Rektorn har inte begärt granskning Forskare trotsar beslut av domstol

Under strecket
Publicerad
Annons

En av Vetenskapsrådet (VR:s) huvuduppgifter är att finansiera forskning. All forskning som stöds av VR granskas med hjälp av det peer-review-system som är allmänt vedertaget i Sverige.
Det projekt som Elinder tar upp har bedömts utifrån frågeställning/hypotes, metodik, patientmaterial och kompetens hos forskargruppen. Forskningen har också publicerats såsom är kravet från VR.
Medicinsk forskning bygger ofta på journaluppgifter. Dessa är som bekant sekretessbelagda för alla utom behandlande läkare/vårdpersonal och patienten själv. Uppläggningen av forskningsprojekt av detta slag måste ha prövats och godkänts av en etikkommitté innan anslag kan beviljas. Så har också skett i det här fallet.
Om det misstänks forskningsfusk kan forskarens arbetsgivare/rektor vända sig till VR. Prövning kan också ske om det inom VR uppstår misstanke kring ett VR-finansierat projekt. I det här fallet har VR inte fått någon begäran från rektor. Inte heller har någon misstanke mot forskaren i fråga uppkommit inom VR.
Om en
forskningsverksamhet inte längre uppfyller de krav som uppställts vid beviljande av medel kan VR stoppa sina utbetalningar. Något krav på att sekretessbelagt material ska kunna granskas uppställs inte i tilldelningsbesluten. Som det aktuella fallet visar kan den frågan bli föremål för prövning i andra instanser.
Vetenskapsrådet fördelar varje år ca 2,5 miljarder till vetenskaplig forskning.
I uppdraget ingår att som oberoende myndighet kontrollera att forskningen utförs på ett riktigt sätt. Men Vetenskapsrådet har begränsat sitt uppdrag till att bara granska ärenden i fall där arbetsgivaren/universitetet själv begär det. Sedan rådet tilldelades uppgiften, har det inte granskat ett enda ärende!
Om felaktigheter misstänks och om universitetet inte vill ta initiativ till en oberoende granskning, så återstår bara att via domstol begära tillgång till forskningsmaterialet. I ett aktuellt ärende har kammarrätten fastslagit att en etiskt diskutabel forskning ska kunna utlämnas för en utomstående granskning.

Annons

Studien handlar om ett antal MBD/damp-barn som obehandlade följts under 15 år. Syftet var att ta reda på vad som händer med barnen, om man inte ingriper. En märklig omständighet är att nästan alla barn/ungdomar gång på gång infinner sig till omfattande undersökningar utan att de får vare sig diagnos eller behandling.
Trots flera domar och synnerligen hård kritik från JO har forsknings- materialet ej blivit tillgängligt för en utomstående granskning. Forskningsmaterialet är inlåst i universitetets lokaler. Forskarna vägrar överlämna nycklarna till universitetsledningen. Till medier framför forskarna att de har lovat att deras forskning aldrig ska kunna granskas av utomstående. Forskarnas vägran handlar om ett öppet domstolstrots.
Mot denna bakgrund vill jag ställa tre frågor till Vetenskapsrådet:
Finansierar Vetenskapsrådet en forskning, som inte kan granskas?
Kan Vetenskapsrådet - i egenskap av bidragsgivare - ta initiativ till en forskningsgranskning, när misstanke föreligger att felaktigheter
begåtts?
Kan Vetenskapsrådet återkalla bidrag, då forskare genom domstolstrots åsidosätter forskningens viktigaste grundprincip - nämligen att forskning ska kunna granskas?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons