Annons
X
Annons
X

Radiotjänsts tolkning leder till godtycke

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX

SLUTREPLIK | TV-AVGIFTEN

Jag kan förstå att de som betalat kan känna sig lurade på samma sätt som om de betalat en bluffaktura.
Gunnar Karlsson

Radiotjänst AB skriver under rubriken Vanliga frågor att ”utrustning som till exempel en dator eller surfplatta med internetuppkoppling är nu en tv-mottagare i juridisk mening och därmed avgiftspliktig. Sådan utrustning blev avgiftspliktig i och med att tv-sändningar blev tillgängliga på webben.” Jag fann inte stöd för den tolkningen i lagen och skrev ett inlägg om detta ( Brännpunkt 5/3) som nu Carl-Gustav Johansson, verkställande direktör för Radiotjänst AB, har besvarat ( Brännpunkt 7/3).

Johanssons svar går ut på att lagen är utformad att vara teknikneutral. Må så vara: jag har inte hävdat att tv-mottagning är kopplad till viss teknisk lösning såsom radiokommunikation i vissa frekvensband. Internetprotokollet är framtaget för att knyta samman kommunikationssystem av olika tekniker och stöder sådan teknikneutralitet.

Däremot är inte lagen neutral med avseende på kommunikationsförfarande, snarare är det just förfarandet som definierar vad en avgiftspliktig tv-mottagare är, nämligen rundradiosändning (det lagen kallar utsändning). Internetprotokollet stöder inte utsändning som jag sagt.

Annons
X

Johansson pekar på förarbetena till lagen i propositionen 2005/06:112 som stöder sig på utredningarna SOU 2005:1 och SOU 2005:2 (endast den senare är aktuell här) och hänvisar till sidan 91, men det intressanta börjar redan på sidan 89 där utredningens förslag citeras: ”Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till internet tar emot utsändning eller vidaresändning av tv-program från SVT, SR och UR.” Bland remissvaren invänder SVT, SR och UR samt PTS och TeliaSonera mot förslaget. Regeringens förslag bortser dock från invändningen.

Propositionen förtydligar ytterligare synen på vad som är en avgiftspliktig tv-mottagare. Den är en ”anordning avsedd för mottagning av rundradiosändningar […] en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den” (s. 91). Där tilläggs att ”TV-tjänsten beställ-TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen.” SVT Play är sådan beställ-tv. Se även s. 21 SOU 2008:116: ”Beställtjänster […] överförs först efter det att konsumenten valt att kommunicera med den sändande genom en returkanal och sändningen startat och sker på begäran av konsumenten. Radio- och tv-lagen är inte tillämplig på sådana tjänster.”

Det styrker min tes att strömning inte är utsändning. När Johansson likställer publicering av tv-program med utsändning blir det bara tramsigt. Inte en databit sänds från servern där programmen publicerats om inte en mottagare begär det.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vidare sägs ”för att bedömas som en tv-mottagare bör emellertid den tekniska utrustningen vara avsedd för att ta emot tv-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Bedömningen av om den tekniska utrustningen är avsedd för att ta emot tv-program torde i de flesta fall inte förorsaka större problem.” Den sista meningen har dock visat sig inte stämma. Internetanslutna datorer, datorplattor och mobiltelefoner är inte avsedda för att ta emot tv-program: det är inte den huvudsakliga användningen (dessutom kräver det programvara, en webbläsare).

  Till slut så slår propositionen fast att ” En dator utan särskilt tv-kort och utan annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter kan därför i dag endast ta emot utdrag ur vissa program och kan därför inte heller anses utgöra en tv-mottagare i lagens mening.” Johansson har rätt i att man bör se på förarbetena och de stärker min syn att en internet-ansluten enhet inte är en avgiftspliktig tv-mottagare.

  Den tolkning som Radiotjänst AB gör leder till godtycke. Varje utländsk besökare till Sverige blir skyldig att betala radio- och tv-avgift om de har med sig en internet-ansluten enhet. Om besökare inte avkrävs avgiften, varför ska då andra betala den? Det här godtycket går emot propositionens avsikt att skapa tydlighet. Dessutom leder tolkningen till en retroaktiv avgiftsskyldighet för alla som redan har en internet-ansluten enhet, vilket strider mot allmän rättsuppfattning.

  Det är ändå inte avgörande vad Johansson och jag tycker att lagen säger, den ska inte tolkas av verkställande direktörer och professorer eller av juristerna i ett aktiebolag som styrs av lagen, den ska tolkas av en domstol och så långt jag känner till har Radiotjänst AB inte tagit något fall till domstol för att få ett tydligt besked.

  Däremot har man skapat oro i samhället om vad som gäller och på så vis fått 6000 nya betalningar. Jag kan förstå att de som betalat kan känna sig lurade på samma sätt som om de betalat en bluffaktura.

  Jag vill avsluta den här korta debatten med en personlig reflektion. Radiotjänst är ett aktiebolag som styrs av särskild lagstiftning. Det kräver integritet och ansvar inför allmänheten och lagstiftaren. Radiotjänsts försök till intäktsmaximering har skapat stort misstroende. Radiotjänst styrelse får ta ansvaret för misstroendet som även går ut över lagstiftaren eftersom många förleds att tro att lagen är otydlig, men den är tydlig och det rör sig enbart om en självsvåldig uttolkning. Misstroendet går också ut över SVT, SR och UR som alla är representerade i styrelsen och som godkänner intäktsmaximering för den egna verksamheten på bekostnad av allmänhetens förtroende.

  GUNNAR KARLSSON

  professor KTH

  Annons
  Annons
  X
  Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X