Annons
X
Annons
X

Stoppa attacken mot lönerna

Högern utnyttjar finanskrisen för att pressa tillbaka lönerna. På EU-nivå görs nu försök att ta kontroll över villkoren på arbetsmarknaden i medlemsländerna, skriver fem socialdemokratiska europaparlamentariker.

Mitt under brinnande eurokris går högern till generalangrepp på den fria lönebildningen i Europa. Krisen utnyttjas till att pressa tillbaka lönerna och begränsa fri- och rättigheterna för arbetsmarknadens parter. Inom EU håller en norm på att etableras som ger aktörer som EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) mandat att överpröva den nationella lönebildningen. I Sverige satte finansminister Borg nyligen press på fackföreningarna att sänka de redan mycket låga lägstalönerna i servicesektorn. Detta är en synnerligen oroväckande utveckling som bara gör krisen värre.

På senare tid har vi sett många illavarslande signaler. I bland annat Irland, Rumänien och Lettland har arbetsmarknadens parter satts ur spel genom extremt brutala villkor i olika räddningspaket. Löntagarna har tvingats betala för storbankernas misslyckanden via dumpade löner. Kravet på sänkta minimilöner i det irländska paketet är bara ett exempel på hur fack och anställda körts över. Bara vänsterregeringen på Island verkar gå en annan väg.

I det nya EU-systemet för budget
övervakning – den europeiska terminen – har EU-kommissionen redan visat sin ambition att försöka ta kontrollen över löner och arbetsvillkor i medlemsstaterna. I en första analys betonades att länder med bytesbalansunderskott måste försämra anställningstryggheten för tillsvidareanställda och se över möjligheterna att sänka arbetslöshetsersättningarna.

Annons
X

I reformeringen av den ekonomiska styrningen inom EU har kommissionen föreslagit att ett system för kontroll av makroekonomiska obalanser skall komplettera stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionen skall följa hur indikatorer relaterade till konkurrenskraft – såsom priser och löner – utvecklas i EU-länderna. Förslaget ger kommissionen möjlighet att blanda sig i den nationella lönebildningen och ifrågasätta löneökningar som den tycker är för stora. Eftersom kommissionens anvisningar knyts till sanktionshot och endast kan stoppas av en kvalificerad majoritet i rådet blir maktspråket gentemot arbetsmarknadens parter starkt.

Borgs idé om att skapa ett svenskt låglöneproletariat passar in i det europeiska mönstret. Hans argument om att löner på cirka 16000 kronor måste sänkas ytterligare är orimliga, verklighetsfrämmande och bygger på en felaktig strategi. Vad skulle vi ha att vinna på lägstalöner som inte går att leva på? Är Sveriges framtid att bli ett låglöneland?

Hela detta generalangrepp på fack och löntagare i Europa bygger på en skev syn på eurokris och arbetsmarknad.

För det första utgår attacken från föreställningen att löneökningar skulle vara en huvudorsak till turbulensen i euroområdet. Så är inte fallet. De dominerande drivkrafterna bakom krisen är den havererade finanssektorn och den vidlyftiga finanspolitik som förts i de länder som nu är mest illa ute.

För det andra är filosofin bakom attacken att regeringar, EU-kommissionen, ECB och IMF skulle sköta lönebildningen bättre än arbetsmarknadens parter. Det stämmer inte. Den svenska modellen är en utmärkt illustration av att parterna i ett fritt system är mer effektiva och balanserade i sin hantering av löneutvecklingen än vad som är fallet där staten blandar sig i. De länder i Europa där parterna har huvudansvaret uppvisar generellt sett en mer måttfull och stabil löneutveckling än länder med statlig inkomstpolitik.

För det tredje kan inget vara mer fel än att lönesänkningar skulle skapa tillväxt. De sänkningar som gjorts så långt har bara lett till ökad fattigdom och minskad efterfrågan, vilket inte har hjälpt de aktuella ekonomierna. Enligt prognossiffror var Grekland, Irland, Rumänien och Lettland alla kvar i negativ tillväxt under 2010, vilket gör det nästan omöjligt att minska skuldbördorna.

Det är nu hög tid att sätta stopp! Vi kommer att göra allt för att skydda lönebildningen och löntagarna. Om Borg menar allvar med sin uttalade tro på den svenska arbetsmarknadsmodellen bör han göra detsamma.

GÖRAN FÄRM (S)

ANNA HEDH (S)

OLLE LUDVIGSSON (S)

MARITA ULVSKOG (S)

ÅSA WESTLUND (S)

Europaparlamentariker

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X