Skogen är grunden för ny bioekonomi

Foto: MIKAEL FRITZON/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att kunna bruka naturen på ett hållbart sätt (Brännpunkt 26/1). Ur vårt perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle. Användning av mer förnybara råvaror är en nödvändighet för att fasa ut produkter och energislag med negativ klimatpåverkan. Alternativet till brukande av skogen är att använda icke-förnybara material med stor negativ miljöpåverkan.

Den svenska skogspolitiken bygger sedan 1994 på två jämställda mål där miljö och skogsproduktion går hand i hand. Sedan dess är naturhänsyn vid alla åtgärder en naturlig del i skogsbruket i kombination med stora arealer frivilliga avsättningar. Resultaten av de senaste 20 årens skogsbruk börjar vi nu se i data från Riksskogstaxeringen. Arealen gammal skog ökar, mängden död ved ökar. Det finns fler grova lövträd och mer äldre lövrik skog. Allt detta är gynnsamt för biologisk mångfald och tydligt utpekade indikatorer i miljömålet Levande skogar. För Skogsindustriernas medlemsföretag är målet tydligt: Vi ska bruka skogen så att alla arter i det svenska skogslandskapet kan fortleva.

Annons
Annons
Annons