Små resurser för språkvård på lärarutbildningen

Under strecket
Publicerad
Annons

Lärarutbildningen har fokuserats i medierna på sistone, inte minst efter Högskoleverkets kritiska rapport. SvD har bland annat publicerat inlägg som pekar på lärarstudenters bristande språkförmåga (31 mars och 5 april) och en kommentar från den institution som ansvarar för den inriktning som ger svensklärarbehörighet är på sin plats.
Man kan lätt få intrycket att de som står för lärarutbildningen antingen är naivt omedvetna, eller att de - som Johan Lundberg antyder (5/4) - har en språklig låt-gå-policy och bortser från problemen. Det kan kanske vara delvis sant, men jag vill hävda att detta inte gäller hos oss.
På vår institution får vi in studenter med skiftande språklig förmåga på alla våra utbildningar, även på dem som ger svensklärarbehörighet. De språkliga bristerna kan komma till uttryck i bland annat stavfel och särskrivningar, osäker användning av skriftspråkliga uttryck, bristande meningsbyggnad eller osammanhängande text. Dessa språkliga brister behöver inte ha ett samband med om studenten har
svenska som modersmål eller ej, utan svårigheterna ligger ofta på ett annat plan. Det är inte ovanligt att problemen verkar ha en grund i svårigheter att använda språket som verktyg för att reda ut tankar.

Annons

Vi kan inte hindra studenter utan fullgod språkbehärskning (ett relativt begrepp i sig) att komma in på utbildningar som ger svensklärarbehörighet. Men vi kan hindra att studenter med språksvårigheter kommer för långt i sin utbildning innan problemen tas på allvar. Då undviks såväl slöseri med både tid och pengar som olämpliga lärare i våra skolor och inte minst en personlig tragedi för den enskilda studenten. På det här planet gör vi en del, men vi kan bli bättre.
Vid vår institution har vi ett språkligt handlingsprogram och av våra kursplaner framgår det att vi ställer språkliga krav. För det första skriver vi att studenter som ska bli svensklärare ska ha svenska som modersmål eller motsvarande kompetens.
Att ha svenska som modersmål garanterar inte en god språkförmåga, och vi har ju noterat att
problemen att hantera språket inte främst är ett andraspråksproblem, men vi är här tydliga med att god språkbehärskning förutsätts. För det andra framgår tydligt av våra examinationskriterier att inte bara innehåll utan också språket måste vara på en fullgod nivå för att en uppgift ska godkännas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons