Annons
X
Annons
X

Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch

Efter fyra år är det snart dags för det rättsliga efterspelet av kraschen i HQ Bank. Misstankarna om grov ekonomisk brottslighet i härvan kan snart leda till åtal. Nu kan SvD Näringsliv presentera hittills okända interna dokument från HQ:s egen revisionsbyrå KPMG som kastar ett helt nytt ljus över HQ:s fall.

HQ-härvan
Foto: YVONNE ÅSELL

HQ var uppstickaren och entreprenörsbanken vars grundare Sven Hagströmer och Mats Qviberg på allvar utmanade det stela bank-etablissemanget runt Kungsträdgården i Stockholm. Men det ingen anade var att bankkoncernen år efter år dolde hundratals miljoner kronor i förluster.

SvD Näringsliv har tagit del av hemliga interna mejl och rapporter från både KPMG och HQ. Dokumentationen visar hur revisorer på KPMG och nyckelpersoner på HQ under tre års tid förde bankens kunder och aktieägare bakom ljuset – ända till bubblan sprack våren 2010.

Redan i slutet av 2004 uppmärksammade KPMG, som varit HQ:s revisionsbyrå under många år, problem i bankens egen handel med värdepapper. Då fanns det en orealiserad förlust på 25–30 miljoner kronor. KPMG tog upp problemet med HQ, men någon lösning annan än att KPMG bytte ut sin revisor efter samtal med kunden HQ blev det inte. Men problemen förvärrades och förlusten växte.

Annons
X

Dokumentationen som SvD Näringsliv har tagit del av är sprängstoff. Den visar hur revisionsbyrån KPMG under ett och ett halvt års tid försökte finna en lämplig utväg för HQ, så att problemen inte behövde kommuniceras externt. Hade inte denna mörkläggning skett skulle de orealiserade förlusterna ha synts tydligt redan i årsredovisningen 2008.

– ------------------------------------------------------------------------------ 2008

KPMG fick den 25 november 2008 i uppdrag att, utöver redovisningsarbetet, också granska värdet på HQ:s tradingportfölj. Syftet var att räta ut frågetecknen kring hur HQ värderade sina egna positioner på marknaden för optioner. Det visade sig att HQ – i stället för att följa redovisningsreglerna och använda sig av de senast handlade kurserna – på eget bevåg räknat fram egna priser – något som tydligt bryter mot gällande regelverk.

Att gå ut till aktiemarknaden med en förlust var inget alternativ för HQ:s toppskikt eller den KPMG-grupp som skötte redovisningen och värderingen.

I ett internt mejl, daterat den 9 december 2008, slår KPMG:s experter fast att HQ:s värdering av den egna optionsportföljen är ett ”katastrofområde” och att hanteringen ”ser ut att bli årets huvudnummer under årets revision”.

**Samma månad **presenterar KPMG sin revisionsrapport för HQ. Den skickas bland annat till Mikael König, vd på HQ och bankens riskavdelning. I revisionsrapporten uppmanas HQ att justera värderingen på tradingportföljen så att den följer redovisningsreglerna, samt räkna ut och bedöma nuvarande värderingsfel som kan finnas i de siffror som presenterats externt till aktieägarna.

Det material som KPMG får tillbaka från HQ:s riskavdelning är explosivt. Siffror och grafer visar hur HQ gravt överskattat värdet på sina optioner. Under 2008 ligger HQ:s beräkningar ofta närmare 200 miljoner kronor högre än marknadsvärdet, men vid ett tillfälle under 2007 är skillnaden till och med uppe i 550 miljoner kronor.

Trots detta betonar KPMG:s medarbetare för HQ:s riskavdelning att revisionsbyrån hoppas kunna komma fram till att värderingen ändå ska kunna följa redovisningsreglerna. KPMG hoppas hitta någon form av lösning för sin kund, skriver man i ett mejl. KPMG:s plan är att vända sig till sina egna värderingsexperter i London – de kanske har en lösning på den svenska kundens problem.

– ------------------------------------------------------------------------------ 2009

Dråpslaget mot KPMG:s plan låter inte vänta på sig.

”Vi arbetar för närvarande med en redovisningsklient som har en relativt stor andel egen optionshandel och som har en del svårigheter när det gäller värdering och redovisningsregler”. 

Så inleder Stockholmsteamet sitt mejl till kollegorna i London den 5 januari.

Den engelska experten på KPMG i London är dock benhård och slår omgående fast att HQ ska använda sig av marknadspriser om banken ska följa redovisningsreglerna. Det beskedet var inte ”så mycket att hänga i julgranen”, konstaterar redovisningsteamet på KPMG i Stockholm i ett internt mejl fyra dagar senare.

I ett sista försök att hitta en utväg för HQ vänder sig KPMG-teamet i stället till sina kollegor i Tyskland. Men beskedet, daterat den 15 januari, är en besvikelse för KPMG. Svaret är detsamma som från London.

Sex dagar senare, den 21 januari, blir granskningen av HQ:s värdering, som är en del av arbetet med bokslutet, klar och läggs fram till HQ. Rapporten lyfter fram flera områden där HQ:s brister är stora. Problemen är så allvarliga att de bör åtgärdas inom tre månader. HQ bryter mot reglerna på sex punkter. I huvudsak handlar det om att HQ:s värden skiljer sig från de värden marknaden påvisar. Enligt rådande regelverk, (IAS39/IFRS) ska man vid värdering använda sig av marknadspriser i så lång utsträckning som möjligt, konstaterar KPMG i rapporten. HQ måste ändra sina ”policys, riktlinjer, processer och rutiner”. HQ måste också ändra sina rutiner så att värderingen blir ”korrekt” och enligt gällande regler, slår KPMG fast.

Samtidigt konstaterar KPMG att HQ har blåst upp värdet i sin optionsportfölj med 159 miljoner kronor.

Dagen efter, den 22 januari, lägger KPMG fram sin slutrevision. En av slutsatserna är att HQ, med nuvarande värderingsmodell, konsekvent kommer att felvärdera sina positioner. På sex punkter konstaterar KPMG att HQ avviker från gällande redovisningsregler vid värderingen av optionsportföljen.

Diskussionerna i KPMG blir nu allt mer desperata. I ett internt mejl inom KPMG:s HQ-grupp konstateras den 28 januari att:

”Vi ser även att det är för stor skillnad mellan deras marknadsvärde och aktivt handlat för att vi ska kunna ta deras marknadsvärde för en sanning!!!”

Det hindrar dock inte HQ från att fortsätta med sin felaktiga redovisning. Den 29 januari lägger HQ fram sitt bokslut för 2008, vinsten är 246 miljoner kronor. Bankens styrelse föreslår att det till synes välmående bolaget ska låta ägarna, med Mats Qviberg i spetsen, få dela på 163 miljoner kronor.

Den 27 februari skriver ansvariga revisorn Johan Dyrefors under årsredovisningen. Uppseendeväckande nog avslöjar den bifogade revisionsberättelsen ingenting om det stora hålet i balansräkningen, som såväl Johan Dyrefors som HQ uppmärksammats om.

Med sedvanlig friskrivningstext i årsredovisningen understryker i stället KPMG att det är styrelsen och vd som bär ansvaret för att HQ följer årsredovisningslagen. Där står också en annan standardtext att läsa – den om att KPMG har följt god redovisningssed och att inga väsentliga fel finns med. Johan Dyrefors garanterar uppgifterna med sin namnteckning.

Under sommaren 2009 gör KPMG en översiktlig granskning av HQ:s halvårsrapport. Johan Dyrefors högra hand i revisionsarbetet informeras om att tradingportföljen håller på att avvecklas och att merparten kommer vara ”utsläckt” den sista december 2009. Informationen får han av HQ:s riskavdelning. Det är lugnande besked för KPMG, kunden verkar följa revisionsbyråns råd.

Men vid uppstartsmötet inför revisionsarbetet för 2009 ställs dock KPMG inför det faktum att optionerna inte alls är borta, utan fortfarande är kvar. HQ har inte heller genomfört de förändringar som revisionsbyrån rekommenderat. Inte heller har HQ följt uppmaningen från KPMG att ta tag i frågan med de hundratals miljoner som banken blåst upp sin balansräkning med och ändra sina beräkningar så att banken följer redovisningsreglerna.

I november är stämningen inne på KPMG snudd på uppgiven. ”Utifrån denna dokumentation är det väl tydligt att riskkontroll INTE använder sig av vedertagna modeller”, står det att läsa i ett internt mejl i KPMG:s revisionsgrupp.

”Nope”, blir svaret från den riskansvariga i gruppen till de övriga som hanterar HQ på KPMG.

Den 16 november 2009 har den ansvariga revisorn Johan Dyrefors och revisionsgruppens chef ett avstämningsmöte inför arbetet med årsredovisningen 2009. I en rapport till HQ, författad samma månad, listar KPMG det arbete som banken måste göra inför bokslutet. Så här står det att läsa:

”Förra året identifierades ett antal avvikelser mellan HQ:s modell för att bestämma verkligt värde på derivat (optioner, reds anm) och de utgångspunkter som ska användas enligt redovisningsregelverket (IAS 39).”

December 2009 ägnas åt en intensiv mejlväxling mellan KPMG:s svenska riskexperter och HQ för att försöka reda ut detaljerna och återigen hitta en lösning på hur HQ:s felaktiga värdering ska hanteras.

