Annons
X
Annons
X

Skogen är grunden för ny bioekonomi

Foto: MIKAEL FRITZON/TT

REPLIK | NATURVÅRD

Naturhänsyn är vid alla åtgärder en naturlig del i skogsbruket i kombination med stora arealer frivilliga avsättningar.
Linda Eriksson

Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att kunna bruka naturen på ett hållbart sätt (Brännpunkt 26/1). Ur vårt perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle. Användning av mer förnybara råvaror är en nödvändighet för att fasa ut produkter och energislag med negativ klimatpåverkan. Alternativet till brukande av skogen är att använda icke-förnybara material med stor negativ miljöpåverkan.

Den svenska skogspolitiken bygger sedan 1994 på två jämställda mål där miljö och skogsproduktion går hand i hand. Sedan dess är naturhänsyn vid alla åtgärder en naturlig del i skogsbruket i kombination med stora arealer frivilliga avsättningar. Resultaten av de senaste 20 årens skogsbruk börjar vi nu se i data från Riksskogstaxeringen. Arealen gammal skog ökar, mängden död ved ökar. Det finns fler grova lövträd och mer äldre lövrik skog. Allt detta är gynnsamt för biologisk mångfald och tydligt utpekade indikatorer i miljömålet Levande skogar. För Skogsindustriernas medlemsföretag är målet tydligt: Vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Annons
X

Holm vänder sig mot att plantor som odlats i växthus planteras i våra skogar. Återbeskogning är och har länge varit en grundpelare i den svenska skogsskötseln. För att bättre ta tillvara markens växtkraft har skogsbruket i många år arbetat med klassisk växtförädling. Genom att plantera förädlade plantor växer skogen upp till 20 procent bättre än med självsådda plantor. Förutom bättre tillväxt har de också bättre kvalitet och högre motståndskraft mot skador eftersom de förädlats utifrån dessa egenskaper. I framtiden finns sannolikt än större behov att använda sig av förädlade plantmaterial för att träden ska klara av att möta klimatförändringar.

Ny forskning från SLU visar också på skogens klimatnytta, genom att bruka skogen aktivt och använda skogsråvara till att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial som betong och aluminium gör skogen störst klimatnytta. Med ett skogsbruk som inriktas mot ökad produktion av skogsråvara kan denna klimatnytta öka ytterligare.

Det är svårt att tänka sig en hållbar framtid utan papper, förpackningar, trävaror, energi och andra produkter som görs med den växande skogen som råvara. Den växande skogen och de produkter vi kan göra av den är grunden för en övergång till en bioekonomi där vi ersätter fossilt med förnybart. En bioekonomi som innebär fler jobb i hela landet, nya hållbara produkter, utfasning av produkter baserade på fossil råvara och en levande landsbygd.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  LINDA ERIKSSON

  skogspolitisk rådgivare vid Skogsindustrierna, som är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation

  Annons
  Annons
  X
  Foto: MIKAEL FRITZON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X