Annons
X
Annons
X

”Slopa momsen på second hand”

Avskaffad momsplikt för begagnathandel kan gynna både arbetsmarknad och miljö. Utgångspunkten bör vara att så mycket begagnat som möjligt, med vissa undantag, moms­befrias, skriver Alvar Palm, doktorand i industriell miljöekonomi.

Foto: Nora Lorek/TT

DEBATT | BEGAGNATHANDEL

Intäkterna från moms på begagnathandel är i dag näst intill obefintliga.

Regeringen beslutade nyligen att tillsätta en utredning om hur bland annat handel med begagnade varor kan öka. Detta är ett välkommet initiativ, då begagnathandel typiskt är en verksamhet som varken kräver utbildning, arbets­livserfarenhet eller avancerade språkkunskaper, och som därför kan ge arbetstillfällen åt personer som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom kan ökad begagnathandel förväntas ha en positiv miljöeffekt, eftersom återanvändning minskar behovet av nyproduktion med allt vad det innebär av resursuttag och utsläpp.

Ett viktigt hinder mot ökad begagnathandel är kravet på moms. Den som vill ägna sig åt kommersiell begagnathandel annat än i mycket liten omfattning måste i dag betala moms på vinsten, trots att moms redan erlagts för varorna då de såldes som nya. ­Utöver försämrade ekonomiska villkor skapar detta en administra­tiv börda, vilken förmodligen ter sig särskilt svår för personer med bristande kunskaper om det svenska samhället och språket, en grupp som är särskilt drabbad av bristen på enkla arbeten i vår moderna ekonomi.

Annons
X

Utredningen bör därför föreslå att viss begagnathandel undantas från moms.

Momsbefriad begagnathandel är en reform som bör tilltala väljare och partier oavsett position på höger-vänsterskalan eftersom reformen skulle förbättra möjligheterna till försörjning för svaga grupper i samhället utan att bidragen behöver öka. Intäkterna från moms på begagnathandel är i dag näst intill obefintliga, och kostnaden för de offentliga finanserna skulle därför bli liten.

Just möjligheten att ge unga, invandrare och lågutbildade ökade möjligheter till sysselsättning var ett återkommande argument inför sänkningen av krogmomsen, bland annat i den offentliga utredningen av ärendet (SOU 2011:24). Dessutom skulle, i linje med delar av den argumentation som fördes i samband med införandet av rut- och rotavdragen, avskaffad moms för begagnathandel kunna göra svarta jobb vita. En avsevärd begagnathandel i professionell skala sker redan i dag svart via tjänster som Tradera och Blocket. Om momsen på sådan handel skulle avskaffas skulle handeln kunna ske mer öppet, exempelvis i butikslokaler, och på så sätt bli mer tillgänglig och attraktiv för både köpare och säljare.

En kritisk fråga är vilka typer av begagnade varor som bör omfattas av momsfriheten. Kläder, möbler, husgeråd och hemelektronik är exempel på varor som ofta handlas begagnade och som bör befrias från moms. Bilar är ett exempel på varor som inte bör omfattas av undantaget. Äldre bilar har ofta sämre miljö- och säkerhetsprestanda och bör av den anledningen fasas ut, och begagnatmarknaden för bilar dominerar redan i dag i storlek över nybilsmarknaden och är alltså inte i behov av ytterligare ekonomiska incitament. Dessutom handlas fordon i regel separat från andra typiska begagnatvaror. Genom att ­använda kategoriseringar som redan i dag existerar i lagstiftningen (till exempel registreringspliktiga fordon) vid gränsdragningen kan komplexitet och administration minimeras.

Utgångspunkten bör vara att så mycket begagnat som möjligt, förutom vissa undantag, bör moms­befrias. Dels medför begagnathandel i de flesta fall en minskad miljöpåverkan. Dels är begagnathandeln ofta till sin natur sådan att det handlas med lite av varje – man säljer det man råkar komma över snarare än att begränsa sig till vissa varukategorier. Det vore kontraproduktivt, och skulle nog skapa irritation, om handlare skulle bli tvungna att neka att ta emot varor eller köra dem till tippen för att inte riskera att göra sin verksamhet momspliktig.

Många begagnatbutiker drivs i dag av ideella för­eningar. Den ideella sektorn är redan i dag undan­tagen moms, men momsfriheten för dessa aktörer har ifrågasatts av EU då den anses skapa orättvisa konkurrensfördelar gentemot kommersiell begagnat­handel. Förra våren beslutade EU-kommissionen att ideell sektor i Sverige även fortsättningsvis ska ­kunna undantas från moms. Den lättnad detta besked möttes av inom sektorn visar hur viktig momsfriheten är för denna handel – många aktörer hade gjort sig beredda att slå igen verksamheten innan beslutet kom. Eftersom kärnan i EU:s kritik bestod just i sned­vridande konkurrens mellan ideell och kommersiell sektor skulle EU sannolikt inte protestera om vi även ville momsbefria kommersiell begagnathandel. ­Vidare skulle ett sådant utvidgande av momsfriheten inte behöva leda till ökad komplicering av skatte­systemet, eftersom ett undantag för viss begagnathandel redan finns på plats.

En omställning av ekonomin för minskad miljöpåverkan måste innefatta mycket mer än punkt­skatter på till exempel koldioxidutsläpp. Bland annat bör skatten på arbete bli lägre i förhållande till den på (nyproducerade) varor. I en sådan omställning kan avskaffad moms på begagnade varor utgöra en viktig pusselbit.

Alvar Palm

doktorand i industriell miljöekonomi, Lunds universitet

Alvar Palm Foto: Privat
Annons
Annons
X
Foto: Nora Lorek/TT Bild 1 av 2

Alvar Palm

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X