Annons
X
Annons
X

Sämre villkor i privat omsorg

Nej, det blev inte bättre för undersköterskor och vårdbiträden då äldreomsorgen privatiserades. Lönerna är lägre och anställningsvillkoren sämre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är mindre nöjda och känner inte större delaktighet och inflytande över sitt arbete, skriver Annelie Nordström, ordförande Kommunal.

[object Object]
Annelie Nordström Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

BRÄNNPUNKT | ÄLDREOMSORG

Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt.
Annelie Nordström

Sedan början av 1990-talet har stora delar av välfärden öppnats upp för privata utförare. Målsättningarna för denna utveckling har varit flera. Marknadslösningar och konkurrens skulle leda till ett större utbud av tjänster med högre kvalitet och samhällets resurser skulle utnyttjas effektivare. Samtidigt skulle de anställda inom välfärden få bättre villkor.

”Med fler arbetsgivare att välja på läggs grunden för bättre arbetsvillkor och bättre löneutveckling också i offentlig sektor”, sade till exempel regeringen Reinfeldt i sin regeringsförklaring 2006.

Annons
X

**Men det blev inte så **som det var sagt. Kommunal publicerar i dagarna en rapport där vi kartlagt undersköterskors och vårdbiträdens anställningsvillkor, löner samt inflytande och delaktighet över arbetet i olika driftformer i äldreomsorgen. Med statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar och lönestrukturstatistik och en stor enkätundersökning till över 8 000 av våra medlemmar visar vi att:

• Andelen tidsbegränsat anställda i privat driven äldreomsorg är 32 procent. Det är fyra procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.

• Andelen deltidsanställda i privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är sex procent fler än i kommunalt driven äldreomsorg.

• Andelen som arbetar deltid för att de inte hittat/ fått en heltidsanställning är 45 procent i privat driven äldreomsorg. Det är elva procent fler än i den kommunalt drivna äldreomsorgen.

• Undersköterskor och vårdbiträden har lägre löner i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Skillnaden i total lön för heltidsanställda, det vill säga lön inklusive tillägg för till exempel ob och övertid, var i genomsnitt 900 kronor 2012.

• Möjligheterna till lönekarriär är inte större i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt. De med högst lön har ungefär lika hög lön i privat som i kommunalt driven äldreomsorg medan de med lägst lön har lägre lön i privat än kommunalt driven äldreomsorg.

• Kommunals medlemmar som arbetar i privat vinstdriven äldreomsorg är generellt något mindre nöjda med sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg. De känner inte att de har större inflytande och delaktighet i arbetet än de kommunalt anställda medlemmarna och anser inte att deras arbetsplats är bättre organiserad. Medlemmar som arbetar i ideellt driven äldreomsorg är mer nöjda än medlemmar i både vinstdriven och kommunalt driven äldreomsorg; de känner också en större delaktighet och inflytande över sitt arbete, är mer nöjda med hur verksamheten är organiserad och är mer nöjda med sin närmaste chef.

**På ett sätt **är det inte förvånande att villkoren för de anställda är sämre hos de privata arbetsgivarna. Privatiseringen av välfärden har i första hand syftat till att ge användarna valfrihet, men också att uppfylla kommunernas effektivitetskrav, kvalitetskrav och ge de anställda fler arbetsgivare att välja bland. I äldreomsorgen står personalen för en stor andel av verksamhetens kostnader och kvaliteten i omsorgen uppstår i stor utsträckning i mötet mellan personalen och brukarna. De anställdas villkor och omsorgens kvalitet är därför nära sammankopplade. I de fall ägarna har som mål att ta ut vinst är det därför stor risk för att vinstuttag sker på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor och löner, vilket kan förklara resultaten av undersökningen. Det riskerar i sin tur att slå hårt mot kvaliteten i omsorgen.

Detta är kända fakta. Trots det har en stor andel av landets kommuner lagt ut delar av den äldreomsorg som de är ansvariga för på privata entreprenörer. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att kommunerna har velat pressa kostnaderna för äldreomsorgen och struntat i hur det påverkar personalens villkor.

En annan slutsats är att villkoren för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen är alltför dåliga oavsett driftform. Kommunals medlemmar är visserligen stor utsträckning tillfreds med sitt arbete men lönerna är låga i förhållande till det viktiga arbete som utförs. En alltför stor andel har tidsbegränsade anställningar, en alltför stor andel arbetar deltid och en alltför stor andel arbetar deltid mot sin vilja.

Kommunal kräver:

• En god välfärd skapas genom att personalen har rätt kompetens och en arbetsorganisation med fokus på kontinuitet. Inför därför bemanningsregler kring personaltäthet, kompetens och arbetsvillkor. Bättre arbetsvillkor innebär att Kommunal vill begränsa anställningar på visstid, införa rätt till heltid och begränsa delade turer.

• Stärk politikens möjlighet att styra och ta ansvar för äldreomsorgen. Det räcker inte att hänvisa till att kommuner och landsting ska bli ”bättre” på att upphandla. Regelverken kring upphandling och valfrihetssystem saknar de verktyg som politiker behöver och måste göras om, så att de främjar långsiktighet, kontinuitet och kvalitet.

• Resurserna till äldreomsorgen måste öka. Kommunals beräkningar visar på att vi även i framtiden har råd att ha en gemensamt finansierad välfärd. Politikerna uppmanas av Kommunal att i höstens val garantera en framtida gemensamt finansierad äldreomsorg med god kvalitet. Det skulle gynna möjligheterna att rekrytera personal till äldreomsorgen, trygga kvaliteten och öka medborgarnas tillit till välfärdstjänsterna.

ANNELIE NORDSTRÖM

ordförande Kommunal
 

Mer debatt om äldreomsorgen:

Annons
Annons
X

Annelie Nordström

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X