Annons
X
Annons
X

Så påverkas du av budgeten

Sänkt skatt på arbete när det tredje steget i jobbskatteavdraget införs. Sänkta avgifter i a-kassan och bättre villkor för företagare. Det är några av förslagen i regeringens budget som presenteras idag. Här är listan på hur just du påverkas av budgeten.

Akademiker med invandrarbakgrund: I budgeten finns en satsning på 100 miljoner kronor för fortbildning av personer med utländsk examina. Satsningen gäller framför allt personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utlänsk examen. Pengarna ska möjliggöra att akademikerna kan komplettera sin utbildning med svenska högskolestudier.

A-kassan: Avgiften till a-kassan sänks med omkring 50 kronor från och med 1 juli nästa år. Det blir dessutom lättare att bli medlem i a-kassan när kravet på att ha arbetet en viss tid slopas. Under 2009 blir det också lättare att få arbetslöshetsersättning grundad på inkomsten när kravet på att ha arbetat i tolv månader sänks till sex månader.

Bilist: Regeringen tillför åtta miljarder kronor för att totalt satsa tio miljarder kronor under 2009 och 2010 på olika infrastrukturprojekt, där både väg- och järnvägsprojekt ingår. Bland vägprojekten finns bland annat ett snabbare genomförande av satsningar på E 45 mellan Trollhättan och Älvängen och riksväg 73 mellan Älgviken och Fors.

Annons
X

Andra satsningar är tidigareläggande av bland annat omgörningen av E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal till 2010, E 22 mellan Hurva och Gualöv i Skåne till 2010 och Södertörnsleden till 2010.

Skatten på energi höjs enligt redan gällande lag med inflationen. Det innebär att den som har en bensindriven bil får en skattehöjning med 30 till 40 kronor i månaden för en körsträcka på 1 500 till 2 000 mil per år, enligt Institutet för Privatekonomi.

Biståndsarbetare: Biståndet kommer även i fortsättningen att utgöra en procent av BNI, vilket blir 33,9 miljarder kronor nästa år. Vissa avräkningar görs dock, bland annat för asylmottagningen i Sverige – något som gör att drygt 30 miljarder kronor återstår. Av dess går 27,6 miljarder till biståndsverksamhet och 900 miljoner kronor till Sida. Bland biståndsverksamheten märks 1,5 miljarder kronor per år till reformsamarbete i Östeuropa.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ensamstående förälder: Regeringen ska under våren 2009 återkomma med ett förslag om en särskild föräldrapenning för ensamstående föräldrar. Tanken är att ensamstående föräldrar som blir sjuka och inte kan ta hand om sitt barn själv ska få en särskild förmån. De nya reglerna ska enligt planen börja gälla den 1 januari 2010.

  Fiskare: Fiskeriverket får tre miljoner av Kustbevakningens anslag för att stärka den landbaserade fiskerikontrollen. Anledningen är att regeringen anser att detta ska öka möjligheterna att stoppa den illegalt fångade fisken också i transport- och handelsledet.

  2009 satsas 15 miljoner kronor och 2010 och 2011 16 miljoner kronor för åtgärder inom fiskeområdet. De exakta detaljerna presenteras i en kommande proposition om klimat och energi.

  Viltskadeanslaget höjs med 20 miljoner kronor 2009 – hälften går till fiskare som drabbas av sälskador på fångst och redskap.

  Forskare: Mellan 2009 och 2012 satsar regeringen 15 miljarder kronor på svensk forskning. För 2009 gäller 2,4 miljarder kronor.

  Mest pengar går till medicin-, teknik- och klimatforskning. Prioriterade områden är bland annat forskning om cancer och Alzheimers, om förnyelsebara enerigslag samt inom it-området.

  Det handlar främst om direkta anslag till universitet och högskolor, men också till forskningsråden och Vinnova.

  Företagare: Bolagsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent. Samtidigt sänks socialavgifterna (arbetsgivar- och egenavgifter) med en procentenhet.

  Dessutom ändras de så kallade 3:12-reglerna: det maximala löneuttagskravet sänks från 15 till 10 inkomstbasbelopp och schablonbeloppet höjs från 2 till 2,5 inkomstbasbelopp.

