Annons
X
Annons
X

Stöd för återgång till arbetslivet

SJUKFÖRSÄKRING Under 2010 når 50000 människor den bortre gränsen för sjukpenning. Nu redogör bland andra socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin för regeringens åtgärdspaket som ska underlätta för långtidssjukskrivna att återvända till arbetsmarknaden.

Regeringens utmaning har allt sedan vi tillträdde varit att bryta utanförskapet för grupper med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Vi har konsekvent arbetat för att steget in på arbetsmarknaden ska vara lättare.

I spåren av den ekonomiska krisen måste vi samtidigt arbeta för att de som nu blir arbetslösa får möjlighet att ställa om och rustas för nya jobb.

Arbetslös- heten måste mötas med aktiva insatser och inte passivitet så att misstagen från 90-tals- krisen inte upp- repas. Annars riskerar arbetslösheten att bita sig fast på höga nivåer.

Annons
X

Nu fortsätter vi arbetet med att möjliggöra för dem som varit sjukfrånvarande att få ett friskare liv och komma tillbaka till arbetsmarknaden. Nu kan vi redogöra för regeringens insatser för att skapa broar mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Redan under hösten kommer Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att påbörja detta arbete. Samtliga åtgärder träder i kraft senast den första januari 2010.

Under 2010 kommer drygt 50000 människor att lämna sjukförsäkringen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. Vi förstår att det finns en oro hos många hur deras framtid kommer gestalta sig. För den som har ett arbete att gå tillbaka till faller ansvaret på arbetsgivaren att se till att arbetsmiljön och arbetsuppgifterna anpassas så att även den som varit sjuk länge känner sig behövd.

För den som inte har ett arbete har Arbetsförmedlingen en viktig uppgift att fylla. Däremot ska den som på grund av sjukdom uppenbarligen varken kan gå tillbaka till sin anställning eller delta i några aktiviteter vid Arbetsförmedlingen kunna få fortsatt ersättning från sjukförsäkringen på samma nivå som tidigare, tills dess att personen tillfrisknat.

Det är viktigt med ett personligt mottagande och ett bra stöd hos Arbetsförmedlingen. Regeringen inför från årsskiftet ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram, som syftar till att fånga upp den långtids
sjukfrånvarandes förutsättningar
och behov av stöd.

Denna möjlighet erbjuds personer som antingen saknar ett arbete eller behöver stöd för att kunna återgå till sitt tidigare arbete.

Alla Arbetsförmedlingens insatser står till buds. Det kommer exempelvis vara möjligt att direkt efter avslutad introduktion få en plats i arbetslivsinriktad rehabilitering, kortare arbetspraktik, eller deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen kan även erbjuda jobb med lönebidrag, jobb hos Samhall, nystartsjobb och jobb med särskilt anställningsstöd.

Under tiden som en person deltar i introduktionsprogrammet och andra arbetsmarknadspolitiska program utbetalas aktivitetsstöd på vanligt sätt.

Det kommer även att gälla den som får tjänstledigt från sin anställning för att delta i ett program. Regeringen föreslår också en snabbare väg tillbaka till en arbetslöshetskassa för den som under sin sjukdom lämnat arbetslöshetskassan.

För den som varit långvarigt sjukfrånvarande och avslutat sitt medlemskap under perioden 2007 fram till i år blir det nu möjligt att återinträda i a-kassan redan från den 1 oktober och att upparbeta ett medlemsvillkor på endast tre månader i stället för tolv månader.

Det är viktigt att regelverket utformas så att den som varit sjuk länge erbjuds en möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning. Vi föreslår därför också att den överhoppningsbara tiden förlängs från fem till tio år vid styrkt sjukdom.

Vår bedömning är att det i ett fåtal fall inte är möjligt för en tidigare långtidssjukskriven att delta i verksamhet vid Arbets-förmedlingen. Detta kan exempelvis gälla om personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården. Regeringen anser att förlängd sjukpenning i sådana fall ska kunna betalas ut utöver de tidsramar som nu gäller. Detta kommer även att gälla för den som inte kan få ytterligare tid med tidsbegränsad sjukersättning.

Vi menar allvar med att männi-skor ska få det stöd de behöver för att kunna komma tillbaka.

I budgetpropositionen satsar regeringen 17 miljarder kronor över tre år för att få människor som varit långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden.
Av dessa får Arbetsförmedlingen,
till sitt förvaltningsanslag, drygt 1,5 miljarder kronor.

Men hela samhället måste bidra till att underlätta vägen tillbaka till ett friskare liv och återgången till arbete. Arbetsgivare, arbetsförmedlare, coacher, sjukvården och andra aktörer måste tillsammans stötta de människor som vill kunna arbeta efter sin för- måga. Det är vårt gemensamma ansvar.

CRISTINA HUSMARK-PEHRSSON (M)

Socialförsäkringsminister

SVEN OTTO LITTORIN (M)

Arbetsmarknadsminister

GUNNAR AXÉN (M)

Ordförande socialförsäkringsutskottet

HILLEVI ENGSTRÖM (M)

Ordförande arbetsmarknadsutskottet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X