Stalin gick i Peter den stores fotspår

Under strecket
Publicerad
Annons

Geoffrey Hosking Ryssland. Folk och imperium 1552-1917 (Russia. People & Empire 1552-1917) 674 S. Historiska Media. CA 330:- Vad är Ryssland? Ett svar fann jag efter att inom loppet av tio dagar ha läst Geoffrey Hoskings bok, varit med på ett symposium om Rysslands mission, arrangerat av Aposteln Andreas fond i S:t Petersburg, och samtalat om intelligentsians öde med en student från S:t Petersburg i Berlin. Svaret kom dock först när jag efter dessa konfrontationer i Judiska museet i Berlin fick samma uppmaning som alla andra besökare, nämligen att önska något och fästa önskningen vid Kunskapens träd. Jag tänkte efter någon sekund, och så skrev jag: ”Måtte Ryssland få dela Tysklands öde”. Hoskings undertitel ”folk och imperium” är vald med omsorg. Hans tes är att nationsbildningen för ryssarnas del har stått tillbaka för imperiet. Han berättar sin historia med utvecklingstanken och den europeiska civilisationen som självklara storheter. Han ansluter sig till den teleologiska tradition som dominerat europeisk historieskrivning sedan renässansen. Historiens mål är att frambringa en harmonisk stat där det etniska och det demotiska (av demos, folket som aktör) förenas.

Min önskan är lika metafysisk som Hoskings tes. Man kan inte berätta ett lands historia utan att skapa en intrig och frammana både begynnelse och mål. Därför kan en tolkning av Tysklands historia användas som paradigm för Rysslands. Katastrofen för tyskarna kom när imperiet segrade över nationen, när den demokratiska traditionen krossades av maktstaten i form av de wilhelminska och nazistiska imperierna. Innanför den metafysiska tolkningsramen ger Hosking en episk skildring av det ryska imperiets historia från början under Ivan den förskräcklige till slutet under Nikolaj II. Han sammanfattar drygt hundra års forskning om Ryssland. Hänvisningar till den ryska historieforskningen från förra sekelskiftet är lika talrika som referenser till det sena nittonhundratalets anglosaxiska forskning om Ryssland.

Annons
Annons
Annons