Annons
X
Annons
X

Regeringens handlingsplan har haft effekt

REPLIK KVINNOVÅLD

Journalisterna Aschenbrenner, Langhorst och Persson uttrycker i sin artikel frustration över det faktum att samhället fortfarande inte alltid klarar av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor (Brännpunkt 23/12). Jag instämmer i er förtvivlan. Fortfarande är det alldeles för många kvinnor och flickor i Sverige som misshandlas av någon som står dem nära. Hemmet ska vara en trygg plats, inte en brottsplats. Just därför var jag väldigt tydlig under förra mandatperioden – kampen mot mäns våld mot kvinnor gavs största prioritet.

Det resulterade i en omfattande handlingsplan, där vi för första gången i Sveriges historia tog ett helhetsgrepp om frågorna om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Totalt satsade vi över en miljard kronor på insatser inom ramen för handlingsplanen.

Det är dessa insatser som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, nu har utvärderat. De konstaterar att arbetet med våldsutsatta kvinnor generellt har förbättrats. De lyfter fram att kunskapsnivån har höjts, liksom medvetenheten och engagemanget. Dessutom har arbetet fått en bättre struktur – både inom och mellan myndigheter. Med andra ord råder inget tvivel om att handlingsplanen har haft effekt.

Annons
X

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, komplext på det sätt att det sker i hemmet och därmed svårt att komma åt. Jag är realist – det går inte att stoppa det våldet på en mandatperiod. Därför krävs fortsatta kraftsamlingar på såväl nationell som lokal nivå, och det kommer jag att arbeta för de närmaste åren.

En del blir uppföljningar av de redan påbörjade projekten – det finns fortfarande behov av utvecklingsarbete – men det finns också utrymme för nya satsningar. Särskilt fokus kommer att läggas på det sexuella våldet. Jag är övertygad om att de förbättringar som redan åstadkommits har lagt en god grund för det fortsatta arbetet.

Slutligen vill jag uppmärksamma artikelförfattarna på att regeringen redan har lagt fram ny lag om stalkning och fotboja vid besöksförbud. Om riksdagen röstar ja träder lagen i kraft den 1 oktober 2011.

NYAMKO SABUNI (FP)

jämställdhetsminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X