommissionen vill avskaffa momsfriheten, Sverige vill ha den kvar. I kommissionens grönbok för ett nytt mervärdesskattedirektiv har inga tillmötesgåenden skett.

Annons
X

Vi menar att den mervärdesskattebefrielse som gäller för ideella föreningar i Sverige och vissa andra medlemsstater som Finland, måste få bestå. Det finns inget intresse av att öka föreningslivets och den ideella sektorns beskattning. Våra föreningar, religiösa samfund och folkrörelser bedriver oerhört samhällsnyttiga verksamheter. Större delen av kultur- och fritidsverksamheten skulle upphöra utan ideellt engagemang. Invandrarföreningar och trossamfund knutna till invandrargrupper spelar en viktig roll för integration och mångfald. Folkhälsan är beroende av både idrotts- och friluftslivsrörelserna samt olika organisationer verksamma mot alkohol och andra droger. Viktiga insatser görs också på det sociala området för gamla, sjuka, funktionshindrade och olika andra grupper.

Att hitta intresserade som är villiga att ta på sig olika styrelse- och administrativa uppdrag i en förening är alltid svårt. Inte minst när det handlar om ekonomi och skatteinbetalningar. Även om alla i styrelsen delar det ekonomiska ansvaret för en förening så är det oftast i praktiken kassören och de förtroendevalda revisorerna som känner den bördan. Precis som vi talar om behovet av regelförenklingar för företagen så behövs få och enkla regler för föreningar. Annars riskerar mervärdesskatteredovisning att bli stickan som knäcker ryggen på myran.

År 2011 var Europaåret för frivilligarbetet. Trots detta valde kommissionen i sitt meddelande i december att helt bortse från de många remissvaren som tog upp frågan om ideella föreningars rätt att slippa redovisa moms. Föreningssverige har visat en fantastisk mobilisering i frågan. Av de totalt drygt 1 700 remissvaren på EU-kommissionens grönbok om momsdirektivet kom 968 från Sverige, de flesta från idrottsföreningar.

Kommissionen har också bortsett från EU-parlamentets viljeyttring. I oktober i fjol röstade EU-parlamentet med bred majoritet, 521 röster av 629 röstande, för att varje land skulle ha rätt att göra ett undantag för just det ideella föreningslivet

Vi är djupt besvikna på den ansvarige kommissionären Algirdas Gediminas Šemeta som vid besök i skatteutskottet gett intryck av påverkbarhet och intresse av frågan.

Det har funnits en bred enighet i Sverige om att gå emot EU-kommissionens grönboksförslag om borttagen föreningsmoms. Frågan är nu om regeringen också är beredd att gå vidare till nästa, högre konfliktnivå. Vi menar att Sverige nu bör klargöra inom EU att det inte blir något nytt mervärdesskattedirektiv inom EU förrän det i förslaget finns den undantagsmöjlighet som Sverige och andra länder efterfrågar. Ett enskilt medlemsland som Sverige kan blockera en förändring av gällande momsdirektiv eftersom detta direktiv kräver enhällighet. Vi måste göra det eftersom både ansvarig kommissionär Šemeta och kommissionen som helhet har visat sig okänslig för opinionsyttringar och ovilliga till en möjlig dialog.

Sveriges föreningar och folkrörelser måste kunna lita på att riksdag och regering orkar driva frågan ända in i kaklet genom att blockera det nya momsdirektiv som är tänkt att antas i år.

JENNIE NILSSON (S)

riksdagsledamot och vice ordförande i Skatteutskottet

BERIT HÖGMAN (S)

riksdagsledamot ordförande i Kulturutskottet

LÄS OCKSÅ:
EU-kommissionen ger sig ut på föreningsjakt

LÄS OCKSÅ:
EU-avslag för föreningars momsfrihet

LÄS OCKSÅ:
EU laddar för enhetlig moms

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X