Aktieanalys

Peter Nilsson/ Peter Benson: QuiaPEG: Peggar upp för slagkraftiga affärer

Spotlight-noterade QuiaPEG ska göra licensaffärer med sin drug delivery plattform och utveckla egna läkemedelsprojekt. Det skapar möjligheter och uppsida. Kassan behöver dock fyllas på.

VD och medgrundare Marcus Bosson.
VD och medgrundare Marcus Bosson.

Uppsalabaserade QuiaPEG (3,24 kr) utvecklar en plattform för ”drug delivery” vid namn Uni-Qleaver. Nischen är så kallad ”frisättningsbar pegylering”. Pegylering innebär att en vattenlöslig polymer kopplas samman med ett läkemedel. Det kan öka läkemedlets stabilitet, förlänga halveringstiden och minska risken för att patienten ska bilda antikroppar som reducerar behandlingseffekten.

Pegylering är den mest etablerade metoden för att styra ett läkemedels effektprofil över tiden. Det kan bland annat resultera i mindre toxicitet och ökad effekt. Det kan till exempel leda till att dagliga injektioner av ett läkemedel istället kan tas kanske en gång per vecka.

QuiaPEGs patenterade teknologi är en vidareutveckling av en känd metod för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen. Bland annat möjliggör Uni-Qleaver skapandet av nya substanser som är förbättringar av redan godkända biologiska läkemedel. Detta kallas för biobetters. Om en biobetter är tillräckligt innovativ kan den erhålla patentskydd. Risken i att utveckla biobetters är lägre jämfört med originalläkemedel eftersom substansen är känd och prövad. Utvecklingstiden är kortare och kostnaderna lägre.

Biobetters är också mer intressanta än biosimilarer eftersom de bland annat ökar patientnyttan och de kanske kan patenteras. Biobetters kan också generera ett premiumpris till skillnad från biosimilarer som ofta resulterar i prispress i konkurrens med originalläkemedlet. Uni-Qleaver gör det också möjligt att skapa prodroger. En prodrog är ett läkemedel som efter administration metaboliseras till en aktiv substans. Ett exempel på det är kodein som i levern omvandlas till morfin.

QuiaPEG Januari 2019
VD: Marcus Bosson
Styrelseordförande: Steen Kroyer
Antal anställda: 4
Nyckelpersoners ägande: Cirka 34 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 3,25 kr
Antal aktier ink. utspädn: 35,6 miljoner
Börsvärde: 117 Mkr
Nettokassa: 3 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -15 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på QuiaPEG

QuiaPEG är en förhoppningsaktie, ett forskningsdrivet utvecklingsbolag utan intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger cirka 40 procent av bolaget. En del insiderköp har skett den senaste tiden. Utöver aktieinnehav finns det ett litet optionsprogram som omfattar de flesta nyckelpersonerna. Sammantaget bra incitament för de som ska göra QuiaPEG framgångsrikt.

En viktig aktör är också holländska investerargruppen Nyenburgh Holding. De är näst största ägare och har även teckningsoptioner med en löptid på tre år som till lösenkurs 3,5 kr kan tillföra 21 Mkr. Nyenburgh har också varit med och finansierat andra noterade bolag som Lidds och Sedana.

2. Track record nyckelpersoner

Vd och medgrundare Marcus Bosson har erfarenheter från riskkapital och läkemedelsutveckling. Övriga fyra i ledningen har alla flera publicerade vetenskapliga artiklar och är uppfinnare till många olika patent. De 7 personerna i styrelsen leds av ordförande Steen Kroyer som har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Främst inom AstraZeneca. Ledamot Anders Vedin har också mångårig erfarenhet från AstraZeneca och är numera bland annat styrelseordförande i noterade Irlab. Ledamot Jonas Jarvius är vd i nyligen noterade Q-linea.

En del av nyckelpersonerna var involverade i Resistentia Pharmaceuticals för cirka 10 år sedan. Resistentia misslyckades med att ta fram ett allergivaccin och stora belopp gick förlorade. Det är inte anmärkningsvärt att läkemedelsprojekt misslyckas och även det är viktig yrkeserfarenhet. Däremot borde det framgå tydligare i beskrivningen av personernas historik och bakgrund.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Marknaden för modifiering av biologiska läkemedel i form av biobetters och prodroger är enorm. Enligt QuiaPEG finns det dock bara en handfull bolag i världen som kan facilitera pegylering med stora variationsmöjligheter i frisättningen.

QuiaPEG ser två affärsmöjligheter. Att sälja exklusiva licenser till läkemedelsbolag för specifika projekt kan generera intäkter på kort sikt. Det kan resultera i förskottsbetalning, milstolpsbetalningar och på sikt royalties. Utöver det ska QuiaPEG driva egna läkemedelsprojekt till preklinisk fas eller längre. När ett projekt nått tillräckligt långt är tanken att licensiera ut det eller sälja det. Att projektet nått tillräckligt långt borde betyda att någon form av proof-of-concept är etablerat. Här finns den större uppsidan.