  Också en rad andra förändringar föreslås för företagare, bland annat ska företag omedelbart få dra av inventarier med ett värde mindre än ett halvt basbelopp och expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare sänks från 28 procent till 26,3 procent.

  För ungdomar som är högst 25 år får företag betala lägre socialavgifter och allmän löneavgift – i dag gäller reglerna ungdomar upp till 24 år.

  Förskollärare: Satsningen ”Förskolelyftet” ska göra det möjligt för förskollärare och barnskötare att öka sin pedagogiska kompetens när målen i förskolans läroplan förtydligas och förskolans pedagogiska uppdrag förstärks. Under 2009 till 2011 satsas sammanlagt 600 miljoner kronor på ”Förskolelyftet”.

  Förälder: Den 1 juli 2009 införs en barnomsorgspeng vilket gör att din kommun blir skydlig att ge bidrag inte bara till enskilda förskolor och fritidshem, utan också till pedagogisk verksamhet i enskild regi som till exempel familjedaghem.

  Regeringen vill också att kommunernas skyldighet att erbjuda allmän avgiftsfri förskola ska omfatta även treåringar. Detta gäller från och med hösten 2010.

  Det nationella vaccinationsprogrammet för barn utvidgas. Från och med den 1 januari 2009 omfattar programmet även vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

  Husägare: Skatten på energi höjs enligt redan gällande lag med inflationen. Ett eluppvärmt hus, där energiförbrukningen uppgår till 20 000 kWh per år, får ökade kostnader med 25 kronor i månaden och ett oljeeldat hus som använder tre kubikmeter per år får ökade kostnader med 50 kronor i månaden, enligt beräkningar av Institutet för privatekonomi.

  Invandrare: Från och med 2010 satsas 920 miljoner kronor på att reformera mottagandet av nyanlända. Målet är att nyanlända invandrare snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden.

  Etableringssamtal införs på arbetsförmedlingen för att informera var i landet det finns efterfrågan på arbetskraft.

  Det så kallade SFI-lyftet genomförs. 61 miljoner kronor finns avsatta i budgeten för at öka SFI-lärarnas kompetens.

  Sex miljoner kronor avsätts för verksamheter mot rasism och intolerans.

  Järnvägsfantast: Bland järnvägssatsningarna i den infrastruktursatsning som finns med i budgeten är ett snabbare genomförande av arbetet på Haparandabanan och ett tidigareläggande av investeringar på järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona två exempel. Regeringen satsar också pengar på att höja kapaciteten på Ostkustbanan, järnvägen i Bergslagen och på vissa sträckor i norra Sverige.

  Kulturintresserad: Kulturområdet förstärks med 80 miljoner kronor. Regeringen har tre prioriterade områden: barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden och förbättrade villkor för nyskapande kultur.

  Det innebär följande konkreta satsningar:

  ”Skapande skola”-satsningen fortsätter med ambitionen att alla elever i grundskolan ska omfattas, och inte bara som i dag elever i årskurserna 7 till 9.

  Medierådet får två miljoner kronor under 2008 till 2010 för insatser som ska barn och ungas kunskaper om dagens mediesamhälle.

  900 miljoner kronor satsas under 2008 till 2010 för stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för elever i årskurs 1-3.

  40 miljoner kronor satsas för att museer ska få bättre möjligheter att vårda och visa Sveriges kulturarv.

  En särskild satsning görs för att stimulera entreprenörskap inom kultursektorn.

  Dessutom får de nationella institutionerna omkring 40 miljoner kronor i ökade anslag och de regionala institutionerna, inklusive den fria scenkonsten, 20 miljoner kronor i ökade anslag från och med 2009.

  Andra konkreta punkter: Moderna museet får ytterligare två miljoner kronor för att starta upp utställningsverksamhet i Malmö, Nationalmuseum får 3,5 miljoner kronor för utökade kostnader när byggnaden ska renoveras och museumet därför tvingas flytta temporärt och Riksutställningar får ett engångstillskott på sex miljoner kronor 2009 för ökade kostnader i samband med flytten till Gotland. Mest pengar får Skansen – tio miljoner ska gå till att rusta upp rörledningar, toaletter och tak.

  Lantbrukare: 2009 anslås sju miljoner kronor till Jordbruksverket för att uppräta ett djurförbudregister och ett djurskyddskontrollregister. 2010 och 2011 anslås tre miljoner kronor årligen till de båda registren.

