Vi på Kickback tycker att det är viktigt att våra användare litar på oss. Därför jobbar vi för att värna om din personliga integritet. I den här personuppgiftspolicyn förklarar vi hur och varför vi samlar in information, hur den används och hur vi tar hänsyn till personuppgifter.

1. Grundläggande om personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande, fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information om IP-adress och ditt användande av tjänster kan även under dessa omständigheter räknas som personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innebär all användning av personuppgifter, exempelvis inhämtande, överföring och lagring.
Personuppgiftsansvarig innebär den part som ensam, eller tillsammans med en annan part, bestämmer syftet med uppgifterna och sättet de hanteras på. Personuppgiftsansvarig har det slutgiltiga ansvaret för att försäkra att hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde är en part som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
KickBack AS (org.nr 993389986, Norge) är personuppgiftsansvarig. Se kontaktuppgifter nedan.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Generellt försöker Kickback att minimera insamlingen av personuppgifter.

Generellt
Förutom de mottagare som nämns för varje syfte och ändamål kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernbolag i Schibsted Media Group eller personuppgiftsbiträden som, antingen själva eller genom underleverantörer, är etablerade eller lagrar informationen i ett land utanför EU/EES. Detta kan vara med företag som tillhandahåller tjänster såsom hosting, e-posttjänster, marknadsföring, dataanalys och kundservice. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. I dessa fall har vi i KickBack ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi kontrollerar överföringen av personuppgifter.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Våra tjänster är i huvudsak byggda på Google Cloud och Hetzner Online.

Teknisk loggföring

När du besöker våra sidor loggförs teknisk information som IP-adress, vilken sida du har efterfrågat och vilken data som har skickats i samband med efterfrågan (exempelvis information om enheten och nätläsaren), i system- och applikations-loggar. Vi använder den här informationen för att övervaka våra tjänster och för att kunna upptäcka fel och missbruk.

Informationen lagras i regel i två år. Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigat intresse.

Nätstatistik
Vi använder Google Analytics för att få en bättre förståelse om hur folk använder våra tjänster, bland annat vilka sidor de besöker, vad de klickar på, var de kommer ifrån och tekniska upplysningar om enheten de använder. Vi har inte möjlighet att identifiera individer utifrån det här datagrundlaget.

Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigade intresse.

Våra informationskapslar (cookies) har kort livslängd och är begränsade till den aktuella webbplatsen. Information om händelser, klick och liknande sparas i 14 månader. Google är personuppgiftsbiträde av de här uppgifterna som lagras i USA eller Europa och omfattas av Privacy Shield-avtalet.

Vi har ingått ett uppgiftsbiträdesavtal med Google och bett Google att anonymisera alla IP-adresser, genom att maskera sista delen av adressen, innan informationen lagras.

Google erbjuder ett tillägg till nätläsare som generellt blockerar Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/181881

Nyhetsbrev
Om du vill ta emot e-post när det kommer nya rabattkoder och erbjudanden så måste du registrera din e-post hos oss. Vi lagrar även butiknamn och id till den sida där du registrerar dig. Denna lagras för att kunna kommunicera med dig via e-post. Vi använder oss av Mailjet för att skicka ut sådan e-post. Vi har ingått ett databehandlings-avtal med Mailjet som endast använder sig av datacenter som ligger i Europa.

När du tar emot nyhetsbrev kan vi, beroende på din e-postleverantör och klient, se om du har öppnat e-posten och vilka länkar du eventuellt har klickat på. Vi får också information om det uppstår problem med att leverera till din e-postadress. Den här informationen kan speglas i vår egen tekniska loggföring för att kunna övervaka Mailjet och eventuellt kunna byta leverantör i framtiden.

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ned i varje e-post. Lagringen baseras på ditt samtycke.

Klick på erbjudanden och annonser
När du klickar på erbjudanden på våra sidor så loggför vi det klicket, både i nätstatistiken och i en separat logg. Vi använder den här informationen i första hand för att rangordna erbjudanden och prioritera innehåll men också för att upptäcka problem och eventuellt missbruk av tjänsten. I starten loggför vi IP-adress och informationskapslar. Efter sex månader anonymiseras denna information.

Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är berättigade intresse. Den används för att vi ska kunna förstå hur våra nätsidor används och förbättra dem

Flera av erbjudandena som du hittar på våra sidor är tydligt markerade som annonser. När du klickar på de här länkarna / knapparna skickas du vidare till en extern adress som specificerats av annonsören. I regel skickas du först till ett företag som spårar trafiken (“spårningsleverantör”). Spårningsleverantörer arbetar utanför våra webbsidor och KickBack kontrollerar inte vad som händer på annonsörernas nätsidor eller hos deras underleverantörer.

Transaktioner från annonser
Om du genomför ett köp via en av våra annonser så kan vi i de allra flesta tillfällen ta emot information om köpet. Detta inkluderar alltid vilken butik du har handlat i, tidpunkt, orderbelopp och vår egen referens till klicket innan köpet. I vissa fall tar vi emot ordernummer som en del av transaktions-identifikationen och / eller information om produkterna.

Vi kopplar transaktioner från annonsörer till ett loggfört klick och eventuellt till Google Analytics. Informationen används för att mäta våra tjänster, rangordna erbjudanden och butiker efter vilka som faktiskt används av våra användare, till fakturering och till intern avstämning. Vi behåller informationen under obegränsad tid, men den går inte att koppla till en individ då klicket har anonymiserats.

Den rättsliga grunden för att lagra denna typ av information är att den används till berättigade intresse.

3. Informationskapslar (cookies)

Google Analytics lagrar tre informationskapslar:
_ga - för att identifiera en användare
_gid - för att skilja på användare
_gat - för att begränsa antal meddelanden som loggförs

Livstiden på de här informationskapslarna är begränsade till 60 dagar och de är begränsade till den del av nätsidorna som driftas av KickBack.

Observera att du kan få andra informationskapslar på den domän där vi levererar vår tjänst. Dessa skickas automatiskt till oss av din nätläsare men hanteras inte av KickBack.

4. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår användning av personuppgifter kan du gärna kontakta oss via e-post på kontakt-svd@kickback.no eller skriftligt till:
KickBack AS
Postboks 155 Sentrum
0102 Oslo

Du kan även kontakta Data Privacy Officer för Schibsted Media Group via detta formulär (extern lenka til Google Forms).

5. Dina rättigheter

Alla som frågar har rätt att få grundläggande information om hantering av personuppgifter i en verksamhet. KickBack har delat denna typ av information i den här policyn. Alla som är registrerade i våra system har rätt till insyn av sina egna uppgifter i enlighet med relevant lagstiftning. Denna ger dig rätt:

  • att få insyn i egna upplysningar och vad vi har lagrat om dig
  • att få oriktiga, ofullständiga upplysningar rättade, raderade och supplerade
  • att kunna bestrida vår behandling av data
  • att kunna dra tillbaka ett tidigare samtycke
  • till dataportabilitet. I den grad det är relevant kan du överföra data som har vi har samlat in under samtycke, till en annan lösning.

Förfrågningar måste besvaras av KickBack inom 30 dagar.

6. Inspektionsmyndighet

KickBack AS ligger i Norge, därför är det Datatilsynet (Norges Datainspektion) som övervakar KickBack.

Om du inte tycker att KickBack respekterar dina rättigheter så kan du vända dig till:

Datatilsynet
Webb: https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadress: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge