Annons

Torbjörn Elensky:Så stöptes kristna idéer om till sekulära ideal

Caravaggios ”Törnekröning”, målad cirka 1602–1607.
Caravaggios ”Törnekröning”, målad cirka 1602–1607. Foto: Kunsthistorisches Museum, Wien

Judisk religiositet, grekisk filosofi, persisk manikeism och romersk makt utgjorde råmaterial för historiens mest framgångsrika trossystem – kristendomen. Tom Holland skildrar i sin djuplärda och inspirerade bok hur den en gång marginella sekten kom att göra anspråk på universella värden.

Under strecket
Publicerad

Slaget mellan kung Balduin I och turkarna, illustration från ”Chroniques des empereurs” av David Aubert 1462.

Foto: Bridgeman Images/TT

Kristendomen är en av de märkligaste religionerna. Framvuxen i periferin, som en kombination av flera olika religiösa föreställningar och filosofiska tendenser under de första århundradena kring vår tideräknings början, utvecklades den till en tro för slavar och kvinnor, i det då i princip världsomspännande Romarriket – för att, efter bara några århundraden och mot alla odds, erövra imperiet och ta över dess globala anspråk. Sedan har den under de följande årtusendena ömsom, och inte sällan samtidigt, varit såväl de starkas kult som de svagas tröst, en religion som både kunde motivera erövringen av främmande kontinenter och befriandet av alla slavar. Ja, ungefär samtidigt, men likväl med samma texter och traditioner som utgångspunkt.

I takt med att det västerländska inflytandet över världen minskar tycks ironiskt övertygelsen om att våra värderingar och idéer egentligen är universella tillta. Humanismens individualism, med sin bakgrund i Bibelns uppgift att människan är skapad till Guds avbild, och den därmed sammanhängande uppfattningen om allas lika värde (värdighet). Sekularismen, åtskillnaden mellan stat och kyrka (organiserad religion), som växte fram under medeltidens strider mellan kejsaren och påven. Och redan själva anspråket på universalism, som utvecklats, via många omvägar, ur tron på en helig, allmännelig kyrka, där ingen är jude eller grek, eller på svenska då: en ann är så god som en ann. Den religiösa tron har övergått i en sekulariserad övertygelse, som visst kan vara rimlig, önskvärd och den bästa tänkbara, men som inte är naturgivet självklar, för det är nog i grunden inget mänskligt, utom grundläggande fysiska behov som också omfattar djuren och all naturen.

Annons
Annons
Annons