Annons
X
Annons
X

Så kan bostadskrisen lösas

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör reavinstbeskattningen av villor och bostadsrätter sänkas och hyresregleringen måste reformeras, skriver Bokriskommittén.

BRÄNNPUNKT | BOKRISKOMMITTÉN

Låsningarna i bostadspolitiken skapar stora samhälls- ekonomiska problem. De kan lösas genom en klok helhetspolitik.
Bokriskommittén

Krisen på bostadsmarknaden är djup. Bostadsköerna är långa, ungdomar kommer inte in på marknaden. Många människor kan inte förverkliga sina framtidsplaner. Segregationen tilltar. Sysselsättning och tillväxt drabbas. Bostadskrisen skadar därför hela Sverige.

Men krisen går att övervinna. Bokriskommittén lägger i dag fram förslag som medför att nya bostäder byggs, att många nya jobb skapas och att tillväxten ökar, att bostadsköerna krymper, att statsfinanserna stärks – samt att den enskilde får lättare att finna bostad.

Annons
X

Bokriskommittén tillsattes i höstas av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Sydsverige, Västsverige och Stockholm. Vår uppgift har varit att undersöka hur bostadsbristen kan minskas och bostadsmarknaden fås att fungera bättre. I dag presenterar vi vår rapport.

**Vägen till en väl fungerande **bostadsmarknad går längs två spår: Rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden måste ökas och byggandet av nya bostäder måste ta fart.

• Att ”bara” lägga förslag som ökar byggandet räcker inte. En stor del av problemen på bostadsmarknaden beror på att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt, att rörligheten är dålig och att flyttkedjor blockeras. Vi föreslår en reformering av hyresregleringen tillsammans med förändringar i skattesystemet som gör det billigare att flytta. Det ökar rörligheten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Att ”bara” föreslå omreglering av hyressättningssystemet och ge drivkrafter för ökad rörlighet räcker inte heller. I områden med bostadsbrist skulle hyrorna riskera att drivas upp alltför snabbt och skapa sociala problem. Vi föreslår därför en rad förenklingar av planprocessen. Det skyndar på byggandet.

  Att detta sker samtidigt är centralt. I alltför hög grad har bostadspolitiken beslutats i separata stuprör, där förslag läggs och åtgärder genomförs utan hänsyn till helheten. Vi vill återupprätta helhetssynen.

  Då måste också hyresregleringen reformeras. Regleringen syftar till att ge betalningssvaga hushåll tillträde till bostadsmarknaden och att minska risken för segregation. Den har misslyckats. Skillnader i inkomster mellan boende i hyresrätt är inte mindre än bland bostadsrättsägare. Segregeringen utifrån härkomst är större inom hyresrättsbeståndet än inom bostadsrättsbeståndet – antagligen för att det krävs särskilda kontakter för att fixa ett hyreskontrakt i innerstaden.

  **Men regleringen av hyrorna **kan inte avskaffas helt och hållet. Det skulle ge för snabba hyresstegringar. En reformering bör ske i en takt som är socialt godtagbar.

  Våra förslag är ansvarsfulla och politiskt genomförbara. Hyresgästernas besittningsrätt värnas. Skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen av hyrorna sker stegvis, med i de flesta fall maximala höjningar på fem procent om året. Efter några år får Sverige då en hyressättning som inte längre skapar inlåsningseffekter. När bostadsbyggandet samtidigt ökar blir det lättare att hitta bostad.

  Även med en gradvis anpassning finns dock risken att några kommer i kläm. Vi föreslår därför ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – för att skydda hushåll med svag ekonomi.

  Vi vill att boendet i vårt land blir mindre segregerat än i dag. Våra förslag om reformering av hyresregleringen och ökad rörlighet bidrar till det. Vi vill också se ett närmare samarbete mellan kommuner och bostadsbolag. Bolagen måste vara beredda att reservera en viss andel bostäder för kommunal förmedling – slumpvis utspridda i olika områden. Vi är emot ”social housing” där utsatta hushåll samlas i särskilda områden – vilket tyvärr har blivit fallet med dagens system.

  Också den höga reavinstbeskattningen vid försäljning av villor och bostadsrätter bromsar rörligheten på bostadsmarknaden. Därför bör skatten sänkas, liksom skatten på uppskov. Sänkningen bör finansieras med en ny, låg och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevsskatt och lagfartsavgift bör sänkas.

  **Samtidigt bör bostadsbyggandet **stimuleras genom att kommunernas planering snabbas upp och blir mindre byråkratisk. Här har regeringen lagt en rad bra förslag – men vi tycker att ambitionsnivån borde vara ännu högre. Vi vill inskränka kommunernas användning av planmonopolet.

  Låsningarna i bostadspolitiken skapar stora samhällsekonomiska problem. De kan lösas genom en klok helhetspolitik, där hyresregleringen, vissa skatter och kommunernas plan- och tillståndsprocesser reformeras samtidigt. Det förutsätter en bred politisk överenskommelse, som sträcker sig över flera mandatperioder.

  Våra reformförslag är en rimlig avvägning mellan bibehållen trygghet och ökad effektivitet på hyresbostadsmarknaden. Svenska politiker har flera gånger tidigare visat att de kan samla sig till viktiga beslut när det verkligen behövs. Nu är det dags igen!

  Bokriskommitténs ledamöter:

  TOR BORG

  chefekonom, SBAB

  KLAS EKLUND

  seniorekonom, SEB (ordförande)

  ULRIKA FRANCKE

  vd, Tyréns

  BJÖRN HASSELGREN

  tekn dr, KTH (sekreterare)

  HANS LIND

  professor i fastighetsekonomi, KTH

  SONNY MODIG

  bostadsutredare och debattör

  BARBRO WICKMAN-PARAK

  f d vice Riksbankschef

  OLLE ZETTERBERG

  vd, Stockholm Business Region

  Ledamöterna representerar sig själva; varken våra uppdragsgivare eller våra arbetsgivare delar nödvändigtvis alla våra analyser och slutsatser.

  Debattartiklar om bostadspolitiken:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X