Annons

Så ska alla kunna få chans att delta

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Det är ett sätt att markera att självklara åtgärder inte ska ses som en gåva från goda givare utan en rättighet. Därför föreslår regeringen i dag en ny lag kring detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Publicerad

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor. Att införa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering handlar om att öka friheten för den enskilde i det dagliga livet. Genom att lagstifta mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet får människor med funktionsnedsättning ett verktyg att agera och genomdriva sina rättigheter.

**I lagförslaget anges **att med bristande tillgänglighet ska avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Vad som är skäligt i ett enskilt fall bör bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar. Förbudet föreslås gälla inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster.

Annons
Annons
Annons