Annons
X
Annons
X

Regeringens förslag gynnar inte ren etanol

I mars lämnade regeringen förslag till omdaning av styrmedel för biodrivmedel – med krav på inkvotering av biodrivmedel. Som Sveriges i särklass största producent av biodrivmedel har vi stora invändningar mot delar av förslaget. Det skriver Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

BRÄNNPUNKT | BIOBRÄNSLE

Risken är överhängande att regeringens förslag blir miljömässigt kontraproduktivt.
Per Olof Nyman

Lantmännens satsning på svensk etanolproduktion håller världsklass, och är väl i nivå med de allra bästa biodrivmedlen i världen när det kommer till klimatgasreduktion per liter. Vår etanolproduktion på Agroetanol i Norrköping kan genom att kombinera etanolproduktion med foder-, biogas- och fjärrvärmeproduktion nå 70 procent klimatgasreduktion, långt över de 35 procent som EU i nuläget kräver. Med rätt förutsättningar har vi planerat för att utnyttja biprodukterna till en världsunik proteinförädling och koldioxidleverans för industriell användning, vilket ökar klimatgasreduktionen för etanolen till 95 procent.

Till skillnad från många projekt för biodrivmedel i Sverige, som ännu är på pilotstadiet, har Lantmännen byggt upp en fullskalig produktionsanläggning som klarar av att producera över hälften av den svenska etanolförbrukningen.

Annons
X

Etanolen och andra biodrivmedel har i sig själv inget större egenvärde. Det är enbart när biodrivmedlen klarar av att radikalt sänka utsläppen av koldioxid per körd mil som gemensamt beslutande styrmedel och kostnader kan motiveras. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen i sitt förslag väljer att fullt ut fokusera endast på volymen etanol som används, utan att reflektera över storleken på den klimatreduktion som etanolen bidrar med. Risken är överhängande att förslaget blir miljömässigt kontraproduktivt.

Regeringens förslag kommer med all säkerhet att leda till att starkt statssubventionerad, amerikansk majsetanol med minimal klimatnytta kommer att användas i Sverige för att uppnå den föreslagna volymkvoten för biodrivmedel. Minimireglerna när det gäller klimatprestanda för den etanol som får säljas inom EU styrs av det så kallade RED-direktivet. Redan 2017 kommer reglerna att skärpas, vilket innebär att den sämst presterande majsetanolen av miljöskäl stängs ute från den europeiska marknaden. I väntan på detta krävs övergångsregler som styr undan från den sämst presterande etanolen – regering och riksdag kan enkelt uppnå detta genom att i ytterligare drygt två år förlänga befintligt krav på att etanol skall vara odenatuerad (ren).

Lantmännens satsning på två miljarder kronor i toppmodern etanolproduktion i Norrköping byggde på ett politiskt handslag om långsiktiga spelregler på den svenska biodrivmedelsmarknaden. Vi har full förståelse för att styrmedelspolitiken behöver utvecklas över tiden, men ställer oss kritiska till en utveckling där förutsättningarna för produktion av etanol med hög klimatprestanda, och gjorda investeringar för att uppnå detta, hotas. Förändringen, som regeringsförslaget innebär, riskerar inte enbart att innebära kapitalförstöring, utan även kraftigt försvåra för framtida svenska satsningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  På Brännpunkt
  14/4 efterfrågar företrädare för näringslivet och miljörörelsen ett styrsystem som utgår från att drivmedlens klimatfördel, snarare än volym, bör ligga till grund för en vidareutveckling av kvotpliktssystemet – detta är en diskussion vi välkomnar fullt ut!

  I det remissyttrande vi lämnar till regeringen idag förespråkar vi ett system som baseras på minskning av växthusgasutsläppen och att regeringens utredning om en fossiloberoende fordonsflotta – som bland annat har till uppgift att komma med förslag till ny styrmedelspolitik – får i uppgift att snabbutreda detta. Förslaget skall baseras på ett antal kvalitetskrav som biodrivmedel måste uppfylla för att få tillgodoräknas inom ramen för kvotpliktsystemet.

  Sverige behöver en drivmedelspolitik och kvotplikt där utsläppsminskningar för transporterna är det styrande målet. Följden av ett sådant system blir att vi använder de biodrivmedel som är mest kostnads- och klimateffektiva. För att säkerställa fortsatt höga klimatkrav, bevarandet av svensk produktion, arbetstillfällen och kompetens, krävs en övergångslösning med fortsatt krav på odenaturerad (ren) etanol, tills EU höjer sina minimikrav 2017, eller tills dess att ett nytt och klimatinriktat system kan sjösättas i Sverige.

  PER OLOF NYMAN

  vd och koncernchef, Lantmännen

  Fler debattartiklar om biobränsle:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X