Men det är inte enbart revisorn på KPMG och HQ:s riskavdelning som utbyter information. Riskavdelningen och finanschefen på HQ berättar för KPMG att koncernens högsta ledning – styrelseordförande Mats Qviberg, styrelseledamot och tidigare vd Stefan Dahlbo och vd Mikael König – har gått igenom värderingarna under de sista månaderna av 2009. Det är positivt att Qviberg satt sig in i frågan konstaterar Dyrefors högra hand på KPMG i ett protokoll.

KPMG:s svenska riskexperter, och även de revisorer som arbetar med årsredovisningen, vet att HQ inte följer redovisningsreglerna. Men för att hjälpa sin kund prövar KPMG återigen frågan med experten i London och en ny expert i Tyskland.

Ett mejl daterat den 15 december från teamet i Stockholm till samma experter i London som förra året lyder:

”Vi fortsätter med revisionen hos klienten med den ’problematiska’ optionsportföljen och vi måste dubbelkolla ett par problem med er när det gäller beräkning av uppskattat marknadsvärde och en del praktiska frågor”.

Svaren är dock identiska med de som kom ett år tidigare – ”HQ följer inte reglerna”.

**Den 16 december 2009 **tvingas KPMG i en rapport konstatera att ”HQ tillämpar samma värderingsmetodik som vid bokslutet 08/09. Detta innebär att den värderingsproblematik som konstaterades då kvarstår.”

Den som leder revisionsteamet under Johan Dyrefors slår i ett mejl trots detta fast att värderingen kan vara förenlig med redovisningsreglerna, såvida inte det är för stor skillnad mellan HQ:s värdering och marknadspriserna.

Samma dag presenterar HQ sitt bokslut och styrelsen med Qviberg i spetsen föreslår att aktieägarna ska få dela på 168 miljoner kronor mer än den redovisade vinsten på 134 miljoner kronor. Det är också en större utdelning än året tidigare – och det trots att problemen inte bara finns kvar utan även vuxit lavinartat.

– ------------------------------------------------------------------------------ 2010

Den interna mejlväxlingen den 22 januari 2010 mellan Johan Dyrefors och hans kollegor på KPMG visar att prisskillnaden i HQ:s prissättning under 2009 har ökat jämfört med 2008. Strax därefter får Johan Dyrefors ett mejl med sifferunderlag där hans kollega i revisorsteamet konstaterar att prisskillnaden ligger på 323 miljoner kronor per den sista december 2009 – motsvarade 40 procent av bankens egna kapital. Prisskillnaden var vid ett tillfälle däremot rejält högre än så – nästan 2,1 miljarder kronor.

Nu börjar KPMG:s egna interna kontrollsystem blinka rött. Varje revision granskas nämligen internt på KPMG av en annan grupp – det är en standardrutin som Johan Dyrefors grupp inte behövde genomgå 2008. Men 2009 går det inte längre att dölja arbetet runt HQ:s årsredovisning.

Rutingranskningen som görs av utkastet till HQ:s årsredovisning 2009 skapar lätt panik. På en tredjedel av de utvärderade frågorna får HQ stora nedslag när det konstateras att det görs väsentliga avsteg från gällande redovisningsregler. I vissa fall är dessa avsteg helt oacceptabla för KPMG och innebär en risk för anmärkning och böter, påpekar de granskande kollegorna på KPMG i en kommentar.

**Granskningen leds **av en kollega till Johan Dyrefors, även han revisor på KPMG. Kollegan kräver mer information från Dyrefors för att kunna godkänna årsredovisningen enligt KPMG:s interna regler.

Vid den här tidpunkten börjar det saknas dokumentation över KPMG:s arbete. Det avviker från den tidigare så detaljerade redogörelsen för revisionsarbetet i HQ.

Om den kollega som granskade arbetet runt HQ och årsredovisningen 2009 någonsin gav grönt ljus till Johan Dyrefors är därför oklart, men Dyrefors hävdar att så är fallet. Något skriftlig godkännande, som är ett krav enligt KPMG:s interna regler, har vare sig Johan Dyrefors eller KPMG. Frågan blir senare åter aktuell när Revisorsnämnden efter kraschen utreder Dyrefors och KPMG:s arbete med revisionen av HQ.

Den 10 mars 2010 finns en sammanfattande granskningsrapport författad av KPMG över riskerna i HQ.

I den konstateras att HQ inte följer redovisningsreglerna. Men dagen efter, den 11 mars, skriver Johan Dyrefors ändå på HQ:s årsredovisning för 2009. HQ hinner även publicera en delårsrapport i april innan felvärderingen i optionsportföljen blir ohållbar.