  62 miljoner kronor ska 2008 gå till att bekämpa smittsamma sjukdomar som salmonella och blåtunga.

  150 miljoner kronor ska gå till en databas för att ge lantbrukare stöd när de ansöker om bidrag och samtidigt minska risken för felaktiga utbetalningar.

  Viltskadeanslaget höjs med 20 miljoner kronor 2009 – hälften går till fiskare som drabbas av sälskador på fångst och redskap.

  Löntagare: Regeringen satsar 15 miljarder kronor på att genomföra det tredje steget i jobbskatteavdraget, vilket innebär att den kommunala inkomstskatten sänks för löntagare. Hur stor sänkningen blir för just dig beror på din inkomst och de avdrag du gör, men regeringen räknar med en skattesänkning på runt 200 kronor för flera yrkesgrupper. När alla tre stegen är inräknade får en person med en inkomst på 19 000 kronor ett sammanlagt jobbskatteavdrag på 1 102 och en person med en inkomst på 29 000 kronor ett sammanlagt avdrag på 1 511 kronor.

  Samtidigt höjs gränsen för när man ska betala statliga inkomstskatt från en månadslön på 28 400 kronor i år till 31 700 kronor nästa år.

  Matintresserad: Regeringen satsar ytterligare 15 miljoner kronor årligen på att göra Sverige till ”det ledande matlandet i Europa” – något som gör att den totala satsningen på den så kallade ”Livsmedelsstragegin” uppgår till 46 miljoner kronor i budgeten. Bland satsningarna finns exportfrämjande åtgärder för att mindre livsmedelsföretag ska kunna växa och en satsning på ekologisk mat, närproducerad mat och småskalig produktion.

  Militär: De 170,5 miljoner kronor som riksdagen tidigare har omfördelat från materielanslaget till förbundsanslaget för 2008 blir bestående från 2009. För att komma till rätta med underskottet i förbandsverksamheten sker också engångsomföringar från materielförsörjningen till förbandsverksamheten med 594 miljoner kronor 2009 och 320 miljoner kronor 2010.

  Satsningen på internationella insatser fortsätter. Anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser ökas med 650 miljoner kronor 2009.

  Anslagsramen för materielförsörjningen reduceras med 659 miljoner kronor 2009, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor från och med 2011.

  Ekonomistyrningsverket och Försvarsmakten ska arbeta med att komma till rätta med försvarets ”bristande ekonomiska styrning och kontroll”.

  Miljövän: Tre miljarder satsas på åtgärder på klimat- och energiområdet. Dessutom går fyra miljarder kronor till klimatbistånd i andra länder. Bland punkterna finns satsningar för att sprida ny energiteknik och göra planprocesserna för ny och hållbar elproduktion snabbare.

  Dessutom föreslås satsningar för att förbättra miljön i Östersjön och Västerhavet. Under 2009 ska också en havspolitisk proposition presenteras.

  Miljöbilspremien upphör den 30 juni nästa år – men innan dess satsar regeringen ytterligare 325 miljoner kronor på premien för att möta den ökade försäljningen av miljöbilar.

  Som tidigare har aviserats sänks dock anslaget för biologisk mångfald med nästan 200 miljoner per år under de närmaste två åren.

  Minoritet: 2009 satsas knappt 15 miljoner kronor på minoritetspolitiken. 2010 ökar anslaget med 70 miljoner kronor för att genomföra en minoritetspolitisk reform. I fokus står bland annat minoritetsspråk och minoritetskultur.

  Pendlare: Gränsen för avdrag för arbetsresor höjs nästa år med 1 000 kronor till 9 000 kronor.

  Regeringen satsar 10 miljarder kronor under 2009 och 2010 på infrastrukturprojekt i hela landet. Enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson görs satsningen just för att underlätta för pendlare (läs mer under bilist).

  Pensionär: Drygt 90 procent av Sveriges alla pensionärer som fyllt 65 år får sänkt skatt vid inkomster upp till omkring 363 000 kronor. Detta sker genom att grundavdraget höjs och innebär skattelättnader på mellan 2 300 och 3 500 kronor per år för dem som har det sämst ställt.

  Regeringen höjer också äldreförsörjningsstödet och förbehållsbeloppet med motsvarande omkring 2 600 kronor per år.

