Annons
X
Annons
X

Ställ fler och tydliga krav på imamerna

Att kriminalisera barn- och tvångsäktenskap kommer att ha marginell effekt. Det viktiga är att ställa fler och hårdare krav på imamer att exempelvis upplösa muslimska äktenskap i de fall då kvinnan vill det, något som i dag inte alltid sker. Det skriver Rasool Awla, kontaktperson för Män mot hedersförtryck.

BRÄNNPUNKT | TVÅNGSÄKTENSKAP

En kvinna som är gift i enlighet med muslimsk tradition kan inte upplösa sitt äktenskap.
Rasool Awla

Eftersom många ungdomar i Sverige tvingas in i äktenskap av sina familjer tillsatte regeringen den 20 maj 2010 en statlig utredning,
Förstärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap. Utredningen leddes av justitierådet, Göran Lambertz. I dagarna lämnar Lambertz utredningen till regeringen. Utredningen föreslår att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras i lag.

Kriminalisering av tvångsäktenskap kommer att ha många positiva följder. Den kommer att ha en avskräckande effekt och en stark signaleffekt för både potentiella offer och potentiella förövare. Det kommer att tala om för de män som är potentiella förövare att deras agerande inte är acceptabelt här i Sverige och att de inte kan agera så som de behagar utan att bestraffas. Samtidigt skulle det ge signaler till ungdomar och invandrarkvinnor att samhället står på deras sida och att de lever i ett demokratiskt och någorlunda jämställt samhälle.

Annons
X

Kriminalisering kommer också att ha en moralbildande, moralförstärkande och pedagogisk effekt. Det skulle bland annat ge allmänheten och tjänstemän inom olika verksamheter anledning, stöd och rätt att agera och reagera om de skulle upptäcka eller misstänka beteenden som skulle kunna vara en förberedelse för tvångsgifte.

Förbud mot tvångsäktenskap kommer att användas som ursäkt eller förevändning av ”svaga” män, som påverkas och styrs av sin omgivning och sina kulturella normer. En man kanske inte vill offra sin dotters framtid för sonen till en vän eller en nära manlig släkting men han kan eller har, av olika skäl, inte mod att säga nej. Om tvångsgifte kriminaliseras i lag och leder till fängelsestraff skulle han kunna hänvisa till lagen.

Vi har fått äran att vara remissinstans för både denna utredning och dess föregångare SOU 2008:41,
Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd. Tillsammans med några andra organisationer och nätverk bjöds vi också in till en heldagshearing den 25 november förra året där vi deltagare diskuterade behovet av och fördelarna med förbud av barn- och tvångsäktenskap. Utifrån våra förkunskaper om den aktuella utredningen tror vi att riksdagen kommer att godta utredarens förslag.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi anser att en eventuell kriminalisering av tvångsäktenskap är ett stort kliv i rätt riktning men den bör kompletteras med andra åtgärder. En åtgärd som vi anser är viktig i sammanhanget är att statsmakterna ska ställa krav på imamer, främst på dem som vill ha vigselrätt.

  Muslimska invandrare, även de som är icke-praktiserande, gifter sig inte bara enligt svensk tradition och lagstiftning utan också enligt muslimsk tradition och registrerar äktenskapet även i hemlandet. Man gifter sig muslimskt men av juridiska och praktiska skäl registrerar man sitt äktenskap även hos svenska myndigheter. För dem är det den muslimska vigseln som är det viktiga och som ger paret rätt till sexuellt umgänge.

  Det unga paret kanske inte vill gifta sig enligt muslimsk tradition men de måste göra det, dels för att kunna registrera äktenskapet i hemlandet, dels på grund av att deras familjer kräver det. För muslimer är inte äktenskapet en privat affär för de två som gifter sig, utan en viktig angelägenhet för bådas familjer och familjernas framtida relation. Äldre muslimer kan inte tänka sig annat än muslimska äktenskap för sina yngre släktingar.

  Skilsmässa är inte förbjudet inom islam men handlingen anses vara avskyvärd. Profeten Muhammed lär har sagt: ”Av allt Gud tillåtit är skilsmässan det han mest avskyr”. Detta uttalande och socioekonomiska omständigheter gör att muslimer ogärna vill skilja sig.

  Islam har dessutom gett enbart mannen ovillkorlig rätt att var och när som helst ta ut skilsmässa från sin hustru eller sina hustrur utan att motivera sitt beslut. Kvinnan kan inte ta ut skilsmässa på egen hand.

  Kvinnan kan däremot i några få extrema fall begära skilsmässa hos domstol. En av de orsaker som kan godtas av en domstol och därmed leda till upplösning av äktenskapet är om maken drabbas av impotens. Ett annat skäl är om han med flit låter bli att ha samlag med frun tillräckligt frekvent. Andra villkor för att en domstol ska kunna bifalla en kvinnas ansökan om skilsmässa är att mannen behandlar henne extremt illa, att han lider av en farlig och smittosam sjukdom eller att han inte kan försörja henne. Om en man tar ut skilsmässa måste han betala en summa till sin fru, enligt sharialagen, men om kvinnan ansöker om skilsmässa förlorar hon rätten till denna ekonomiska ersättning.

  En kvinna som är gift i enlighet med muslimsk tradition kan alltså inte upplösa sitt äktenskap. Detta oavsett om äktenskapet har ingåtts av parets fria vilja eller om en av dem eller båda har tvingats in i äktenskapet. Mannen måste godkänna eller själv ta ut skilsmässa annars blir kvinnan inte fri. Ungdomsstyrelsens studie
  Gift mot sin vilja från 2009 men också andra studier visar att det finns tusentals muslimska kvinnor som lever i så kallade haltande äktenskap i Sverige. Haltande äktenskap uppstår när en svensk tingsrätt fattar beslut om äktenskapsskillnad på begäran av kvinnan men vare sig mannen eller någon imam vill upplösa äktenskapet på muslimskt sätt. De här kvinnorna är skilda enligt svensk lag men fortfarande gifta enligt muslimsk lag och tradition och kan därför inte gifta om sig enligt muslimsk lag och tradition.

  Under mina 15 år som föreläsare och aktivist på detta område har jag kommit i kontakt med många människor som har vittnat om hur omfattande det här problemet är; socialsekreterare, kvinnor som arbetar på kvinnojourer och kvinnor som själva är drabbade. En del blir aldrig fria och andra betalar ett högt pris för sin frihet – helt utan de svenska myndigheternas kännedom.

  Den svenska staten har gett många muslimska imamer rätten att viga par. När en imam viger ett par enligt muslimsk tradition meddelar han Skatteverket genom ett intyg. Äktenskapet registreras därmed och blir civilrättsligt giltigt i landet. Jag har fått samtal från många förtvivlade kvinnoaktivister som har bett mig att hänvisa dem till imamer som kan tänka sig att upplösa äktenskap på muslimskt vis när bara kvinnan vill ta ut skilsmässa. Det har funnits ytterst få imamer som har velat ”upplösa” sådana äktenskap där mannen i förhållandet inte har velat ta ut skilsmässa.

  Vi anser att det är på tiden att myndigheterna i det demokratiska och jämställda Sverige ska ställa följande krav på de imamer som har eller vill ha vigselrätt:

  1. Imamen ska inte viga ett par som är under 18 år.
  2. Han ska inte förrätta vigsel om en av parterna inte är närvarande, så kallat fullmaktsäktenskap. Vigsel ska endast kunna genomföras om båda parterna är närvarande och ger sina otvivelaktiga samtycken till giftermålet.
  3. Han ska viga ett par även om det saknas samtycke från kvinnans så kallade förmyndare (wali amr), som i normalfallet är hennes far.
  4. Han måste ”upplösa” ett muslimskt äktenskap även om bara kvinnan vill skilja sig. Imamen ska kunna skriva ett intyg om att kvinnan är skild eller att äktenskapet är upplöst. Imamens religiösa ”upplösning” av äktenskapet ska under inga omständigheter ersätta tingsrättens dom. Det är naturligtvis tingsrättens dom som ska gälla juridiskt och vara den slutgiltiga. Imamens upplösning av äktenskapet ska vara ett komplement till tingsrättens dom och inget annat.

  RASOOL AWLA

  kontaktperson för Män mot hedersförtryck

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X