Annons

Nicklas Berild Lundblad: Staten som ett tillfälligt stelnat krig

Om nationalstaten är döende, vad kommer då att ersätta den? I sin säkerhetspolitiska analys av relationen mellan staten, kriget och lagen identifierar Philip Bobbitt marknadsstaten som framtidens konstitutionella ordning.

Publicerad

När filosofen Thomas Hobbes i "Leviathans" trettonde kapitel beskriver människans naturliga tillstånd konstaterar han att det är ett allas krig mot alla, där egenkärlek, tävlingsanda, säkerhet och stolthet driver människorna in i en evig strid om mat, mark och makt. Prästsonen Hobbes menar att det endast är när det finns en yttre makt som människorna fruktar - staten - som hon kan framleva ett fredligt liv. Hobbes människosyn är inte av det muntrare slaget, men hans framställning präglar mycket av tänkandet om kriget och staten.

Är kriget och konstitutionen varandras motsatser? Är den i konstitutionen fastställda staten allt som står mellan oss och det Hobbesianska urkriget? Det ligger nära till hands att resonera så, men sambandet mellan staten och kriget är mycket mer komplext än så. Redan Clausewitz menade att kriget är en fortsättning av politiken med andra medel, men det är till och med möjligt att gå längre: staten, i form av den rättsliga konstitution som fastställts, är resultatet av kriget, och samtidigt upphovet till nya oundvikliga krig. Det är åtminstone den tes som möter läsaren i Philip Bobbitts massiva volym The Shield of Achilles. War, Peace and the Course of History (Penguin Allen Lane, 923 s).
Bobbitt är en författare med ett ärende. Han menar att vi i dag lever i en brytningstid mellan den döende nationalstaten och det som kommer efter den, och att vi står inför svåra strategiska, ekonomiska, rättsliga och säkerhetspolitiska frågor. I boken sammanställs alltså rättsliga analyser av konstitutioner, krig och strategiska val i en bred framställning av det säkerhetspolitiska läget.

Annons
Annons
Annons
Annons