Annons
X
Annons
X

Så säger lagen om sjöfylleri

Så säger lagen om sjöfylleri

Av SvD

10-15-REGELN

Den nya lagen från i fjol ger kustbevakningen och polisen möjlighet att slumpmässigt kontrollera nykterheten på båtar länge än tio meter som kan göra 15 knop eller mer.

För båtar under tio meter och som går långsammare än 15 knop gäller samma regler som tidigare. Polisen och Kustbevakningen har rätt att stoppa dem och kontrollera nykterheten om man kan misstänka att båtföraren är påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan framföra båten på ett säkert sätt.

Annons
X

Men även om du har en mindre båt kan du bli fälld för sjöfylleri. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille alkohol i blodet. Vid lägre promillehalt blir domen sjöfylleri, om båten har körts på ett oaktsamt sätt.

SÅ HÄR SÄGER LAGEN

4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297).

5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

  1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
  3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
  4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297).

SvD

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X