Annons
X
Annons
X

Svensk polis klarar inte av terrorister

Kriget mot terrorismen är inget för den svenska öppna Polisen då den inte är rustad för den typen av motståndare. Det är dags att omvärdera den svenska försvarspolitiken mot internationellt organiserad militaristisk och extremistisk terrorism, skriver Pontus Gillnäs, tidigare verksam vid Försvarsmaktens högkvarter och Rikskriminalpolisen.

Foto: JOHAN NILSSON/TT

BRÄNNPUNKT | TERRORISM

Försvarsmaktens personal är dessutom mycket vana vid konfrontation med militära terrororganisationer i till exempel Irak och Afghanistan.
Pontus Gillnäs

Det är dags för det svenska folket och dess politiska företrädare att vakna upp inte bara när det gäller försvaret av svenskt territorium utan även när det gäller försvaret mot internationell terrorism och därmed värnandet om vårt nationella självbestämmande.

Dagens större terroristorganisationer och nätverk är synnerligen välorganiserade, har närmast fri tillgång till vapen av såväl fin som grov kaliber samt sprängmedel. De utbildar dessutom sina sympatisörer i militär stridsteknik. De har därtill, allt som oftast, närmast vattentäta nätverk där de kan planera aktioner när och var de vill genom gemensamma konton med gemensamt lösenord, för att undvika kommunikation som kan snappas upp av de statliga underrättelsetjänsternas internetspaning. De demokratiska länderna i Europa har inte möjlighet eller vilja att skapa säkerhetssystem som kan övervaka alla dem som kan tänkas ingå i en terrorgrupp med syftet att, när så faller lägligt, genomföra massakrer liknande den i Paris för några dagar sedan. Det är det som skiljer demokratier från totalitära samhällen. Viljan till demokrati, öppenhet, yttrandefrihet och tryckfrihet väger tyngre än att skapa ett övervakningssamhälle eller en polisstat.

Annons
X

Den internationella terrorismen har delvis samma mål som en stat (exempelvis Rysslands subversiva verksamhet i dagsläget) som vill dominera eller påverka ett annat lands politiska utveckling. Det handlar om att skapa kaos, att skapa allmän rädsla och därmed styra in den utsatta staten mot att byta politisk inriktning, splittra landet, begränsa yttrandefriheten och i slutändan underkasta eller anpassa sig till terroristorganisationens mål eller delmål.

Denna terrorism utgör således alltmer formen av militära/paramilitära angrepp mot de fria demokratierna, inklusive Sverige, som fristående och självbestämmande stater. Därför utgör detta också ett militärt hot mot den svenska demokratin och statsbildningen, vilket faller under Sveriges försvarsdoktrin och alltså måste betraktas som ett angrepp på Sverige som fristående stat med rätt att fatta sina egna beslut om landets utveckling. Detta har historiskt uppfattats som en krigsförklaring, vilket också till exempel USA har deklarerat det som, och har därför historiskt hanterats av det militära försvaret.

I Sverige har vi idag en enda operativ enhet avsedd för insats mot terrorism, den Nationella insatsstyrkan. En polisiär specialstyrka under Rikskriminalpolisen, vilken i praktiken utgör Säkerhetspolisens (Säpo) operativa insatsstyrka i händelse av terroristangrepp i Sverige.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den Nationella insatsstyrkan är en mycket välutbildad enhet. De har dock, av naturliga skäl kopplade till numerären, begränsad uthållighet och begränsad rörelseförmåga över större ytor på kort tid. Insatsstyrkan kan således med mycket kort varsel hantera terroristhändelser i närheten av deras samlade bas, men inte om något sker på längre avstånd. Då tar det tid, kanske för lång tid, eftersom man då kanske behöver rekvirera transportresurser från Försvarsmakten, vilket också kan ta tid och kanske inte alls går att lösa beroende på olika beredskap inom Polisen respektive Försvarsmakten. De regionala polispiketerna är visserligen välutbildade för att möta svåra situationer, men inte för att möta vältränade och militärutbildade terrorister. Dessa poliser möter då kanske motståndare som dels har en gedigen militär träning och terroristutbildning, dels saknar rädslan för att dö.

  Vi har i Sverige en organisation med, i förhållande till polisen, överlägsna resurser vad gäller såväl eldkraft, transporter, splitterskydd samt transportkapacitet såväl på land som till sjöss och i luften. Det är Försvarsmakten. Varför ska Sverige ha ytterligare en organisation (Polisen) för skattepengar till vilken man kanske tvingas köpa in dubbla resurser för ovanstående, då både Försvarsmakten och Polisen är statliga myndigheter och faller under samma statsbudget och samma skattepengar.

  **Försvarsmakten har **en helt annan möjlighet till avlösning och uthållighet. Försvarsmaktens personal är dessutom mycket vana vid konfrontation med militära terrororganisationer i till exempel Irak och Afghanistan.

  Den öppna polisen bör i stället ges uppgiften att skydda potentiellt hotade skyddsobjekt (personer eller lokaler) som enligt Säpos bedömningar behöver extra skydd.

  I Frankrike jagade cirka 90000 specialpoliser, poliser, gendarmer och militärer inledningsvis två terrorister och massmördare. I Sverige skulle det handla om enstaka procent av denna insats om en liknande händelse inträffade här. Hur skulle det då se ut om det sker tre eller fyra samordnade attentat samtidigt i olika delar av vårt land, till exempel i Malmö, Stockholm, Östersund och Luleå?  

  Med anledning av ovanstående förespråkar jag således att de lagändringar som krävs görs och att den svenska operativa terroristbekämpningen, inkluderande Nationella insatsstyrkan, bör ingå i den svenska försvarsdoktrinen och därmed överföras till en särskild polisiär/militär terroristbekämpningsenhet inom Försvarsmakten, med Säpo i samarbete med Must gällande underrättelseinhämtning och riskbedömning. Detta hindrar på intet sätt att såväl den polisiära som militära delen av denna styrka även kan insättas mot, av den öppna polisen, begärda insatser mot särskilt grova och farliga brottslingar eller andra svåra händelser utan terroristanknytning.

  I en sådan ny organisation skulle det kunna ske daglig samövning mellan den polisiära insatsstyrkan och de militära specialförbanden, uthålligheten skulle markant ökas, underhåll och transportkapacitet skulle vara ständigt fungerande och tillgängligt, den operativa styrkans numerär skulle vida överstiga dagens och slutligen skulle kostnaderna, i förhållande till effekten, för en sådan organisation sannolikt bli lägre än dagens kostnader genom ett sådant samutnyttjande.

  Utöver det bör givetvis Säpo i oförminskad utsträckning arbeta med den underrättelseverksamhet och det förebyggande arbete deras personal idag bedriver, i samverkan med den nya antiterroristenheten inom Försvarsmakten, den öppna polisen, regeringskansliet, berörda statliga myndigheter och socialtjänsten i varje kommun.

  Kriget mot internationell militär terrorism är inget för den svenska öppna Polisen då den inte är rustad för den typen av motståndare. Den öppna polisens kompetens ligger inom andra områden där den uppenbarligen också har en hygglig utvecklingspotential som möjligen bör ligga i fokus inom den nya enmyndighetsorganisationen som gäller från och med det senaste årsskiftet.

  Det är dags att Sveriges regering och riksdag inser att världen och terrorismen ändrar skepnad hela tiden, vilket gör den oförutsägbar och kan utvecklas till att bli alltmer likt ett begränsat militärt angrepp mot Sverige och de demokratiska värden vi har. Vi måste vara förberedda för det scenariot. Det essentiella är att man måste vara beredd att hantera det oförutsägbara och det osannolika då det enda som inte kommer att inträffa är det man planerat för…

  Sverige behöver en slagkraftig styrka som på ett realistiskt sätt primärt har förmågan att möta och slå militära eller paramilitära terroristattacker såväl mot svenskt territorium som att vara en resurs inom EU-samarbetet.

  PONTUS GILLNÄS

  fd överstelöjtnant Försvarsmaktens högkvarter

  fd stabschef för den centrala ledningen vid Rikskriminalpolisen

  Annons
  Annons
  X
  Foto: JOHAN NILSSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X