Annons
X
Annons
X

Så ska drivmedlen blir mer förnybara

Vi behöver ställa om våra transporter och bryta fossilberoendet. Regeringen vill nu genom ett kvotpliktsystem öka låginblandningen av förnybara drivmedel. Dessutom föreslår vi fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biobränslen, skriver Anna-Karin Hatt (C).

BRÄNNPUNKT | HÅLLBAR ENERGI

Förslaget är att kvotplikten ska träda i kraft under 2014.
Anna-Karin Hatt

Sverige är och ska fortsatt vara ett föregångsland i den nödvändiga omställningen till ett hållbart energisystem. De insatser vi gör bidrar inte bara till att lösa utmaningarna här hemma, utan också till gemensamma, långsiktiga globala lösningar. Koldioxidutsläppen känner inga gränser. Då kan inte heller lösningarna på klimatutmaningen göra det.

En av de största klimatutmaningarna är våra vägtransporter. Bara i Sverige rullar mer än fem miljoner bilar, bussar och lastbilar på våra vägar. Fastän andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken fördubblats sedan alliansregeringen tillträdde 2006, så drivs fortfarande 93 procent av våra vägfordon med fossila bränslen.

Annons
X

För att vi ska kunna nå den vision regeringen slagit fast, om att Sverige 2050 ska ha en hållbar energiförsörjning utan nettoutsläpp av klimatgaser, måste vi bryta transportsektorns beroende av fossila bränslen. Därför har riksdagen slagit fast målet om att 10 procent av den energi som används i transportsektorn ska vara förnybar 2020, vilket är ett viktigt steg för regeringens långsiktiga prioritering att den svenska fordonsflottan ska kunna vara oberoende av fossila drivmedel 2030.

Nu presenterar regeringen ytterligare ett förslag för mer hållbara vägtransporter. Den som tankar sitt fordon i dag tankar bensin som vanligtvis innehåller cirka 5 volymprocent förnybara drivmedel, främst etanol. På samma sätt tankar den som kör på diesel en viss andel förnybart i form av FAME, som är namnet på ett biobränsle baserad på raps eller andra oljeväxter. Denna låginblandning av biodrivmedel är ett effektivt och snabbt sätt att öka det förnybara och minska trafikens koldioxidutsläpp. Just därför föreslås nu att andelen låginblandade förnybara drivmedel i bensin och diesel ska öka.

Sverige har, enligt EU:s bränslespecifikationer, möjlighet att blanda in 10 procent förnybara drivmedel i bensin, i praktiken så kallad E10, och 7 procent FAME i diesel. Regeringen föreslår nu att Sverige ska införa ett kvotpliktsystem som inom ramen för dessa specifikationer ökar andelen låginblandade biodrivmedel. Den modell vi föreslår innebär att vi når klimatnytta, på ett kostnadseffektivt sätt. Med kvotplikten kommer fordonen som rullar på våra vägar att bli lite mindre skadliga för klimatet, till en marginell merkostnad för bilisten.

Regeringen vill främja förnybara bränslen, men vi vill också främja utvecklingen av de allra bästa biobränslena. Och den utvecklingen går nu fort. På bara några år har till exempel ”syntetisk biodiesel” blivit vanlig på mackar i hela landet. Denna förnybara diesel kan till exempel produceras av skogsråvara, och har finessen att den kemiskt sett är identisk med fossil diesel. Det innebär att syntetisk biodiesel kan blandas in i hur hög andel som helst, utan att den som tankar dieseln på något sätt behöver byta teknik eller göra några anpassningar av fordonets motor. I dag förekommer denna på marknaden med biobränsleandelar på upp till över 20 procent. För att främja användningen av sådana mer avancerade bränslen innehåller kvotplikten ett krav på att drivmedelsbolagen sammantaget ska tillhandahålla minst 9,5 procent förnybara drivmedel i diesel, det vill säga mer än bara FAME.

Förslaget är att kvotplikten ska träda i kraft under 2014. Övergången kommer att ske på ett sådant sätt att drivmedelsbolagen, vid sidan av det nya E10-bränslet, också framöver ska kunna fortsätta sälja alternativ till fordon som till exempel är så gamla att de inte klarar E10.

Vid sidan av ökad låginblandning av förnybart föreslår regeringen nu också fortsatt goda förutsättningar för höginblandade och rena biobränslen, som till exempel E85 och biogas. Den skattebefrielse dessa bränslen i dag har är det enklaste och mest gångbara styrmedlet, och regeringen föreslår nu därför att den nuvarande skattebefrielsen för höginblandade och rena biobränslen ska finnas kvar även efter 2013.

Sverige och resten av världen behöver ställa om transporterna och bryta fossilberoendet. Det kan vi göra genom att bland annat öka användningen av förnybara drivmedel. Hälften av all olja som världen använder används i våra transporter, inte minst vid vägtransporter av gods. Med en framtid där antalet bilar och lastbilar väntas växa från dagens 900 miljoner till närmare 1,7 miljarder på bara 20 år är det nödvändigt att bryta vårt oljeberoende och minska vår klimatpåverkan.

Vi i Sverige ska göra vårt bästa för att en hel del av framtidens fordon ska kunna drivas med förnybara bränslen.

ANNA-KARIN HATT (C)

IT- och energiminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X