QuiaPEG har ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech avseende tillverkning och försäljning av produkter och tjänster baserade på Uni-Qleaver. SinoPEG ska skala upp, tillverka, marknadsföra och distribuera teknologin för forskningsändamål. Bolagen har genomfört ett par gemensamma aktiviteter. SinoPEG beskrivs som en globalt etablerad aktör med ett stort nätverk. Förhoppningen är att SinoPEG ska kunna skapa intresse hos läkemedelsbolag att testa Uni-Qleaver som i förlängningen kan leda till exklusiva avtal. Vi noterar att styrelseordförande Steen Kroyers erfarenheter från AstraZeneca i Kina borde komma väl till pass i detta samarbete.

Den kanske viktigaste värdedrivaren i bolagets historia var de positiva resultaten för Peg-liraglutide som meddelades i slutet av förra året. Peg-liraglutide blir QuiaPEGs första läkemedelsprojekt. Peg-liraglutide är en förbättrad version av originalläkemedlet Liraglutide. Liraglutide, utvecklat av Novo Nordisk, säljer årligen för cirka 4 miljarder USD. Indikationen är typ-2 diabetes och övervikt. Peg-liraglutide är en biobetter och förhoppningen är att möjliggöra veckovis dosering istället för daglig. Det skulle vara en avsevärd förbättring för patienterna. Nästa steg är ytterligare prekliniska försök. Ett avtal har ingåtts med ett icke-namngivet asiatiskt läkemedelsbolag för detta. Förhoppningen är att detta ska leda till licensdiskussioner om försöken faller väl ut.

I december meddelade QuiaPEG att ett stort, icke-namngivet, läkemedelsbolag gjort en beställning av reagens baserat på Uni-Qleaver. Reagensen kommer att användas i prekliniska försök. Om försöken faller ut väl kan det leda till ett licensavtal framöver.

QuiaPEG har 8 beviljade patent i USA och EU som täcker pegyleringskemi och ett antal läkemedelssubstanser där plattformen kan komma till användning. Utöver det har bolaget flera patentansökningar.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Utveckla samarbetet med SinoPEG
  • Genomföra fler utlicensieringar
  • Ta Peg-liraglutide framåt i preklinisk utveckling

Fler beställningar från läkemedelsbolag som vill testa vad Uni-Qleaver går för står högt på önskelistan. Dessa kan komma från egen affärsaktivitet eller genom samarbetet med SinoPEG. Värdedrivande för aktien skulle vara ett avtal som i närtid ger intäkter i miljonklassen. Det skulle validera nyttan med teknologin. Att projektet med Peg-liraglutide gör framsteg är förmodligen den viktigaste värdedrivaren under 2019.

QuiaPEG i ett optimistiskt scenario

QuiaPEG Idag Tänkbart 2021
Avklarad milstolpe Vald läkemedelskandidat Fler licensavtal
Kommande värdedrivare (i) Licensavtal Royalties vid lansering
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -15 Mkr neg
Börsvärde, Mkr (iii) 117 Mkr 300
Optimistisk vinstchans (iv) 160%

Optimistiskt scenario

Det är svårt att värdera QuiaPEG. Affärsaktiviteten är hög och det finns flera spår som kan leda till betydande affärer. Inklusive utspädning värderas bolaget en bit över 100 Mkr. Det är inte högt om en betydande licensaffär kan genomföras. Vi betraktar uppsidan som betydande.

Det har gjorts flera affärer inom pegylerings- och drug delivery området. Bristol-Myers Squibb ingick ett avtal med Nektar Therapeutics. Lilly ingick avtal med ARMO Bioscience. Båda affärerna genomfördes förra året och är i mångmiljardklassen. En jämförelse med QuiaPEG haltar av många anledningar men det visar att affärsmöjligheter finns.

Pessimistiskt scenario

Mycket kan gå fel inom läkemedelsutveckling och bioteknik. Den mest omedelbara risken för aktieägarna i QuiaPEG är kapitalbehovet. Uppskattningsvis uppgår nettokassan nu till bara ett par miljoner kronor.

Holländarna i Nyenburgh har visat sig välvilliga men det är svårt att se varför de skulle välja att lösa sina optioner med lösenkurs 3,50 kronor som fortsatt har flera års löptid. En större affär kan stärka kassan och vd Bossons kontakter inom riskkapitalbranschen kan bli användbara. Kanske i form av en riktad nyemission?

Ett rimligt scenario är dock att QuiaPEG genomför en företrädesemission. Det bör aktieägarna ställa in sig på.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för alla förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Ledningen i QuiaPEG har dock tydligt visat att de jobbar febrilt. Affärsaktiviteten var hög förra året och lär bli så också i år.

Det är svårt att sia om vilken dignitet eventuella licensavtal kommer att ha. Sneglar man på affärer som gjorts så är det generellt betydande belopp.

Därmed betraktar vi uppsidan i QuiaPEG som stor. I det korta perspektivet är dock behovet av ny finansiering överhängande. Kapitalbehovet kan lösas på olika sätt men en bra chansning är nog att det kommer tillfälle att delta i en nyemission. Risken i QuiaPEG är självklart hög.

Betyg: 4 av 6
Annons
X

Läs även

VD och medgrundare Marcus Bosson.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X