Annons
X
Annons
X

Småföretagande en kvinnofälla

Lägre lönsamhet, högre frånvaro och otillräckligt försäkringsskydd. Så ser situationen ut för kvinnliga småföretagare i jämförelse med manliga, enligt en ny rapport från Folksam. Småföretagandet riskerar bli en ny kvinnofälla, skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Småföretagarna spelar högt med sin egen trygghet. Det gäller särskilt de kvinnliga företagarna.
Håkan Svärdman

Regeringens satsning på ökat kvinnligt företagande har förvisso fungerat, då alltfler kvinnor under de senaste åren satsat på att driva eget. Men om inte företagande ska bli den nya tidens kvinnofälla måste regeringen fortsätta reformarbetet. Detta framgår av Folksams rapport Driftig, men otrygg som presenteras i dag och som behandlar socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Förra året genomförde regeringen förändringar i socialförsäkringssystemet för att öka tryggheten för småföretagare. Men fortfarande är det en stor skillnad att vara företagare och anställd. Småföretagarna spelar högt med sin egen trygghet. Det gäller särskilt de kvinnliga företagarna.

Annons
X

Småföretagarna kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna. Villkoren skiljer sig åt. Detta gäller särskilt för företagare som driver sitt företag som enskild firma. Om företaget har kollektivavtal ansluts inte företagaren automatiskt till avtalets försäkringsförmåner, utan han eller hon måste själv ansluta sig till avtalet.

Det är därför av yttersta vikt att företagare själva ser över sitt försäkringsskydd och pensionssparande.

På Folksam har vi under många år granskat försäkringsskyddet för anställda, men då alltfler människor numera driver eget företag har vi den här gången valt att granska småföretagarnas trygghet. När vi sammanfattar resultatet från vår undersökning kan vi konstatera följande:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Fyra av tio småföretagare har en inkomst under 25000 kronor i månaden. Men en betydande andel av inkomsten kommer från lönearbete från anställning hos ett annat företag än det egna. Hälften av de manliga företagarna har en månadsinkomst som ligger över 25000 kronor. Det gäller endast en fjärdedel av de kvinnliga företagarna.

  • Sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn är den vanligaste frånvaroorsaken bland småföretagarna. Jämfört med männen så har kvinnorna dubbelts så hög frånvaro på grund av sjukdom och föräldra-ledighet. Vård av sjukt barn är ett ansvar som axlas fullt ut av de kvinnliga företagarna.

  • Sex av tio företagare tycker att ersättningen vid sjukdom är för låg och nästan var tionde företagare uppger att de saknade ersättning under sjukskrivningsperioden. Endast var femte företagare tror att de klarar att behålla sin standard ifall de blir långtidssjukskrivna.

  • Småföretagarna har stora luckor i sitt försäkringsskydd. Endast en tredjedel av samtliga företagare har inkomstförsäkringar som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Runt hälften av företagarna har tecknat försäkringar som gäller för vid dödsfall, arbetsskada och sjukvård. Fyra av tio företagare har även en diagnosförsäkring.

  • Tre fjärdedelar av småföretagarna har ett pensionssparande. Hälften sparar privat och via företaget, och var femte har bara ett privat pensionssparande. Tre fjärdedelar av företagarna sparar högst 5000 kronor per månad. Av dessa är det 45 procent som har ett månadssparande som inte överstiger 2000 kronor.

  Det finns flera möjligheter till förbättringar som kan öka tryggheten för småföretagarna.

  För det första måste socialförsäkringssystemet anpassas bättre till företagarnas villkor. Bland annat genom att minska antalet karensdagar, höja ersättningstaket och låta kvinnliga småföretagare fullt ut ha rätt till havandeskapspenning.

  För det andra bör avgifter och utgifter balanseras för företagarnas socialförsäkringsförmåner, vilket innebär sänkta avgifter.

  För det tredje bör fackföreningarna och arbetsgivarna utvidga de kollektivavtalade försäkringarna till att även gälla under en övergångstid för anställda som startar eget.

  Härigenom undanröjer vi de fällor som snarar företagarna och hindrar dem från att fullt ut satsa på sina affärsidéer.

  HÅKAN SVÄRDMAN

  välfärdsanalytiker på Folksam

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X