Annons
X
Annons
X

Psykologer: Regeringen kränker barns rättigheter

De inskränkningar i barns asylrätt som nu föreslås, kommer att få mycket allvarliga konsekvenser. Som psykologer vet vi att första steget i traumabehandling är att skapa stabilitet och trygga ramar, skriver fyra psykologer gemensamt i ett upprop med krav på att regeringens förslag dras tillbaka.

Svenskt flykting­mottagande
Flyktingboende för ensamkommande barn.
Flyktingboende för ensamkommande barn. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | FLYKTINGBARN

Vi är många i psykologkåren som reagerar kraftigt på regeringens uttalande om tillfälliga uppehållstillstånd för barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn, samt nekande till familjeåterförening. Vi reagerar också på den totala frånvaron av vetenskaplig kompetens i förslaget, både när det gäller införandet av medicinsk åldersbestämning, inskränkning av barns asylrätt och de mycket allvarliga psykologiska konsekvenserna som förslaget bär med sig.

För ett år sedan, när regeringen var nytillträdd, deklarerade Stefan Löfvén att barnkonventionen nu ska göras till svensk lag. Detta var ett viktigt ställningstagande och ett glädjande besked som innebar att barns rättigheter skulle stärkas och genomsyra alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år.  

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar.

Annons
X

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras!

• Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

• Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

  Regeringens senaste förslag går däremot stick i stäv med barnkonventionen och kränker barns rättigheter. Hur blev det så?

  Psykiska trauman är de skador som kan uppstå när en människa upplever händelser som är så oroväckande, skrämmande, intensiva och oförståeliga att de inte går att ta in och bearbeta på ett vanligt sätt. Vi som psykologer vet vilka fruktansvärda psykologiska konsekvenser regeringens beslut kommer att få för de barn och ungdomar som kommer hit och söker trygghet. Att fly undan krig, våld och förtryck är en mänsklig rättighet. Militära konflikter är brutala och fruktansvärda tillstånd att leva i samtidigt som de rycker undan den mest grundläggande trygghet och tillit vi människor behöver. Barn och vuxna tvingas inse att världen kan vara en totalt oförutsägbar plats där tortyr, våldtäkter, misshandel, beskjutningar och bombningar är vardag och nära och kära kan drabbas när som helst. Detta medför allvarliga psykiska konsekvenser, exempelvis genomgripande rädsla, nedstämdhet, mardrömmar, uppmärksamhetssvårigheter, bristande tillit till andra människor och avsaknad av framtidshopp, för att nämna några.

  Förmågan att tåla dramatiska intryck varierar från person till person. Hur stor vår förmåga är att tåla dessa intryck hänger ihop med vår kapacitet att integrera känslointryck i hjärnan. I praktiken handlar det om vår förmåga att förstå och skapa mening av de intryck som vi möter. Förmågan att tåla dramatiska intryck utvecklas genom barndom, ungdom och tidig vuxen ålder. Det betyder att barn och ungdomar är speciellt utsatta och sårbara för psykiska trauman eftersom deras förmåga ännu inte är färdigutvecklad. Detta gäller speciellt de allra yngsta barnen som inte har utvecklat ett fungerande språk ännu, och därför saknar det viktigaste verktyget för att förstå en belastande händelse. Barn och ungdomar är alltså i direkt behov av stödjande vuxna och en trygg omgivning som kan vara med och skapa stabilitet och lugn.

  En avgörande faktor för flyktingbarns fortsatta framtid är också att mottagande är väl organiserat genom att barnen får sina materiella behov tillfredsställda, får gå i skolan, har möjlighet till återförening med anhöriga och en trygghet i hur framtiden kommer bli. Om ensamkommande flyktingbarn får rätt sociala förutsättningar är möjligheten till återhämtning väldigt god och de kan tillgodogöra sig traumabehandling.

  Det är dock inte bara rädslan och skräcken i samband med dessa upplevelser som är allvarlig. Aktuell psykologisk forskning visar också att upplevelsen av svek från de människor eller institutioner som vi hoppas på hjälp och stöd från förstärker psykiska ohälsan och försvårar återhämtningen betydligt. Perioden av anpassning till det nya landet kan innebära en sekundär traumatisering och en osäker social situation, utan möjlighet att påverka sin framtid är starka stressorer. Forskning pekar nämligen på att förhållandena i mottagarlandet efter flykten kan ha större betydelse för barnets hälsa, fysisk och psykisk, än förhållandena före flykten.

  **Vi kan därför inget annat än att **konstatera att regeringens förslag är ett svek mot alla de barn och ungdomar som söker trygghet i Sverige.
  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige är generellt av stort intresse för både föräldrar, skola och samhället i stort. Därför har Sveriges politiker redan gjort ekonomiska satsningar inom forskningsområdet för att ta reda på hur och varför det ser ut så här. I dessa satsningar ingår också forskning kring trauma, migration och psykisk ohälsa. Regeringens nuvarande förslag tar inte tillvara på den viktiga kunskapen.

  Sveriges politiker väljer nu att bedriva signalpolitik till resten av Europa på bekostnad av barnens psykiska hälsa. Detta är politiska beslut som kommer att öka behovet för psykiatrisk behandling och psykosocialt stöd bland asylsökande barn och ungdomar. Det kommer också att bidra till en allmän ökning av den psykiska ohälsan bland asylsökande familjer. Regeringens förslag kommer att kräva omfattande resurser och skapa stort psykiskt lidande både på kort och lång sikt. Vi kan inte nog betona hur förödande konsekvenser dessa beslut kan komma att få för asylsökande barn, unga och familjers psykiska hälsa.

  Som psykologer vet vi att första steget i traumabehandling är att skapa stabilitet och trygga ramar. Tillfälliga uppehållstillstånd, nekande till familjeåterförening och otillförlitlig medicinsk metod för åldersbestämning är beslut som går stick i stäv med att kunna bedriva god vård och tillgodose barns grundläggande behov. Förslagen är inte förankrade i vare sig psykologisk, medicinsk eller juridisk forskning.

  Vi kräver nu att regeringen drar tillbaka sina förslag inom detta område.

  Karin Boson

  psykolog och doktorand

  **Andrea Malešević
  **
  psykolog

  Sabina Gušić

  psykolog och doktorand

  Anders Wahlberg

  psykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbund

  Ett upprop i protest mot regeringens nya migrationspolitik stöds av över 1000 psykologer och psykologstuderanden, se länk nedan:

  Upprop från psykologer verksamma i Sverige angående regeringens nya migrationspolitik – Sveriges Psykologforbund psykologforbundet.se
  Annons
  Annons
  X

  Flyktingboende för ensamkommande barn.

  Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X