Annons
X
Annons
X

Startsvenska öppnar för jobb

LÄGG NED TRÖGT SFI Svenska för invandrare, Sfi, fungerar inte och bör ersättas med Startsvenska – en skräddarsydd språkutbildning för att hjälpa flyktingar och invandrare in på arbetsmarknaden. Utanförskapet måste brytas, skriver Elisabeth Svantesson (m) och Tomas Tobé (m) som också vill häva kommunernas monopol på språkutbildning för nyanlända.

Idag läser nyanlända flyktingar Svenska för invandrare (Sfi). Utbildningen har funnits i mer än 40 år och har utvärderats vid många tillfällen. Utvärderingarna har påvisat brister och verksamheten har ändrats gång på gång.

I vårt arbete med att forma en ny moderat integrationspolitik har vi kommit till slutsatsen att språkundervisningen, som idag ofta är den största eller enda delen av introduktionen, i grunden måste förändras.

Att försöka reparera eller justera en modell som inte fungerar riskerar att bli fruktlöst. Ambitionen måste höjas för att på allvar åtgärda de problem som finns i språkutbildningen för nyanlända.

Annons
X

Kunskaper i svenska är ofta viktigt för en snabb etablering på arbetsmarknaden, men fokus bör inte ligga på perfekt svenska eller på språktest utan snarare på vilken relevans språkkunskap-erna har för individen och det yrke han eller hon söker.

I debatten är de flesta överens om att dagens situation inte är tillfredsställande, men få gör analysen om behovet av att uppnå en tydlig koppling mellan språkutbildning och arbetsmarknad.

Vi anser att huvudproblemet med Sfi är att det har blivit en isolerad skolform.

I många kommuner kommer deltagarna praktiskt taget inte i kontakt med någon annan verklighet under sina första år i Sverige. Det ser visserligen olika ut i kommunerna men överlag har Sfi-del- tagare en mycket svag koppling till arbetsmarknaden.

Många elever läser bara 15 timmar i veckan, utan någon annan sysselsättning, vilket innebär att det tar alltför lång tid att lära sig språket.

För den enskilde är detta slöseri med tid vilket inte sällan leder till passivisering och ett långt utanförskap. Det är varken stimul- erande eller motiverande för vuxna människor att gå från ett aktivt arbetsliv eller aktiva studier i hemlandet, till att mötas av svensk Sfi.

Vad som krävs är genom- gripande reformering av svenskundervisning för invandrare och att den ges en mycket tydlig koppling till arbetsmarknaden.

Vi föreslår därför att Sfi läggs ned till förmån för Startsvenska. Startsvenska ska vara en språkutbildning med tydlig inriktning på arbetsmarknadsetablering .

Det ska vara en funktionell språkutbildning som tar sin utgångspunkt i förväntade studier eller arbete i Sverige. Därför ska den först och främst kombineras med arbete, praktik eller yrkesutbildning.

Startsvenskan ska vara tydligt individualiserad. En person som varit yrkesverksam under lång tid har andra behov än en student som i sin tur har helt andra behov än den som aldrig har arbetat.

Olika yrken kräver dessutom olika vokabulär och språkfärdigheter. För nyanlända som har ett tydligt sikte på en universitets-utbildning i Sverige bör Startsvenskan anpassas till att möjliggöra framtida högre studier.

Kommunerna ska inte längre ha monopol på att avgöra var en nyanländ ska läsa svenska.

Även professionella utbildningsföretag och bemanningsföretag ska också kunna erbjuda språk-utbildning till den nyanlände. En större mångfald av aktörer kommer att leda till en större mångfald i utbudet av svenskunder-visning vilket kan tillgodose fler människors behov.

Dörren borde vara vidöppen för alla dem som vill bidra samtidigt som kvalitetskriterierna för den som vill utbilda i Startsvens-ka ska vara tydliga.

Invandring till Sverige har haft stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. Många av våra mest kända företag och varu- märken har grundats av invandrare. Men under de senaste decennierna har Sverige misslyckats med att ta tillvara på all den kompetens som många invandrare kan bidra med.

Våra system har lett till att det i genomsnitt tar mer än sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige. Med en snabbare arbetsmarknadsetablering blir männi-skor egenförsörjda och kan känna värdighet och en större tillhörighet i det svenska samhället.

Men för att få ett arbete krävs ett funktionellt språk och en tidig kontakt med arbetsmarknaden. Då duger det inte att erbjuda Sfi som kan innebära starten till en lång tid i utanförskap.

Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot (m), ordförande i arbetsgruppen Integration och arbete

Tomas Tobé, riksdagsledamot (m)

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X