SD: ”Fel att prioritera nyanlända mitt i bokrisen”

När det nu ska satsas på bostäder är antalet nyanlända viktigare än behovet av bostäder i kommunerna. Regeringens bostadspolitik spär på bostadsbristen och skapar orättvisor, skriver SD-politikerna Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson.

Under strecket
Publicerad

Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson

Foto: Riksdagen
Annons

DEBATT | BOSTADSPOLITIK

Den 21 april 2016 blev det klart att regeringen kommer att tillskjuta 1,85 miljarder kronor i statligt stöd till kommunerna för att öka på bostadsbyggandet under 2016. 1,1 miljarder av den summan reserveras till bostäder som motsvarar kommunens mottagande av nyanlända invandrare, det vill säga, 60 procent prioriteras till nyanländas behov och endast 750 miljoner (40 procent) ska gå till att satsa på att bygga bostäder för resten av det svenska folket. Det leder också till att kommuner som inte har kunnat ta emot nyanlända invandrare på grund av bostadsbrist kommer bestraffas ytterligare av regeringen, då de får mindre resurser just på grund av att de ej har nyanlända.

Det är tydligt vilka bostäder som ska prioriteras nu när regeringen tar fram sina fördelningsnycklar, större delen av pengarna fördelas efter antalet mottagna nyanlända asylsökande och inte efter vilken brist på bostäder som råder i kommunen. Sverigedemokraterna anser att det är helt fel riktning för Sveriges bostadspolitik. Att prioritera så fel kommer onekligen få stora konsekvenser i framtiden.

Annons
Annons

Att det råder en enorm bostadskris i Sverige är vi nog alla överens om. Att hitta bostad i storstäderna men även för den delen mellanstora städer, blir allt svårare. Studenter tvingas avstå från studier eller tvingas välja en annan inriktning, då bostad saknas på studieorten. I förlängningen innebär det att man kanske avstår från studier och att utbudet av kompetent personal minskar. Bostadsbristen innebär även att företag saknar möjlighet att rekrytera kompetent personal, då bostäder saknas på orten. Situationen på bostadsmarknaden har även föranlett ökad trångboddhet vilket idag finns i alla mellanstora som stora städer. En trångboddhet som skapar otrygghet i samhället, svarthandel med hyreskontrakt som påverkar flyttkedjorna negativt.

Det stora byggbehovet kommer att öka bygg- och bostadspriserna negativt samtidigt som vi ser hur den dyra bostadslösningen med modulbostäder växer fram och belastar skattebetalarna. Omfattningen av denna bostadskris är enorm och berör så många samhällsområden.

Den uppenbara och direkta lösningen på problemet är givetvis ett nästintill totalstopp på invandringen. Det går inte att neka att invandringen nu bygger på bostadskrisen i rekordfart och tar enorma resurser. Detta verkar vi vara ensamma om att se som parti tyvärr. Men det behövs mer än så för att lösa bostadskrisen. Det krävs framförhållning i bostadspolitiken. Idag tar det i genomsnitt sex år att bygga bostäder och i storstäderna omkring nio år, och då behövs en kontrollerad befolkningsökning, något som helt saknats de senaste tio åren och fram för allt under 2015 då över 160 000 sökte asyl i Sverige.

Annons
Annons

Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson

Foto: Riksdagen

Istället ser Sverigedemokraterna ett behov av att öka konkurrensen bland byggbolagen, där flera åtgärder skulle kunna förbättra möjligheterna för mindre företag att vara med. En bostads- och infrastrukturberedning och inte minst se över möjligheterna till olika former av bostadsfinansieringsmöjligheter för privatpersoner. Tillsammans med ett totalstopp på invandringen så är det ett kliv i rätt riktning till att lösa bostadskrisen i Sverige.

Det är dags att prioritera rätt och inte förvärra bostadskrisen. Därför har vi ställt en interpellation till statsrådet Per Bolund som har tagit över bostadspolitiken, om hur regeringen avser att prioritera i bostadsfrågan i framtiden och om de nyanlända invandrarna även kommer att fortsätta prioriteras framför resten av Sverige.

Roger Hedlund (SD)

bostadspolitisk talesperson, civilutskottet

Mikael Eskilandersson (SD)

riksdagsledamot, civilutskottet

Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson
Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson Foto: Riksdagen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons