Annons
X
Annons
X

Sälj inte ut Stockholms skärgård

INLÄGG

För närvarande pågår försäljningen av Fortifikationsverkets egendomar i Stockholms skärgård. För staten handlar det om stora försäljningsintäkter de kommande åren. Men för medborgarna i landets mest tätbefolkade region handlar det om ett tjugotal markområden i skärgården, där många är av omistliga värden sett ur natur och kulturskyddssynpunkt, som nu riskerar att stängas för besökare och allmänhet.

Vi socialdemokrater menar att Stockholms skärgård ska vara öppen och tillgänglig för alla invånare. Vår uppfattning är därför att de delar av skärgården, som allmänheten i dag har tillgång till och som nu är utlagda till försäljning, borde skänkas till Skärgårdsstiftelsen. Ett överförande till stiftelsen skulle ligga i linje med det handlingssätt som Stockholms stad valde när man inte längre ville äga mark i Stockholms skärgård.

Ett marköverförande till stiftelsen skulle också innebära att medborgarintresset av en öppen och tillgänglig skärgård tryggas. Men när försäljningen av dessa delar nu sker till marknadspris innebär det, med tanke på den starka efterfrågan som finns på fastigheter och mark i skärgårdsmiljö, att endast en ytterst begränsad andel av medborgarna kan ha någon som helst möjlighet att få tillgång till dessa oskattbara värden.

Annons
X

Frågan om vad man ska göra med den statliga skärgårdsmarken är ingalunda ny. Redan sommaren 2006 oroades den dåvarande socialdemokratiska regeringen av de krafter som agerade för en försäljning till marknadspris. Man utsåg Staffan Holmberg (fd kommunstyrelseordförande i Haninge) till marksamordnare för att sköta förhandlingar om ett överförande av marken till kommuner alternativt Skärgårdsstiftelsen.

Den dåvarande regeringen ansåg att samhällsintresset borde väga tyngst när det gällde före detta försvarsmark som inte längre behövdes i det syftet. Antingen skulle man undersöka möjligheterna att överföra sådan mark till kommunerna för att hjälpa till med regionens bostadsförsörjning eller så skulle man skydda naturvärden och se till att de skulle vara fortsatt tillgängliga för hela folket.

Efter sommaren 2006 blev Fredrik Reinfeldt statsminister. Då ersattes den tidigare viljan att värna allmänintresset med tystnad. Nu ställer vi frågan igen, innan det är försent. Vilka ambitioner har den sittande regeringen? Vill man värna allmänintresset i skärgården eller ska Fortifikationsverkets princip om försäljning till marknadspris vara gällande?

Dag Larsson

landstingsråd (S)

Staffan Holmberg

vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X