Annons
X
Annons
X

Styrsystemet riskerar öka ojämlikheten i vården

Människor uttrycker ett allt större missnöje med vissa inslag i vården. Den grundläggande orsaken till den växande oron, anser vi, är att centrala etiska värden satts på undantag till förmån för principer som inte beaktar sjukvårdens komplexitet eller inre logik, skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

Foto: BERTIL ERICSON/TT

BRÄNNPUNKT | SJUKVÅRD

Det är beklagligt att frågan om värden så ofta kommer på undantag i dagens sjukvård och sällan står i fokus när framtidens sjukvård diskuteras.
Peter Friberg, Ingemar Engström, Karl Sallin

När människor tillfrågas om vad de värdesätter allra högst i livet så hamnar alltid hälsa på första plats. Hälso- och sjukvården fyller därför ett mycket viktigt behov i samhället.

Svensk sjukvård kan i många avseenden visa mycket goda resultat som vi ska vara stolta över. Samtidigt uttrycker människor ett allt större missnöje med vissa inslag i vården, inte minst när det gäller bemötande samt bristen på kontinuitet och helhetsansvar.

Annons
X

Maciej Zaremba publicerade tidigare en artikelserie under rubriken ”
Patienten och prislappen” där konsekvenserna av vårdens nya ersättningsmodeller och styrsystem undersöktes. Debatten kring hur sjukvården kommit att kommersialiseras och styras enligt principer från näringslivet, vanligen sammanfattade under rubriken ”new public management, NPM”, har sedan dess varit intensiv. Ett mycket välbesökt symposium vid Medicinska Riksstämman härom veckan visade ett stort engagemang i frågan med krav på snara åtgärder. Det är vår bild att också andra yrkesprofessioner i vården har motsvarande synpunkter men vi kommer i det följande att utgå från läkarkårens perspektiv för att inte tala för någon annan. Det har varit tydligt i debatten att många patienter också har erfarenheter som stämmer väl med artikelexemplen.

Vår uppfattning är att den grundläggande orsaken till den växande oron är att centrala etiska värden satts på undantag till förmån för principer som inte beaktar sjukvårdens komplexitet eller inre logik. Den rådande debatten är viktig därför att den tydliggör vilka värden som i stället kommit att bli centrala i sjukvården. Dessa skiljer sig från de vi anser fundamentala för en god hälso- och sjukvård.

För oss som läkare är det patientens behov som är utgångspunkten för vårt yrkesutövande. Det är i mötet som patientens behov förenas med läkarens kunskap, etik, empati och förhållningssätt. Läkaren får förtroendet att ta del av patientens svårigheter. Vår primära uppgift är att, tillsammans med patienten, på bästa sätt bota, lindra och trösta, allt utifrån idag bästa tillgängliga kunskap.

Administrationens uppgift är att tillhandahålla system och verktyg som på olika sätt underlättar läkarens yrkesutövning. Läkaren ska kunna göra ett professionellt arbete utan sidoblickar på ersättning, statistik och andra för mötet ovidkommande aspekter. Detta betyder självfallet inte att läkaren har fritt fram när det gäller resurser och prioriteringar utan dessa frågor måste ständigt diskuteras öppet mellan profession, politiker och medborgare. I det enskilda mötet är det emellertid läkarens uppgift att tillsammans med patienten finna den optimala vägen för bot och tillfrisknande inom tillgängliga resursramar.

Svenska Läkaresällskapets kärnvärden är vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Det är, som vi ser det, de fyra grundläggande faktorerna för en kvalitativt god sjukvård. Vi har försökt att förstå vilka kärnvärden som styrningen av dagens sjukvård enligt NPM-konceptet vilar på och har kommit fram till kontroll, detaljstyrning, kvantitativ mätning och kommersialism. Sjukvården styrs alltmer enligt marknadsmässiga principer framtagna för varuproduktion. Resultatet har blivit ett styrsystem i vården vars tillämpning på välfärdssektorn starkt kritiseras, också från många ekonomer och statsvetare. NPM representerar en logik som är främmande för sjukvårdens inre arbete.

Vad förväntar sig då patienten i mötet med sjukvården och läkaren? Patienten vill ha en läkare som arbetar utifrån vetenskaplig metodik, genomgår kontinuerlig fortbildning, förmår att på bästa sätt omsätta sitt kunnande i det individuella mötet samt har ett etiskt förhållningssätt präglat av humanism och inkännande. Läkaren och sjukvården måste också erbjuda tillgänglighet men inte till varje pris, så till exempel är behovet av kontinuitet minst lika viktigt för att stärka patientens roll i vården. Vi bejakar utvecklingen mot ökat patientinflytande och vi anser att det är viktigt att läkarrollen förnyas i enlighet med denna anda. Läkarprofessionen ska ställa sin kunskap till förfogande och tillsammans med patienten skapa möten som präglas av en verklig delaktighet. Historiskt sett har läkarrollen inte alltid varit av sådant slag men vi ser en positiv utveckling där samarbete, delat beslutsfattande och etisk medvetenhet växer sig allt starkare.

Vår slutsats är att det som är bra och viktigt för patienten är så också för läkaren.

Det är därför beklagligt att frågan om värden så ofta kommer på undantag i dagens sjukvård och sällan står i fokus när framtidens sjukvård diskuteras. Under senare år har huvudfokus legat på frågor om tillgänglighet och valfrihet. Bara patienten får välja vårdgivare och komma till snabbt så är allt gott och väl. Vi anser att detta inte är tillräckligt.

Konsekvenserna av den ekonomistiska styrningen av hälso- och sjukvården är allvarliga genom att läkarens professionalitet urholkats och därmed fått ett snävare utrymme. Det är därför så många nickar igenkännande till Zarembas artiklar. Det är också en orsak till att en oroväckande andel av nyutbildade läkare överväger att byta yrke. Det är inte yrket i sig som skapar denna önskan utan det är mötet med sjukvårdssystemet som upplevs som problematiskt. Detta är djupt allvarligt och oroande inför framtiden.

Den grundfråga vi nu står inför är hur vi ska kunna förändra sjukvården så att den utgår från patientens behov sådana de framkommer i mötet med läkaren. Svenska Läkaresällskapet har här en central roll i att försvara de grundläggande principer som vi anser bör vara utgångspunkten i det fortsatta arbetet med att utveckla svensk hälso- och sjukvård och stärka patientens ställning. Bland dessa principer vill vi, förutom vår egen yrkesetik, särskilt peka på riksdagens prioriteringsplattform och hälso- och sjukvårdens portalparagraf, vars efterlevnad allvarligt försvåras på grund av NPM. Inte minst ser vi betydande risker för en ökad ojämlikhet i vården på grund av dagens styrsystem. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion om framtidens sjukvård där våra utgångspunkter är följande:

• Hälso- och sjukvården behöver grundas i professionens vedertagna kärnvärden – vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

• Fokus för sjukvårdens form och innehåll ska vara patientens behov sådana de framkommer i mötet med patienten.

• Vårdens vedertagna språk måste försvaras gentemot det kommersiella marknadsspråket.

• Läkaryrket måste ges möjlighet att utövas enligt riksdagens prioriteringsplattform och de yrkesetiska reglerna.

• Lednings- och kontrollsystem behöver utformas så att de tillgodoser patientens behov och professionens handlingsutrymme.

För Svenska Läkaresällskapet

PETER FRIBERG

ordförande

INGEMAR ENGSTRÖM

ordförande i delegationen för medicinsk etik

KARL SALLIN

ledamot av nämnden

Debatt om vårdplatser:

Annons
Annons
X
Foto: BERTIL ERICSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X