  Prisbasbelopppet höjs med drygt 4,4 procent – något som innebär att att pensionerna och garantipensionerna ökar lika mycket.

  Signalspanare: Försvarets radioanstalt (FRA) får ett tillskott på 82 miljoner kronor 2009 – vilket motvarar en ökning med knappt 15 procent.
  ****30 miljoner kronor enligt tidigare fattat beslut till ”vissa nödvändiga nyinvesteringar”, vilket enligt TT lär vara nya kraftiga datorer. 

  Sjuk: Inom hälso- och sjukvårdens område prioriteras framförallt två områden: psykiatrin och vårdgarantin.

  Med start 2009 satsas 900 miljoner kronor extra på psykiatrin. Satsningen innebär bland annat ett fokus på de första insatserna när ett barn mår dåligt, som primärvård, skolan, mödravårdscentral, barnavårdscentral och specialiserad psykiatri.

  En del av summan ska gå till kompetensutveckling för anställda inom den psykiatriska hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

  Regeringen vill också se kraftfulla insatser för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska ”kunna arbeta och ges meningsfull sysselsättning”. Ett led i detta är att ett utökat högriskskydd för ungdomar om har aktivitetsersättning – för denna kategori ska arbetsgivare inte behöva betala sjuklön.

  Regeringen inför en prestationsbunden vårdgaranti som ska ersätta den nuvarande modellen. Det innebär den ersättning som landstingen får från staten ska baseras på hur väl de lyckas erbjuda garantin. Förslaget kostar en miljard kronor per år från och med 2010 och ska korta väntetiderna inom vården hoppas regeringen.

  Sjukskriven: En miljard kronor finns avsatt från och med 2010 för att få landstingen att prioritera sjukskrivningsfrågorna högre. Dessutom bildas Inspektionen för socialförskringen (ISF) den 1 juli 2009 – en myndighet med uppgift att utöva tillsyn och bedriva effektivitetsgranskning på socialförsäkringsområdet.

  Student: Under tre år satsas 1,8 miljarder kronor på yrkesutbildningar. Satsningen innehåller tre delar: försöksverksamheten med lärlingsplatser på gymnasiet utökas från 5 000 platser läsåret 2008/2009 till 6 000 platser nästa läsår, kommunerna ska stimuleras att ordna Yrkesvux, eller yrkesutbildning inom komvux, och det ska skapas fler platser på yrkeshögskolan när den startar den 1 juli 2009.

  En satsning på matematik, naturvetenskap och teknik ska genomföras. Sammanlagt satsas 525 miljoner kronor under åren 2009 till 2011 – pengarna ska framförallt användas till stimulansbidrag till bland annat grundskolor som vill utveckla sin undervisning i de tre ämnena.

  Läkarutbildningen byggs ut med 110 nybörjarplatser och får fullt utbygd 605 fler studenter än i dag. Också tandläkarutbildningen byggs ut: utbildningen får 40 fler nybörjarplatser än i dag.

  Högskolor och universitet tar över utbildningarna i företagshälsovård – för detta avsätts 100 miljoner kronor de kommande tre åren.

  Ungdom: Det ska bli lättare att få jobb hoppas regeringen när företag får betala lägre sociala avgifter och allmän löneavgift om de anställer personer som högst 25 år. Satsningen kostar runt 5,6 miljarder kronor.

  Äldre: Inom äldreomsorgen införs en värdighetsgaranti med målet att äldre ska bemötas bättre och få bättre kvalitet i vården. 2009 satsar 30 miljoner kronor, 2010 ökar summan till 90 miljoner kronor och 2011 satsas 80 miljoner kronor på garantin – som ska sätta individen i fokus.

  2008 och 2009 finns också 300 miljoner avsatta för att stödja utvecklingen av valfrihetssystem inom äldreomsorgen – pengarna går framförallt till att stimulera kommuner att öka valfriheten.

  Anhöriga som vårdar äldre ska få större stöd – 2009 satsas 15 miljoner kronor och 2010 10 miljoner kronor för att stimulera kommuner att öka stödet till anhöriga.

  Källor: Regeringskansliet, TT.

  Mejla till SvD:s Tobias Olsson mailto:tobias.olsson@svd.se Ställ din fråga till privatekonom Ylva Yngveson här. mailto:budgetfraga@svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X