Annons
X
Annons
X

”Slag mot närstående är ett slag mot barnet”

Vart tionde barn i Sverige har varit med om våld mot närstående. Forskning visar att det är lika skadligt för ett barn att uppleva våld som att själv bli slagen. Ändå är skyddet för dessa barn mycket svagt. Vi kräver därför att barn som bevittnat våld mot en närstående ska få målsägandestatus, skriver Linda Snecker (V), Christina Örnebjär (L), Emilie Tilstam och Oscar Hedin.

Partnervåld är ett allvarligt övergrepp inte bara mot den misshandlade parten, utan även mot det barn som närvarar vid misshandeln eller vet om den, skriver artikelförfattarna. Bilden är ur dokumentären ”Say something”, om barn som upplevt våld. Den sänds tisdag kväll i SVT 2 kl 22.45.
Partnervåld är ett allvarligt övergrepp inte bara mot den misshandlade parten, utan även mot det barn som närvarar vid misshandeln eller vet om den, skriver artikelförfattarna. Bilden är ur dokumentären ”Say something”, om barn som upplevt våld. Den sänds tisdag kväll i SVT 2 kl 22.45. Foto: Film and Tell

DEBATT | BARN OCH VÅLD

Hemmet ska för ett barn vara den tryggaste platsen på jorden. Föräldrarna eller omsorgspersonerna ska vara ett barns främsta källa till trygghet och kärlek. För ett barn som upplevt våld mellan föräldrarna är det inte riktigt så. Omkring vart tionde barn i Sve­rige växer upp i ett sammanhang där våld är en del av vardagen. Där rädslan att den ena föräldern ­skulle kunna skada den andra är ständigt närvarande. Ansva­ret för att skydda den ena föräldern, oftast mamman, vilar tungt på barnets axlar. Hemmiljön blir i stället en plats fylld av ångest och rädsla där barnet inte vet vem det ska söka trygghet hos.

Forskning visar att det är lika skadligt för ett barns psyke och utveckling att uppleva eller ­bevittna våld som att själv bli slagen. För ett barn upplevs det som ett hot mot den egna överlevnaden att se en förälder eller omsorgsperson bli misshandlad. Barn som upplevt våld i nära relation löper stor risk att drabbas av ångest, depression, tvångsbeteenden, självskadebeteenden och posttraumatiskt stressyndrom. Våld mellan föräldrar är dessutom en av de i särklass största riskfaktorerna för att barnet själv ska misshandlas, och barn som vuxit upp med våld löper stor risk att själva utöva våld eller utsättas för våld av partners i framtiden.

Länge betraktades barn som bevittnat våld som vilka vittnen som helst. Numera är det dock väl­etablerat att partnervåld är ett allvarligt övergrepp inte bara mot den misshandlade parten, utan även mot det barn som närvarar vid misshandeln eller vet om misshandeln. Barnen som upplever våldet utsätts för en psykisk misshandel. Ändå syns det inte i svensk lag, och skyddsnätet kring barn som bevittnat våld är extremt glest. Varför förbises barnens lidande?

Annons
X

Barn som bevittnat våld är inte brottsoffer i juridisk mening. År 2006 infördes det i socialtjänst­lagen att barn som bevittnat våld ska betraktas som brottsoffer. En särskild brottskadeersättning infördes samma år. Dessa lagändringar har främst varit symboliska och har gett liten påvisad effekt för barnen. Polisen brister ofta i att dokumentera barns närvaro vid partnervåld. Av de barn polisen uppmärksammar beräknas knappt hälften komma till socialtjänstens kännedom. En tredjedel av socialtjänstens utredningar om barn som bevittnat våld leder till beslut om hjälpinsats. Polisens bristande dokumentation i förundersökningen gör det även svårt för barnet att få sin ansökan om brottsskadeersättning bifallen. Tillsynen av IVO och Social­styrelsen visar att det saknas ett systematiskt och målinriktat arbete hos myndigheter avseende barn som upplevt våld. Få kommuner bedriver ett tillfredsställande uppsökande arbete, och i många fall saknas tydliga handlingsplaner och kartläggningar av dessa barn. Även inom hälso- och sjukvården synliggörs barn som lever i våld alltför sällan.

Länge betraktades barn som bevittnat våld som vilka vittnen som helst.

Det blir därmed tydligt att de skyddsmekanismer som finns i dag för att fånga upp barn som bevitt­nat våld av allt att döma är otillräckliga. Barnen faller alldeles för ofta mellan stolarna. Kunskapen och medvetenheten om hur skadligt det är för ett barn att bevittna våld mot en närstående har ökat markant sedan slutet på 1990-talet. Nu måste det matchas av ett ökat skydd. Vi kräver därför att barn som bevittnat våld mot en närstående ska få målsägandestatus i en rättsprocess. Många aktörer förespråkar en sådan åtgärd: Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Bris, Unicef, Rädda Barnen, Brottsofferjouren Sverige och Se barnen. Unicef föreslår exempelvis att barn som bevittnat våld ska ingå i definitionen av våld mot barn (SvD Debatt 22/2). På sikt bör skyddet gälla även för barn som känt till våldet utan att ha varit fysiskt närvarande när våldet inträffade, och inte bara för barn som sett eller hört våldet. Blotta vetskapen om att den ena föräldern kan skada den andra är traumatiserande för barnet oavsett om barnet ser våldshandlingen eller inte.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fördelarna för barnen vore många. Barnen skulle tas på större allvar, de skulle få rätt till ett måls­ägandebiträde och rätt till skadestånd från gärningsmannen i stället för en svårtillgänglig brottsskadeersättning från staten. I fem amerikanska delstater har barn som bevittnat våld mot en närstå­ende numera målsägandestatus. Det har medfört positiva effekter för barnen då polis, socialtjänst och rättsväsende har blivit bättre på att uppmärk­samma barnen och slussa dem vidare till hjälp­insatser. Barnen är ofta djupt traumatiserade och behöver snabbt få tillgång till stöd och behandling.

  I ett bredare perspektiv signalerar en sådan åtgärd att Sverige tar ställning mot alla former av våld mot barn, fysiskt såväl som psykiskt. Det signalerar att Sverige menar allvar med att se våld i nära relation ur ett barnrättsperspektiv. Det verkar även före­byggande mot barnmisshandel. Tas kraftigare tag för att förhindra att barn upplever våld kan barnmisshandel förhindras innan den inträffar. Målsägandestatus åt barnen löser förstås inte allt, men det är ett viktigt steg i rätt riktning. Utan en rak och tydlig plats i lagstiftningen syns barnen inte.  

  Sverige har av FN utsetts till internationell väg­visare i det globala partnerskapet för att avsluta alla former av våld mot barn. Att barn som bevittnat våld får målsägandestatus är avgörande för att Sverige ska leva upp till den rollen. FN:s barnrätts­kommitté har tidigare riktat kritik mot att barn som bevittnat våld ännu inte getts status som måls­ägande i Sverige. Det utgör en överträdelse av artikel 19 i barnkonventionen om att barn ska skyddas från alla former av våld. En överträdelse som kommer bli allt allvarligare om förslaget att barn­konventionen ska få status som svensk lag går i lås.

  Ett barn som växer upp med våld glömmer det aldrig. Samhället får inte glömma barnen. Det är därför hög tid att göra denna insats för att försäkra alla barns rätt till ett hem och en uppväxt utan våld.

  Linda Snecker (V)

  rättspolitisk talesperson

  Christina Örnebjär (L)

  riksdagsledamot

  Emilie Tilstam

  en förändrare från Gålöstiftelsen i initiativet Se barnen

  Oscar Hedin

  producent Film and Tell

  Missa inte: Dokumentären ”Say Something” om barn som upplevt våld sänds ikväll i SVT 2 kl 22.45

  Annons

  Partnervåld är ett allvarligt övergrepp inte bara mot den misshandlade parten, utan även mot det barn som närvarar vid misshandeln eller vet om den, skriver artikelförfattarna. Bilden är ur dokumentären ”Say something”, om barn som upplevt våld. Den sänds tisdag kväll i SVT 2 kl 22.45.

  Foto: Film and Tell Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X