Svårt matcha oljan för svensk etanol

Kan etanol göra Sverige oberoende av olja? Nej, säger kritikerna och hävdar att det går åt mer energi att producera etanol än den innehåller. Ja, säger förespråkarna. Om produktionen blir smartare, skogsbruket effektivare och den jordbruksmark som ligger i träda utnyttjas. Men det dröjer, det tar årtionden innan en storskalig svensk produktion kan vara i gång.

Under strecket
Publicerad
Annons

Drivmedel från åkermark är inget nytt. I början av 1900-talet
odlades havre på en miljon hektar för att försörja den tidens transportfordon – hästen. I takt med att livsmedelsproduktionen minskat finns åter 500 000 hektar åker som skulle kunna användas till energiproduktion. Än större är skogens potential. Genom effektivare skogsbruk skulle mängden uttagen biomassa kunna ökas
väsentligt.
Det är dock fler än drivmedelsproducenter som lystet tittat på jord- och skogbrukets biomassor. Och konflikten hur de ska användas är ingalunda ny, den har rasat allt sedan skogsnäringen industrialiserades. Förr handlade det om vad som skulle sågas till timmer och vad som skulle kokas till pappersmassa. Nu har tvisten åter aktualiserats i och med att en allt större del av skogsråvaran
eldas för att ge värme och el. Delar av skogsindustrin befarar råvarubrist och har utmålat biobränsle som ett hot mot en av Sveriges viktigaste exportnäringar.

Och planerna på tillverkning av cellulosaetanol har ökat oron ytterligare. Men branschen är splittrad, stora delar av industrin har svängt och ser biobränsle och gröna drivmedel som ett nytt
bärande ben till en konjunkturkänslig verksamhet.
– Att få ut mer biomassa från skogen är enkelt, säger Bo Dockered som är ordförande för Sveaskog. Vi skulle direkt kunna öka uttaget med 20 procent och genom nya metoder skulle tillväxten kun-
na ökas med 50 procent.

Annons
Annons
Annons