Men det är inte KPMG som slår larm och tvingar HQ att agera. I stället är det storbanken SEB som kräver mer säkerheter av sin motpart HQ. På SEB struntar man i vilka siffror HQ sätter på sin egen optionsportfölj och anger i årsredovisningen. SEB använder sig enbart av gällande marknadspriser. Priserna visar att HQ:s positioner har blivit mer riskabla, för riskabla för storbanken. SEB vill därför ha mer säkerheter från sin kund HQ, något som HQ inte klarar av att leverera. I stället väljer HQ att försöka avveckla optionsportföljen.

Den 26 maj offentliggör HQ att banken ska avveckla större delen av sin tradingverksamhet, ett beslut som skylls på nya marknadsförhållanden. Att problemen egentligen var andra och kända för revisorn och HQ sedan över tre år nämns inte.

SvD Näringsliv har sökt nyckelpersonernas ombud. Så här säger Torgny Wetterberg, ombud för Johan Dyrefors:

– Vår uppfattning är att redovisningen var förenlig med gällande regelverk. Det är viktigt att förstå att IAS 39 ger utrymme för olika tolkningar, det finns inte bara en lösning som är rätt.

Enligt Mats Qvibergs ombud, Ulf Stigare, kände Qviberg inte till några förluster och han ifrågasätter om de över huvudtaget fanns.

Stefan Dahlbos ombud vill inte kommentera om hans klient kände till problemen runt värderingen av portföljen och Mikael Königs ombud har inte gått att nå.

Nyckelpersonerna i HQ-härvan

**Johan Dyrefors,** auktoriserad revisor och partner i KPMG med många presigeuppdrag i bagaget. Huvudansvarig för HQ 2007-2010. Riskerar åtal för grovt svindleri. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Johan Dyrefors

**Auktoriserad revisor **och partner i KPMG med många prestigeuppdrag i bagaget. Huvudansvarig för HQ 2007–2010. Riskerar åtal för grovt svindleri.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Mats Qviberg

Grundare av HQ Bank tillsammans med Sven Hagströmer. Styrelseordförande i HQ före och under kraschen. Riskerar åtal för grovt svindleri.

**Stefan Dahlbo,** tidigare vd i Öresund – HQ:s största ägare – och HQ:s styrelseordförande under flera år. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och svindleri. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Stefan Dahlbo

Tidigare vd i Öresund – HQ:s största ägare – och HQ:s styrelseordförande under flera år. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.

**Mikael König,** vd för HQ september 2007-maj 2010. Tidigare vice vd. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Foto: TOMAS ONEBORG

Mikael König

Vd för HQ september 2007– maj 2010. Tidigare vice vd. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.

Det hände sedan – vägen till HQ Banks krasch

• 26 maj 2010

HQ meddelar att bolaget ska genomföra en ”forcerad ­avveckling” av tradingverksamheten. Samtidigt aviseras en nyemission om 559 miljoner kronor.

• 31 maj

HQ:s vd och koncernchef ­Mikael König lämnar sin post. Stefan Dahlbo utses till tillförordnad vd och koncernchef.

**• 8 juni **

HQ säljer sitt fondbolag till Öresund och ställer in ­nyemissionen. Men sam­tidigt flaggar bolaget för en ny, ännu större emission om upp till 1 miljard kronor.

**• 29 juni **

HQ meddelar att den totala kostnaden för ­avvecklingen av tradingverksamheten blev 1 230 miljoner kronor.

**• 28 augusti **

FI beslutar att dra in HQ Banks tillstånd, och ­avser att begära banken i tvångslikvidation. HQ anses ha ”grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning” genom att kraftigt övervärdera sin tradingportfölj. Banken får två dagar på sig att hitta en köpare.

**• 30 augusti **

Styrelsen meddelar att de misslyckats med att ­hitta en köpare till ­banken, och att de avser att inleda likvidationsprocessen. En pressad Mats Qviberg talar ut om ­kollapsen.

**• 2 september **

Stefan Dahlbo, som är tjänstledig från vd-­posten i Öresund, får sparken från Öresund. Stefan Dahlbo har suttit som ordförande i HQ Bank och delar ansvaret för kraschen.

**• 3 september **

Carnegie tar över HQ Bank.

Annons
Annons
X
Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 6

Ett utdrag från mejlkonversationerna på KPMG.

Bild 2 av 6

**Johan Dyrefors,** auktoriserad revisor och partner i KPMG med många presigeuppdrag i bagaget. Huvudansvarig för HQ 2007-2010. Riskerar åtal för grovt svindleri.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 3 av 6
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 4 av 6

**Stefan Dahlbo,** tidigare vd i Öresund – HQ:s största ägare – och HQ:s styrelseordförande under flera år. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och svindleri.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 5 av 6

**Mikael König,** vd för HQ september 2007-maj 2010. Tidigare vice vd. Riskerar åtal för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 6 av 6
Annons
X
Annons
X