Annons
X
Annons
X

Så vill vi begränsa vinsterna i välfärden

Kortsiktiga vinstintressen och ett växande marknadstänkande leder till försämrad välfärd. Idag föreslår vi därför konkret hur reglerna bör förändras, bland annat bör kapitel 32 i aktiebolagslagen göras tvingande och Lov skrotas, skriver Gabriel Wikström och Ellinor Eriksson, SSU.

BRÄNNPUNKT | VINSTER I VÄLFÄREN

I dag är Sverige i princip det enda land i Europa som oreglerat tillåter vinstuttag från välfärden.
Gabriel Wikström och Ellinor Eriksson

Den generella välfärdsmodellen är en av vår tids största innovationer. Inga andra samhällsystem kombinerar trygghet, frihet och oberoende lika effektivt som vårt. Samtidigt bidrar välfärdssamhället till ett samhällsklimat som främjar flexibilitet och kreativitet. Tack vare att samhället är starkt, behöver inte människor vara svaga.

Den samhällsmodell som svenska folket har valt innebär att den enskilde avstår en del av sin inkomst till det gemensamma mot löftet att samhället ska finnas där. Undersökningar visar att människor vill betala de skatter vi har så länge man vet att välfärden håller en hög kvalitet och pengarna går till det de är avsedda för.

Annons
X

Människor ska kunna lita på att våra gemensamma resurser används för allas vårt bästa, att välfärden finns där när vi behöver den.

I dag stämmer detta tyvärr långt ifrån alltid. Rapporter om bristande kvalitet varvas med nyheter om stora vinstuttag från privata välfärdsföretag. Den borgerliga vårdvalsmodellen och den fria etableringsrätten har gett riskkapitalbolagen fritt fram att slå sig in på den lönsamma marknad som svensk välfärd har blivit. I dag är Sverige i princip det enda land i Europa som oreglerat tillåter vinstuttag från välfärden.

Med utgångspunkt i detta är det uppenbart att våra välfärdssystem måste reformeras för att säkerställa att våra gemensamma resurser används effektivt. Bortfallet av gemensamma medel som sker då privata välfärdsföretag plockar ut oskäliga vinster måste stoppas och politikens möjligheter att ta ansvar för skattepengarna måste öka.

För att göra detta räcker det inte att bara ändra lagar och regler utan det krävs också en kulturförändring och ett annat ledarskap. Fokus för de förändringar som görs måste vara att komma åt avarter samtidigt som hänsyn tas till alla de människor och aktörer som i dag verkar inom välfärdssektorn.

SSU föreslår därför att en icke-vinstprincip, som innebär att värdeöverföringar begränsas till ränta på insatt kapital, ska vara gällande inom vård, skola och omsorg. Detta kan enklast göras genom att kapitel 32 i aktiebolagslagen görs tvingande. Lagen innebär att ägare som bedriver vård, skola och omsorg enbart får ta ut räntan på insatt kapital i bolaget som vinst. Dessutom föreslår vi en rad förändringar som alla sammantaget bidrar till att skattepengarna användas mer effektivt och kvaliteten i välfärden höjs.

  1. Med inspiration från Norge bör ett system med modellkommuner utformas där fackförbund, politiker och tjänstemän gemensamt utvecklar välfärdstjänsterna och goda arbetsplatser. Detta kan i många fall fungera som ett alternativ till entreprenader och uppsägningar.

2. Lagen om valfrihet (Lov
) bör skrotas. Lov
innebär en i det
närmaste fri etableringsrätt för privata välfärdsföretag vilken begränsar kommunernas frihet och förflyttar makten längre bort från brukarna. Studier visar att tillämpningen av lagen varken har gett högre effektivitet eller kvalitet.

  1. Upphandlingsförfarandet måste ses över. Kommuner och landsting måste få möjlighet att gynna till exempel ideella aktörer och non profit-företag vid upphandlingar inom välfärdssektorn. Detta kräver en översyn av lagen om offentlig upphandling.
  2. Inför ett kommunalt veto mot fri nyetablering av välfärdsföretag. Vetorätten ska utformas så att den säkerställer att alla nyetableringar av välfärdsföretag, såsom skolor eller äldreboenden i kommunen tydligt adderar ett mervärde. Genom vetorätt kan kommunerna tydligare planera för nyetableringar. En sådan rättighet skulle tillförsäkra att de välfärdsföretag som etableras faktiskt ger en kvalitetshöjning och en ökad mångfald i kommunerna.

Innovationen välfärdssamhället måste ständigt uppdateras. Människors behov av trygghet, frihet och oberoende måste vara utgångspunkten för framtida reformer. Kortsiktiga vinstintressen och ett växande marknadstänkande leder till en försämrad välfärd. Därför måste tydligare spelregler gälla och politiken, snarare än marknaden, leda utvecklingen.

GABRIEL WIKSTRÖM

förbundsordförande

ELLINOR ERIKSSON

förbundssekreterare

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund – SSU

Mer debatt om vinster i välfärden:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X