Annons
X
Annons
X

”Skapa myndighet med ansvar för digitalisering”

Digitaliseringen förändrar nu sam­hället i grunden. Därför ser vi ett starkt behov av att det offentliga tar en ­ledande roll i den digitala transformationen, skriver representanter för Digitaliseringskommissionen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | DIGITALISERING

Vi föreslår att Sverige etablerar en myndighet med ansvar för att
främja digitalisering.

Vi lever i en spännande och intressant tid! Vi är nu mitt inne i en digital transformation som förändrar nästan allting: vad vi gör, hur vi gör det och framförallt vad som går att göra. Digitaliseringen innebär en minst lika omvälvande förändring av samhället som industrialiseringen gjorde. I 23 år har Sverige haft till­fälliga kommissioner, strategigrupper och utredningar för att arbeta med den centrala frågan om samhällets digitalisering. Under denna tid har ­andra länder byggt departement, myndigheter eller särskilda institut för att driva på digitaliseringen. Det är dags att även Sverige går framåt med tydlighet, kraft och riktning. Därför lämnar Digitaliseringskommissionen i dag i vårt slutbetänkande fyra viktiga rekommendationer till regeringen:

1. Sverige behöver en permanent organisation för digi­talisering. Det är dags att statens arbete med digi­tali­sering bedrivs med kontinuitet och tillräckliga resurser. Vi föreslår därför att Sverige etablerar en myndighet med ansvar för att främja digitalisering. Den bör arbeta med systematisk kunskapsuppbyggnad och analys om samtidens och fram­tidens sakfrågor, vara stöd för myndigheters och kommuners utvecklingsarbete, främja samverkan inom strategiska områden och ta fram policy­underlag.

Annons
X

2. Sverige behöver en strategi för digitalisering. Staten har en central roll i att ge en riktning och struktur för arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter. Sveriges digitala agenda är från 2010 och behöver förnyas. Digitaliseringskommissionen har föreslagit följande sex strategiska områden som bör prioriteras i strategin: kontinuerligt statligt engagemang, regelverk för en digital tid, kompetens för det digitala samhället, infrastruktur för att främja digitaliseringen, datadriven innovation för tillväxt och välfärd samt säkerhet och integri­tet i en digital tid.

3. Sverige behöver ledarskap för digitalisering. Det krävs ett särskilt aktivt ledarskap på politisk nivå och inom offentlig förvaltning för att initiera och föra digitaliseringsarbetet framåt. Ledarskapet handlar om att omsätta förståelsen för digitaliseringens möjligheter till strategiska satsningar. Det handlar om att genomföra insatser som ökar använd­ningen av digitala verktyg i verksamheterna och utvecklingen av digitala tjänster till invånare och företag. Digitaliseringen kan vara utmanande eftersom den berör varje del inom organisationer, samt kräver ny samverkan mellan olika kompetenser och nya investeringar.

4. Sverige behöver kompetens för digitalisering. Att Sverige har tillgång till arbetskraft med digital kompetens och ger möjlighet för individer att utveckla den kompetens som behövs är centralt för framtida förutsättningar för tillväxt och välfärd. Det handlar bland annat om att möjliggöra det livslånga läran­det, att använda digitaliseringens möjligheter inom skol­väsende och högre utbildning och att stötta före­tag så att de utvecklar den kompetens de behöver.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det digitala samhället innebär ett antal nya förutsättningar. Det bygger på data, där människor och saker numera ständigt lämnar digitala spår ­efter sig. Data ger en fördjupad kunskap om människors behov och önskemål, vilket gör att individualiseringen av varor och tjänster ökar. Betydelsen av tid och plats förändras och det går att söka information, kommunicera, arbeta etc när du vill, var du vill. Digitaliseringen möjliggör även, och drar nytta av styrkan med, att arbeta i nätverk. Användare invol­veras i innovationsprocesser, nya affärsmodeller och plattformar som kopplar ihop kund och leveran­tör utvecklas och vi ser sektorsgränser suddas ut mellan olika branscher. Allt detta får mycket stora effekter på individ och samhälle.

  Digitaliseringen ger stora möjligheter till att förbättra vårt samhälle, exempelvis genom att utveckla bättre välfärdstjänster eller att underlätta hållbar produktion och konsumtion. Samtidigt utmanar digitaliseringen många av dagens institutioner, ­lagar och värderingar som är utformade utifrån de förutsättningar som fanns i industrisamhället. Vi ser till exempel att automatisering och robotisering förändrar arbetsmarknaden i grunden och leder till att många yrken försvinner, medan andra stöps om och även nya tillkommer. Till skillnad från vid tidigare strukturförändringar så omvandlas nu många sektorer samtidigt, vilket gör att även grupper av arbetstagare som tidigare varit trygga i arbetslivet kommer att påverkas. Utvecklingen går dessutom från att personer har fasta anställningar till att allt fler är egna företagare eller har tidsbegränsade anställ­ningar. En effekt av detta är att kompetens­utveckling kommer att vara angeläget för alla på arbetsmarknaden, oavsett om man har arbete eller är arbetslös. Men frågan är hur ansvaret för kompetensutveckling ska fördelas mellan stat, offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och individen? Och hur ska system för anställning, trygghet och omställning utformas så att de fungerar i det digitala samhället?

  Vårt arbete pekar vidare på att de nya möjlig­heterna att analysera data på mikronivå och den ökande individuali­seringen kommer innebära att offentliga insatser kan utformas med högre kvalitet för individen och större effektivitet för samhället. Men det finns svåra avvägningar mellan att utveckla välfärdstjänster som kommer förbättra livet för många medborgare och att ge staten större insyn i den personliga sfären. Vad innebär personlig integritet i det digitaliserade samhället?

  Sammantaget påverkar digitaliseringen sam­hällets grundläggande delar, hur vi skapar tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demo­krati. Medborgarnas förväntningar på vad det offentliga åtagandet är förändras, liksom deras förväntningar på hur och var offentliga tjänster ska levereras. Vi har här pekat på några frågor som kräver en bred debatt och utveckling av det statliga åtagan­det. Vårt arbete lyfter många angelägna frågor, och vi ser ett starkt behov av att det offentliga tar en ledande roll i den digitala transformationen. Det krävs nu ett helhetsgrepp och en långsiktighet, en riktning och inte minst en kraftsamling.

  Det är nu dags att ta nya tag för att nå målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

  Jan Gulliksen

  ordförande för Digitaliseringskommissionen

  AnnSofi Persson-Stenborg

  kanslichef

  Anna Backlund

  utredningssekreterare

  Jan Gulliksen, AnnSofi Persson-Stenborg och Anna Backlund Foto: Pressbilder
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

  Jan Gulliksen, AnnSofi Persson-Stenborg och Anna Backlund

  Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X